Безопасность государственной границы - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Безопасность государственной границы» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Безопасность государственной границы - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Безпека державного кордону» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 379 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Безпека державного кордону» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Безпека державного кордону та технології її забезпечення.

Цілі навчання

Формування особистості висококваліфікованого офіцера-прикордонника оперативно-тактичного рівня, здатного вирішувати складні задачі і проблеми щодо забезпечення безпеки державного кордону на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону та нести відповідальність за свої рішення та дії.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції та принципи забезпечення безпеки державного кордону.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи військової науки, інформаційно-комунікативні технології та методики, методи та методики забезпечення безпеки державного кордону.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Технічні засоби, сучасні ПЕОМ, засоби імітаційного моделювання, автоматизовані системи управління, електронні бази даних, інтернет-ресурси, сучасні озброєння та військова техніка, спеціальні засоби, засоби зв’язку, відомчі інтегровані інформаційно-телекомунікаційні системи, спеціальне програмне забезпечення, засоби криміналістики, бази нормативно-правових актів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми безпеки державного кордону або навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність планувати та управляти часом.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності.

Здатність організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони державного кордону.

Здатність визначати раціональні параметри оперативно-службової діяльності органу охорони державного кордону.

Здатність ефективно виконувати функції управління органами охорони державного кордону.

Здатність формувати та застосовувати сучасні системи підтримки прийняття рішень.

Здатність до діяльності в системі інтегрованого управління кордонами.

Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи.

Здатність організовувати підготовку персоналу органу охорони державного кордону до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки.

Здатність здійснювати планування застосування підрозділів механізованої (танкової) бригади в різних видах бою та умовах обстановки.

Здатність підтримувати бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих підрозділів, військової частини, вживати заходів щодо відновлення боєздатності (спроможностей до виконання завдань).

Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення міжнародного та національного права щодо охорони державного кордону.

Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та інші нормативно-правові акти.

Здатність застосовувати методи дослідження для розв’язання складних задач і проблем професійної діяльності.

Здатність забезпечити безпечне середовище для діяльності персоналу.

Здатність ефективно працювати з суспільством та засобами масової інформації.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Оцінювати та прогнозувати розвиток обстановки, аналізувати сценарії дій правопорушників, організованих злочинних угруповань та тактику дій з’єднань і частин евентуального противника на ділянці органу охорони державного кордону, рівень загрози.

Організовувати оперативно-службову діяльність органу охорони державного кордону на заданий період, комплексне функціонування підсистем побудови охорони державного кордону, ефективне застосування сил і засобів у різних умовах обстановки, всебічне забезпечення.

Застосовувати оперативно-тактичні розрахунки щодо спроможностей органу охорони державного кордону до виконання завдань за призначенням у всіх формах оперативно-службової діяльності, різних видах бою (бойових дій, операціях), в повсякденних умовах та при ускладненні обстановки, під час припинення (локалізації) прикордонного збройного конфлікту, прикордонних операцій, спеціальних заходів та припинення провокацій на державному кордоні.

Аргументувати зміст та оцінювати виконання функцій управління органами охорони державного кордону (прийняття рішення, планування, організації, мотивації та контролю) щодо повсякденної та оперативно-службової діяльності, бойових дій у різних умовах обстановки.

Оцінювати ризики щодо діяльності органу охорони державного кордону, застосовувати сучасні методи обґрунтування рішень, методики оцінювання ефективності.

Організовувати та підтримувати взаємодію між підрозділами органу охорони державного кордону, з підрозділами та частинами інших військових формувань та правоохоронних органів, у тому числі іноземними, здійснювати координацію дій угрупованнями військ (сил) під час виконання завдань захисту державного кордону, організовувати і планувати роботу прикордонно-представницького апарату в інтересах охорони державного кордону.

Аргументувати зміст оперативно-службових та бойових документів щодо управління органом охорони державного кордону та частинами і з’єднаннями Збройних Сил України.

Організовувати підготовку персоналу, органів управління та підрозділів до виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки, оцінювати її рівень.

Аргументувати зміст рішень та планів бойових дій підрозділів механізованої (танкової) бригади, вибір способів виконання ними завдань в різних видах бою та умовах обстановки, заходи всебічного забезпечення, застосування сил та засобів старших начальників в інтересах виконання завдань бригади.

Оцінювати стан бойової та мобілізаційної готовності підпорядкованих підрозділів, військової частини, визначати заходи щодо відновлення боєздатності (спроможностей до виконання завдань).

Аргументувати застосування положень міжнародного та національного права щодо охорони державного кордону.

Аргументувати застосовування норм законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.

Аргументувати вибір загальнонаукових, емпіричних та спеціальних методів дослідження для розв’язання складних задач і проблем забезпечення безпеки державного кордону.

Організовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності персоналу органів охорони державного кордону, охорони навколишнього середовища в різних умовах обстановки.

Організовувати взаємодію та співробітництво з суспільством, громадськими організаціями та засобами масової інформації в інтересах безпеки державного кордону.

Володіти іноземною мовою на рівні Стандартизованого мовного рівня СМР2 за критеріями тестування STANAG 6001.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Безпека державного кордону» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Безпека державного кордону» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 379 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020