Авиационный транспорт - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Авиационный транспорт» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Авиационный транспорт - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Авіаційний транспорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 16 від 05 січня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіаційний транспорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Етапи життєвого циклу об’єктів авіаційного транспорту та пов’язані з ними процеси.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми авіаційного транспорту або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи розробки, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи експериментального і теоретичного дослідження об’єктів і процесів на авіаційному транспорті.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних величин та параметрів з метою отримання

характеристик об’єктів авіаційного транспорту.

Натурні зразки або макети об’єктів авіаційного транспорту.

Нормативно-технічна документація та об’єкти авіаційного транспорту.

Спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
  • освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 36 кредитів ЄКТС має бути відведено на дослідницьку (наукову) компоненту.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Мінімум 15 кредитів ЄКТС має бути призначено для практики.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 15 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері авіаційного транспорту або у процесі подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти в сфері авіаційного транспорту.

Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних міждисциплінарних проблем в авіаційного транспорту.

Здатність враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні аспекти, що впливають на прийняття та реалізацію рішень на авіаційному транспорті.

Здатність інтегрувати знання та вирішувати складні наукові та виробничі проблеми у сфері авіаційного транспорту, з урахуванням ширшого міждисциплінарного інженерного контексту.

Здатність управляти технологічними процесами у сфері авіаційного транспорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Здатність впроваджувати сучасні технології, досліджувати, аналізувати та вдосконалювати технологічні процеси авіаційного транспорту.

Здатність обирати оптимальні матеріали, обладнання та заходи для реалізації новітніх технологій на авіаційному транспорті.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність планувати, організовувати та здійснювати наукові дослідження у сфері авіаційного транспорту.

Здатність застосовувати сучасні методи моделювання та експериментального дослідження об’єктів і технологічних процесів авіаційного транспорту.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері авіаційного транспорту і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень.

Застосовувати сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, цифрові технології, методи аналізу даних для розв’язання складних задач авіаційного транспорт.

Розв’язувати складні задачі створення, експлуатації, утримання, ремонту та утилізації об’єктів авіаційного транспорту, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією та економікою.

Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах.

Розробляти та реалізовувати нові технічні рішення та застосовувати нові технології.

Застосовувати у професійній діяльності універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE).

Розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології авіаційного транспорту.

Організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу у сфері авіаційного транспорту, оцінювати ефективність і результативність діяльності персоналу і підрозділу.

Розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі, що стосуються створення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту.

Передавати свої знання, висновки, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам, у тому числі особам, що навчаються, в ясній і однозначній формі.

Опрацьовувати технічні регламенти, приймати участь у їх розробленні та організовувати технологічні процеси у сфері авіаційного транспорту, забезпечувати безпеку виробництва.

Виконувати техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування проектів виробництва, ремонту, реновації, експлуатації, технічного обслуговування об’єктів авіаційного транспорту відповідно до спеціалізації.

Приймати ефективні рішення з питань авіаційного транспорту, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати його розвиток; визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.

Забезпечувати якість виробництва та експлуатації у сфері авіаційного транспорту.

Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати ці дані.

Визначати властивості та характеристики, розраховувати параметри об’єктів авіаційного транспорту.

Розробляти та оптимізувати параметри об’єктів і систем авіаційного транспорту та технологічних процесів, в тому числі з застосуванням автоматизованого комп’ютерного проектування виробництва вузлів, агрегатів та систем об’єктів авіаційного транспорту.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері авіаційного транспорту, формулювати і перевіряти гіпотези, будувати моделі, обирати методики та інструменти, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

Використовувати в науково-технічній діяльності принципи та методи системного аналізу, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-економічними характеристиками.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіаційний транспорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Авіаційний транспорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 16 від 05 січня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.01.2021