Экономика - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Экономика» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Экономика - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 382 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

Цілі навчання

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку.

Теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки.

Сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів.

Інституціональний і міждисциплінарний аналіз.

Закономірності сучасних соціально-економічних процесів.

Теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в команді.

Здатність розробляти та управляти проєктами.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність планувати, проводити та публічно презентувати результати наукових досліджень.

Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.

Здатність самостійно здобувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів у науковій роботі.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки за результатами досліджень, презентувати результати, аргументувати свою думку.

Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти, розробляти навчально-методичні матеріали.

Використовувати сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.

Формулювати нові гіпотези та наукові проблеми у сфері економіки, пропонувати належні підходи та методи їх перевірки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 382 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020