Медсестринство – специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Медсестринство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Медсестринство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 589 від 24 червня 2022 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медсестринство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Організаційна, управлінська, науково-педагогічна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у сфері медсестринства.

Цілі навчання

Набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у медсестринстві.

Теоретичний зміст предметної області

Концепції, принципи та теорії до здійснення практичної, організаційної, управлінської, викладацької, науководослідної медсестринської діяльності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи: статистичний, соціологічний, епідеміологічний, демографічний, медикогеографічний, соціально-психологічний, експертних оцінок, структурно-логічного аналізу, економічного аналізу, моделювання, кількісних і якісних досліджень; інноваційні методики навчання та викладання; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я, сучасні цифрові технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Маніпуляційна техніка; найпоширеніші сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності, спеціалізовані інформаційні системи та програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми підготовки магістра:

  • для освітньо-професійної програми становить 120 кредитів ЄКТС,
  • для освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково складає не менше 30%.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Мінімальний обсяг практик становить 10 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері медсестринства.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення, аналізу та синтезу інформації.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в команді.

Здатність до міжособистісної взаємодії.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розв’язувати проблеми медсестринства, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі медсестринства у широких або мультидисциплінарних контекстах.

Здатність розв’язувати проблеми медсестринства у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням стандартів професійної діяльності та аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах освіти, доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі в закладах освіти.

Здатність управляти робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Здатність здійснювати організацію та управління діяльністю медсестринських структурних підрозділів.

Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Здатність виявляти зв’язок патогенезу захворювань з клінічними проявами та результати додаткових методів дослідження.

Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.

Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостей їх фармакокінетики та фармакодинаміки.

Здатність забезпечувати якість медичної допомоги і забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя та громадського здоров’я населення, здійснювати навчання пацієнтів.

Здатність організовувати та надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах, у тому числі в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.

Здатність забезпечувати геріатричну, паліативну медичну допомогу та догляд за людьми похилого віку.

Здатність планувати та здійснювати реабілітаційну допомогу.

Здатність планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері медсестринства (для освітньо-наукової програми).

Здатність дотримуватися професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих результатів наукових досліджень (для освітньонаукової програми).

Здатність представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формі, відповідно до національних та міжнародних стандартів (для освітньо-наукової програми).

Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення (для освітньонаукової програми).

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері медсестринства з метою розвитку нових знань та процедур.

Здійснювати критичне осмислення проблем у сфері медсестринства на межі галузей знань.

Володіти спеціалізованими уміннями/навичками розв’язання проблем, з урахуванням стандартів професійної діяльності та аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері охорони здоров’я до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, оцінювати результати роботи колективу.

Розробляти та впроваджувати плани професійної діяльності, виявляти професійні проблеми і знаходити шляхи їх конструктивного розв’язання.

Розробляти заходи з профілактики захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.

Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з хворобами цивілізації, їх вплив на здоров’я населення, діагностувати хвороби цивілізації.

Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я.

Планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері медсестринства, обирати методи та інструменти досліджень, висувати і перевіряти гіпотези, обґрунтовувати висновки.

Розуміти особливості фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів і враховувати їх у медсестринській практиці.

Виявляти зв’язок патогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами додаткових досліджень.

Збирати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для розв’язання складних задач у сфері медсестринства, зокрема у науковій та професійній літературі, базах даних.

Розуміти принципи сімейно-орієнтованої медицини і застосовувати їх у професійній діяльності.

Застосовувати педагогічні технології в освітньому процесі закладів освіти.

Приймати ефективні рішення з питань професійної діяльності у сфері медсестринства, у тому числі в умовах невизначеності; визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей, аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.

Вільно спілкуватись усно і письмово державною та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері медсестринства.

Застосовувати сучасні емпіричні та статистичні методи, методи моделювання, цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для досліджень і розробок у сфері видавництва та поліграфії.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медсестринство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Медсестринство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 589 від 24 червня 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
27.06.2022