Транспортные технологии (по видам) - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Транспортные технологии (по видам)» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Транспортные технологии (по видам) - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Транспортні технології (за видами)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1448 від 20 листопада 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Транспортні технології (за видами)» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Транспортні системи та технології (за видами).

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері професійної (наукової) діяльності за певним видом транспортних систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Розділи науки та техніки, які вивчають та поєднують зв'язки та закономірності в теорії функціонування транспортних систем та технологій.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження функціонування транспортних систем, методи довгострокового, короткострокового та оперативного управління транспортними системами, транспортні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; сучасні пристрої для контролю перевезень та управління роботою транспортних систем; натурні зразки та макети об’єктів транспорту.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 10 кредитів ЄКТС практики.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 30% для дослідницької (наукової) компоненти.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері професійної (наукової) діяльності за певним видом транспортних систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність до дослідження і управління функціонуванням транспортних систем та технологій.

Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів.

Здатність до використання сучасних технологій транспортно-експедиторської діяльності.

Здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами.

Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами транспорту.

Здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту.

Здатність до управління транспортними потоками.

Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій.

Здатність проведення експертизи транспортних пригод за видами транспорту.

Здатність врахувати вплив митних процедур при формуванні транспортних технологій.

Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач у сфері транспортних систем та технологій.

Додатково для освітньо-наукових програм

Здатність вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, планування та проведення необхідних експериментів; інтерпретувати результати та робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері транспортних систем і технологій.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем.

Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проєктів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово.

Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики.

Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі.

Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і технологій.

Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання.

Розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні моделі транспортних систем та технологій.

Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних.

Досліджувати вплив митних процедур на ефективність транспортних технологій.

Розробляти і застосовувати сучасні технології транспортно-експедиторського обслуговування.

Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників.

Керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів.

Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток та об’єктивне оцінювання.

Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення транспортних систем та технологій.

Додатково для освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері транспортних систем і технологій, обирати ефективні методи дослідження, аналізувати результати та обґрунтовувати висновки.

Використовувати в науково-технічній діяльності принципи та методи системного аналізу, аналізувати взаємозв’язки між складниками транспортних систем і технологій та причинно-наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-економічними характеристиками.

Виконувати оптимізацію параметрів транспортних систем та транспортних технологій за різними критеріями ефективності на основі їх математичних моделей.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Транспортні технології (за видами)» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Транспортні технології (за видами)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1448 від 20 листопада 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
30.11.2020