Гражданская безопасность - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Гражданская безопасность» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Гражданская безопасность - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1291 від 22 жовтня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Цивільна безпека» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Явища, проблеми, системи, заходи у сфері цивільної безпеки.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері цивільної безпеки.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, категорії, концепції, принципи, теорії, стратегії розвитку у сфері цивільної безпеки.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; методи аналізу, оцінки, оптимізації, моделювання, управління та прийняття рішень у сфері цивільної безпеки.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Інформаційно-аналітичні інструменти, прилади та пристрої; інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у сфері професійної діяльності; засоби захисту населення, територій, об’єктів та довкілля у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві i професійним захворюванням.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми для магістра цивільної безпеки становить 90 кредитів ЄКТС, з них не менше чотирьох кредитів ЄКТС, призначених для практики.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них не менше шести кредитів ЄКТС, призначених для науково-дослідницької практики.

Освiтньо-наукова програма магістра повинна містити дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 40 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері цивільної безпеки.

Загальні компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність приймати ефективні рішення, керувати роботою колективу під час професійної діяльності.

Здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, управління заходами безпеки професійної діяльності.

Здатність до проведення техніко-економічного аналізу, оцінювання ризиків, комплексного обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки.

Здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки.

Здатність до створення і реалізації інноваційних продуктів і заходів у сфері професійної діяльності.

Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності.

Здатність організовувати та проводити моніторинг за визначеними об'єктами, явищами та процесами, аналізувати його результати та розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації на підставі отриманих даних.

Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців та нефахівців.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до розроблення, проведення випробувань та застосування нових технологій, обладнання, речовин та матеріалів у сфері цивільної безпеки.

Здатність здійснювати науково-педагогічну та/або педагогічну діяльність у закладах освіти

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки.

Ефективно управляти складними робочими процесами у сфері цивільної безпеки, у тому числі непередбачуваними та такими, що потребують нових стратегічних підходів; об’єктивно оцінювати результати діяльності персоналу та колективу.

Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних та/або практичних задач і проблем у сфері цивільної безпеки.

Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів.

Розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки.

Визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та оцінювати можливі наслідки та ризики.

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення під час розв’язання практичних та/або наукових задач.

Здійснювати техніко-економічні розрахунки заходів у сфері професійної діяльності.

Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

Доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять.

Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження.

Визначати показники та характеристики продукції, процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час розв’язання практичних та/або наукових задач.

Оцінювати відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності.

Здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події.

Аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж.

Приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси.

Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Обирати та застосовувати ефективні методи та інструментальні засоби досліджень.

Планувати та виконувати наукові дослідження в сфері цивільної безпеки, обирати ефективні методи та засоби дослідження, аналізувати результати дослідження та обґрунтовувати його висновки.

Розробляти і викладати навчальні дисципліни з питань цивільної безпеки у закладах освіти.

Здійснювати експертно-аналітичну діяльність у сфері цивільної безпеки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Цивільна безпека» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1291 від 22 жовтня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.10.2020