Философия - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Философия» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Философия - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Філософія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 328 від 18 березня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Філософія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Вчення і концепції філософії в їх історичному розвитку та системно-теоретичному вигляді; вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури.

Цілі навчання

Підготовка фахівців з філософії, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері філософії, філософської освіти та гуманітаристики.

Теоретичний зміст предметної області

Комплекс ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії; функціонування і трансформація інтелектуальних практик.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Комплекс філософських та міждисциплінарних методів, методологічні підходи сучасної філософії та сучасні методики вивчення (навчання) філософії, поширення та презентації результатів досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні засоби, що застосовуються у професійній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра філософії становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра філософії становить 120 кредитів ЄКТС. З них обсяг дослідницької (наукової) компоненти становить не менше 30%.

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики, становить 6 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не повинен перевищувати 25% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері філософії та гуманітаристики.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та розв’язанні дослідницьких проблем.

Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й обґрунтовано викладати результати дослідження.

Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження.

Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації.

Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.

Здатність професійно проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу європейської та євроатлантичної інтеграції України на підставі принципу україноцентризму.

Здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень у різних формах наукової комунікації.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційно-організаційний супровід професійної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і критично осмислювати актуальні проблеми сучасної філософської думки, розробляти їх в рамках власного філософського дослідження.

Знати і використовувати фаховий словник та філософські засоби для донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Вміти реконструювати історичний поступ світової філософії, еволюцію філософських ідей і проблем.

Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач і проблем.

Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням.

Володіти державною та іноземними мовами на рівні, достатньому для вільного фахового спілкування та обговорення наукових проблем і результатів досліджень у сфері філософії.

Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації.

Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.

Брати участь у наукових дискусіях з філософії та міждисциплінарних проблем обговореннях філософських питань з експертами з інших галузей знань.

Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних задач філософії.

Використовувати набуті знання в практиці європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема проводити світоглядний аналіз та етико-ціннісну експертизу інтеграційних процесів.

Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти у сфері філософії та з дотичних міждисциплінарних проблем.

Приймати ефективні рішення з питань управління складною професійною та/або навчальною діяльністю у сфері філософії.

Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати і виконувати наукові дослідження з філософії та дотичних питань, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень в різних формах наукової комунікації.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Ефективно здійснювати аналітичне обґрунтування та інформаційноорганізаційний супровід професійної діяльності.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Філософія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Філософія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 328 від 18 березня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
23.03.2021