Пожарная безопасность - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Пожарная безопасность - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Пожежна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1290 від 22 жовтня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Явища, проблеми, системи, заходи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері пожежної безпеки.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, категорії, концепції, принципи, теорії у сфері пожежної безпеки.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; методи аналізу, оцінки, оптимізації, моделювання, управління та прийняття рішень у сфері пожежної безпеки; сучасні технології у сфері пожежної безпеки.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Інформаційно-аналітичні інструменти, прилади та пристрої; системи протипожежного захисту, системи запобігання пожежам, системи підтримки прийняття управлінських рішень, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми для магістра пожежної безпеки становить 90 кредитів ЄКТС, з них не менше чотирьох кредитів ЄКТС, призначених для практики.

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них не менше шести кредитів ЄКТС, призначених для науково-дослідницької практики.

Освiтньо-наукова програма магістра повинна містити дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 40 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25% від загального обсягу освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері пожежної безпеки.

Загальні компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних та непередбачуваних умовах.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані управлінські рішення, управляти силами та засобами при ліквідації пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керувати роботою колективу.

Здатність до аналізу і синтезу норм законодавства з питань пожежної безпеки та участі у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів з питань пожежної безпеки.

Здатність оцінювати відповідність вимогам пожежної та техногенної безпеки проектні рішення на влаштування систем протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення пожежі та оповіщення населення.

Здатність оцінювати стан системи забезпечення пожежної безпеки відповідного рівня та економічну ефективність інженерно-технічних заходів у сфері пожежної безпеки.

Здатність визначати рівень безпеки продукції, товарів, матеріалів, устаткування або об'єкта відповідно до норм пожежної безпеки.

Здатність оптимізувати методи й засоби спрямовані на припинення дії небезпечних чинників пожежі, рятування життя і збереження здоров’я людей під час виникнення пожеж.

Здатність опановувати та застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання задач у сфері пожежної безпеки.

Здатність проводити комплексний аналіз існуючої протипожежної, аварійно-рятувальної техніки та пожежно-технічного оснащення і розробляти рішення під час проектування сучасних зразків протипожежної, аварійно-рятувальної техніки та пожежно-технічного оснащення.

Здатність організовувати моніторинг пожежної обстановки й аналізувати його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобігання та ліквідування пожеж.

Здатність аналізувати процеси, стан об'єктів та прогнозувати можливі загрози виникнення пожеж.

Здатність забезпечувати організаційні і навчально-методичні заходи щодо набуття працівниками і населенням знань, необхідних для збереження життя і здоров'я людей в умовах виникнення пожеж та під час виконання робіт з ліквідування пожежі.

Здатність розробляти і впроваджувати нові методи, спрямовані на забезпечення пожежної безпеки, оцінювання рівнів ризику.

Здатність застосувати основні положення стандартів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в процесі професійної діяльності.

Здатність до проведення випробувань нових інноваційних технологій, обладнання, засобів та систем протипожежного та інженерного захисту.

Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців та нефахівців.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері пожежної безпеки.

Здатність створювати та досліджувати сучасні моделі систем для захисту населення, територій від небезпечних чинників пожеж.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері пожежної безпеки.

Розробляти і реалізовувати проекти у сфері пожежної безпеки з урахуванням цілей, обмежень, а також технічних, соціальних, економічних, правових і етичних аспектів.

Досліджувати пожежі, прогнозувати їх виникнення та розвиток, оцінювати ефективність системи забезпечення пожежної безпеки відповідного рівня, ризики виникнення пожеж і їх наслідки.

Виконувати оцінювання проектів будівництва та проектів містобудівної документації на відповідність вимогам пожежної безпеки та пропонувати необхідні інженерно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки.

Керувати діяльністю колективу, спрямованою на регулювання пожежної безпеки, та прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

Розробляти норми і правила пожежної безпеки, інструкції щодо дотримання протипожежного режиму та дій у разі виникнення пожежі.

Застосовувати ефективні методи та засоби дослідження механізму виникнення пожеж та пожежних ризиків, у тому числі, методи та засоби математичного і комп’ютерного моделювання, статистичного аналізу даних.

Виконувати випробування: речовин, матеріалів будівельних конструкцій, електротехнічних та кабельних виробів щодо визначення показників та характеристик пожежної небезпеки; систем протипожежного захисту, пожежно-технічного оснащення.

Аналізувати, оцінювати протипожежну та аварійно-рятувальну техніку, пожежно-технічне оснащення та надавати рекомендації щодо їх оптимального вибору.

Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності.

Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів щодо підвищення пожежної безпеки.

Оцінювати стан забезпечення пожежної безпеки об’єктів, будівель та споруд, відповідність інженерних систем та систем активного та пасивного протипожежного захисту вимогам пожежної безпеки, створювати моделі нових систем.

Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та можливості пожежно-рятувальних підрозділів.

Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, матеріали, вироби, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки.

Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять.

Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців пожежно-рятувальних формувань і широкого загалу.

Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати і оцінювати наявну інформацію.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Обирати та застосовувати ефективні методи та інструментальні засоби досліджень.

Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти, обґрунтовувати вибір методів і засобів дослідження, аналізувати результати, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Пожежна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1290 від 22 жовтня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.10.2020