Международные экономические отношения - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Международные экономические отношения» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Международные экономические отношения - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра – 90 ЄКТС, освітньо-наукової – 120 ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми виділяється для забезпечення загальних компетентностей за даною спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Освітньо – наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати в команді.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.

Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі.

Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини.

Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках.

Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства.

Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країн.

Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції національних економічних інтересів.

Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.

Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

Додаткові компетентності для магістра за освітньо-науковою програмою

Здатність здійснювати дослідження та/або інновації у сфері міжнародних економічних відносин.

Здатність здійснювати викладацьку діяльність у вищій школі з використанням сучасних методик і технологій, відповідних технік комунікації, із застосуванням соціально-психологічних засад комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної й етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач».

Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних економічних відносин.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.

Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій

Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог.

Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.

Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.

Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну.

Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів.

Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.

Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Вміти продукувати та перевіряти гіпотези, визначати і розв’язувати наукові проблеми, планувати і виконувати наукове або прикладне дослідження, збирати необхідну інформацію, аргументувати висновки і презентувати результати дослідження.

Застосовувати сучасні методики та технології викладання у вищій школі з використанням відповідних технік комунікації, соціально психологічних засад комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної та етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач».

Вміти застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних економічних відносин; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020