Металлургия - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Металлургия» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Металлургия - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Металургія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1455 від 24 листопада 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Металургія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Наукові основи, технології та обладнання металургії (відповідно до спеціалізації).

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології металургійного виробництва.

Теоретичний зміст предметної області

Теоретичні основи процесів металургійного виробництва.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи (відповідно до спеціалізації), технології металургії відповідно до спеціалізації.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Експериментальновимірювальні інструменти, технологічне обладнання згідно із спеціалізацією, спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг програм магістрів:

  • освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС;
  • освітньо-наукова програма 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково становить не менше 36 кредитів ЄКТС.

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики, становить 6 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у металургії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері металургії, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

Здатність враховувати технічні, правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні аспекти інженерних та управлінських рішень в металургії.

Здатність забезпечувати якість в металургії.

Здатність аналізувати і вдосконалювати технологічні процеси в металургії.

Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів, основного та допоміжного обладнання для реалізації металургійних технологій.

Здатність оцінювати технічні, економічні, екологічні, безпекові та інші ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних процесів.

Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження в металургії та інтерпретувати їх результати.

Здатність приймати ефективні рішення в металургії.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми металургії в широких та мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері металургії, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність планувати і здійснювати дослідження з використанням сучасних експериментальних методів та інструментів і методів комп’ютерного моделювання, аналізувати результати досліджень, обґрунтовувати висновки і рекомендації.

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Розробляти технологію виробництва на основі розуміння процесів, що відбуваються, з урахуванням особливостей виробництва та визначати оптимальний режим роботи обладнання з урахуванням наявних невизначеностей та ризиків.

Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати оптимальні методи та здійснювати статистичний аналіз даних.

Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності.

Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері металургії та ширшого кола інженерних питань, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів.

Співвідносити хімічний склад, структуру і властивості матеріалів металургійного виробництва.

Формувати структуру і властивості продукції металургійного виробництва відповідно до потреб замовників.

Аналізувати енергетичну ефективність технологічних процесів та обладнання, відповідно до спеціалізації, та розробляти заходи з енергозбереження.

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням цілей та ресурсних обмежень, економічних, екологічних, правових та безпекових аспектів, розробляти і застосовувати нові металургійні технології.

Організовувати і керувати лабораторним контролем сировини і продукції металургійного виробництва.

Застосовувати сучасні математичні методи, цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач і проблем металургії.

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

Обирати і обґрунтовувати вихідну сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до умов металургійного виробництва за спеціалізацією з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.

Розраховувати витратні показники сировини, матеріалів та енергії, оцінювати вплив на продуктивність агрегату та на якість кінцевого продукту вихідних параметрів з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.

Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники при керуванні складними металургійними процесами.

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів

Будувати та аналізувати математичні моделі металургійних процесів, зокрема оптимізаційні, досліджувати такі моделі, здійснювати ідентифікацію математичних моделей, визначити оптимальні параметри технології.

Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері металургії, обирати ефективні методи досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень.

Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Металургія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Металургія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1455 від 24 листопада 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
30.11.2020