Физическая культура и спорт - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Физическая культура и спорт» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Физическая культура и спорт - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Фізична культура і спорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 515 від 11 травня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Процеси забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя; процеси виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленості шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них; організація і забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи фізичної культури і спорту.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Теоретичний зміст предметної області

Система ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів залучення людей до занять фізичною культурою або підвищення спортивної майстерності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові методи дослідження (аналіз і синтез; аналогія та моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз); методи експертної оцінки, опитування, педагогічні, психологічні та медико-біологічні методи аналізу рухової активності, змагальної діяльності, стану спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою; методи моделювання та прогнозування у сфері фізичної культури і спорту; методи статистичного аналізу даних; педагогічні технології програмування занять.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні прилади та устаткування для оцінки рухової активності, технічної підготовленості спортсменів, серцево-судинної, дихальної, м’язової та кісткової систем організму людини; інформаційно-аналітичні інструменти (мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних); спеціалізоване програмне забезпечення; обладнання наукових лабораторій та дослідницьких центрів відповідне до спеціальності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За освітньо-професійною програмою становить 90 кредитів ЄКТС.

За освітньо-науковою програмою – 120 кредитів ЄКТС, обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково становить не менше 30%.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Мінімум 10 кредитів ЄКТС має бути призначено для практики.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 15% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Загальні компетентності

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень.

Здатність розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Здатність розв’язувати проблеми у сфері фізичної культури та спорту у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.

Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту.

Здатність впроваджувати у практичну діяльність результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних завдань у сфері фізичної культури і спорту.

Усвідомлювати принципи професійної та академічної етики і необхідність їх дотримання.

Додатково для освітньо-наукової програми

Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності та комерціалізувати результати досліджень та інноваційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної сфери фізичної культури і спорту, критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузей знань.

Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та ресурсні потреби.

Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері фізичної культури та спорту державною та іноземною мовами усно і письмово.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.

Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.

Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення, методи статистичного аналізу даних для розв’язання складних задач фізичної культури та спорту.

Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних аспектів.

Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти.

Додатково для освітньо-наукової програми

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері фізичної культури і спорту, висувати і перевіряти гіпотези, обирати методи та інструменти, обґрунтовувати висновки, презентувати результати.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Фізична культура і спорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 515 від 11 травня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
06.05.2021