Авионика - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Авионика» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Авионика - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Авіоніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1421 від 17 листопада 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіоніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Автоматизовані та автоматичні системи керування авіаційними та ракетно-космічними об'єктами та комплексами.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних, розв'язувати складні задачі дослідження, розроблення, проектування, виробництва та сертифікації системі авіоніки об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи дослідження та проектування, пілотажно-навігаційних систем та систем авіоніки) літальних апаратів; сучасної теорії автоматичного керування; створення апаратних та програмно-алгоритмічних засобів збільшення точності, надійності, живучості систем та засобів авіоніки.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики та технології: аналітичних, числових та експериментальних досліджень систем авіоніки, методи та технології автоматизованої розробки інформації бортових пілотажно-навігаційних комплексів і систем керування літальними апаратами, передачі, обробки та відображення інформації.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Стенди та імітаційні програмні комплекси для моделювання систем авіоніки; прилади та системи автоматичного керування обчислювальні засоби, мікропроцесорні системи керування бортовим та наземним обладнанням.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних ста спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

Освітньо-наукова програма магістра обов'язково передбачає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків від загальної кількості кредитів на весь час навчання.

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики становить 8 кредитів.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру, що виникають в процесі досліджень проектування і експлуатації систем авіоніки.

Загальні компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність синтезувати і аналізувати оптимальні системи автоматичного керування літальних апаратів.

Здатність проектувати та сертифікувати системи авіоніки та інформаційні системи літальних апаратів і наземних комплексів.

Здатність застосовувати комп'ютерні технології проектування і моделювання динамічних процесів літальних апаратів та систем авіоніки.

Здатність розробляти технологічні процеси виготовлення систем авіоніки та інформаційних систем літальних апаратів і наземних комплексів.

Здатність оцінювати технічні, економічні, екологічні безпекові та інші ризики при проектуванні та впровадженні систем авіоніки та інформаційних систем літальних апаратів і наземних комплексів.

Здатність досліджувати пілотажно-навігаційні системи та системи автоматичного керування літальних апаратів.

Здатність використовувати передові технології при дослідженні та проектуванні систем керування літальними апаратами, розробці апаратних та програмно-алгоритмічних засобів підвищення точності, надійності, живучості, ресурсів функціонування систем авіоніки.

Здатність приймати ефективні рішення в авіоніці.

Розв'язувати складні задачі і проблеми авіоніки в широких та мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері авіоніки, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Додаткові компетентності для освітньо-наукових програм

Здатність проводити наукові дослідження у сфері авіоніки.

Здатність фахово викладати та забезпечувати навчальні методичними матеріалами спеціальні навчальні дисципліни авіоніки.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Відшуковувати необхідні дані в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати науково-технічну літературу у вітчизняних і закордонних джерелах для визначення стану та пошуку сучасних і перспективних розробок у професійній діяльності.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері авіоніки та ширшого кола інженерних питань, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів.

Розробляти і реалізовувати інженерні та бізнес-проекти у сфері авіоніки, враховуючи цілі, ресурсні обмеження, технічні, економічні, правові та безпекові аспекти.

Проектувати і досліджувати навігаційні прилади літальних апаратів, системи навігації і орієнтації літальних апаратів, у тому числі з використанням систем автоматизованого проектування.

Аналізувати та синтезувати цифрові системи автоматичного керування.

Розробляти алгоритми керування рухом літальних апаратів.

Розробляти і використовувати мікропроцесорні системи та програмні засоби моделювання для розв'язування складних задач авіоніки.

Вміти описувати динамічні процеси літальних апаратів, обирати алгоритми керування рухом літальних апаратів.

Будувати та досліджувати фізичні, математичні і комп'ютерні моделі систем авіоніки та інформаційних систем літальних апаратів і наземних комплексів з використанням відповідних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Розв'язувати багатокритеріальні задачі прийняття рішень в умовах неповної недостатньої інформації та суперечливих вимог, аналізувати альтернативи, будувати прогнози, оцінювати ризики.

Додаткові вимоги до освітньо-наукових програм

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері авіоніки, обирати методики і обладнання, аналізувати результати дослідження, обґрунтовувати висновки.

Розробляти та викладати спеціальні дисципліни авіоніки у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіоніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Авіоніка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1421 від 17 листопада 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
18.11.2020