Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 67 від 20 січня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Структура та процеси створення, функціонування та дослідження гідротехнічних, водогосподарсько-меліоративних природничо-техногенних систем та комплексів.

Цілі навчання

Набуття здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та вимог, у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій або у процесі навчання.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, категорії, концепції, принципи гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи збору, обробки та інтерпретації інформації; методики інженерних розрахунків, польових і лабораторних досліджень; технології будівництва, експлуатації і реконструкції об’єктів професійної діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Прилади, обладнання, устаткування та програмне забезпечення необхідне для польових, лабораторних і дистанційних досліджень за видами професійної діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС, з них мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики – 6 кредитів.

Для освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов'язково складає не менше 30%, мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для науково-дослідницької практики – 10.

Обсяг дослідницької (наукової) компоненти для освітньо-наукових програм має становити не менше 30 % від загального обсягу освітньо-наукової програми.

Обсяг практики для освітньо-професійних програм має становити не менш 10 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не має перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність спілкуватися іноземною мовами як усно, так і письмово.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати методи математики, природничих і технічних наук, а також спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язання інженерних задач гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

Здатність прогнозувати потреби споживачів у водних ресурсах та антропогенне навантаження на водні об’єкти, розробляти схеми комплексного використання і охорони вод, організовувати раціональне використання водних ресурсів.

Здатність моделювати водні потоки та гідротехнічні споруди, визначати гідродинамічні та інші навантаження на конструктивні елементи об’єктів професійної діяльності та оцінювати їх стійкість.

Здатність розробляти та реалізовувати проекти у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, зокрема плани управління річковими басейнами, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності.

Здатність обґрунтовувати вибір та визначати раціональні параметри конструкцій та технологічних схем об’єктів професійної діяльності.

Здатність розробляти та реалізовувати інноваційні економічно-, енерго- та ресурсоефективні водні технології.

Здатність здійснювати обстеження технічного стану об’єктів професійної діяльності.

Здатність здійснювати моніторинг та прогнозування паводків і повеней, розробляти заходи з мінімізації ризиків від шкідливої дії води.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій від стадії постановки задачі до аналізу результатів і формулювання висновків.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої та фахової передвищої освіти, пов’язану з викладанням навчальних дисциплін у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Здатність застосовувати сучасні підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Ставити та вирішувати інноваційні / наукові завдання і проблеми гідротехніки, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Планувати та виконувати дослідження, аналізувати їх результати та обґрунтовувати висновки.

Будувати та досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів та процесів гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій з використанням відповідних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Розробляти схеми комплексного використання і охорони вод, плани управління річковими басейнами, організовувати раціональне використання водних ресурсів.

Визначати причини та наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи протипаводкового захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та інших територій, розробляти та реалізовувати програми з управління ризиками затоплення повенями і паводками екосистем, природних та антропогенних ландшафтів.

Застосовувати гідро- та геоінформаційні технології, сучасні методики моделювання, розрахунку і проектування об’єктів професійної діяльності для розв’язання складних задач гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Організовувати колективну роботу при плануванні та реалізації проектів будівництва об’єктів професійної діяльності, їх ремонту, реконструкції та ліквідації з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень, а також технічних, економічних, правових та екологічних аспектів.

Визначати технології та розробляти комплексні заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану водних об’єктів.

Приймати ефективні рішення в умовах неповної /недостатньої інформації та суперечливих вимог, аналізувати альтернативи, будувати прогнози, оцінювати ризики.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами з наукових, інженерних та виробничих питань у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, презентації результатів досліджень та проектів, аргументації власної позиції, ведення дискусій з професійних питань.

Організовувати визначення технічного стану об’єктів професійної діяльності та робити відповідні висновки на основі його аналізу.

Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем гідротехніки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, обирати методики і обладнання, аналізувати результати дослідження, обґрунтовувати висновки.

Формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів професійної діяльності і відповідних процесів з використанням математичних, картографічних методів, гео- та гідроінформаційних технологій.

Розробляти та викладати спеціальні дисципліни з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 67 від 20 січня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.01.2021