Социология - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Социология» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Социология - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Соціологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 14 від 05 січня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Cоціальні відносини та взаємодія.

Особистість, соціальні групи, спільноти та суспільства.

Соціальні явища та процеси; громадська думка; культура; соціальні інститути; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми соціології дослідницького та/або інноваційного характеру.

Теоретичний зміст предметної області

Соціальні відносини та взаємодія.

Особистість, соціальні групи та спільноти.

Соціальні явища та процеси; соціальні практики; соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні методи збору, обробки й аналізу соціологічної інформації, методики діагностики, експертизи та прогнозування, інформаційно-комунікативні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково становить не менше 30%.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені цим Стандартом.

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики, − 9 кредитів.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі соціології дослідницького та/або інноваційного характеру.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність працювати автономно.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.

Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського суспільства та світової спільноти.

Здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію.

Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів соціологічних досліджень.

Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та проектів українською та іноземною мовами.

Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми.

Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями.

Освітньо-наукова програма

Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Здатність презентувати результати наукових досліджень і готувати наукові доповіді та публікації.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології.

Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки.

Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів суспільного життя.

Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування складних задач соціології та суміжних галузей знань.

Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в науковій літературі, банках даних та інших джерелах.

Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями.

Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей.

Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.

Освітньо-наукова програма

Викладати соціологічні та суміжні з ними дисципліни в закладах освіти.

Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх у наукових доповідях, публікаціях.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Соціологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 14 від 05 січня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
05.01.2021