Садово-парковое хозяйство - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Садово-парковое хозяйство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Садово-парковое хозяйство - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Садово-паркове господарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 383 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садово-паркове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Екосистеми населених місць, сквери, парки, лісопарки, ботанічні сади.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми садово-паркового господарства або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та передбачають проведення наукових і проектних досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Наукові і соціально-економічні принципи, покладені в основу садово-паркового господарства.

Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем садово-паркового господарства.

Проектування, створення та догляд зелених насаджень населених місць, використання їх рекреаційного потенціалу, вплив на мікроклімат та навколишнє середовище.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні методи вирощування декоративних рослин у закритому та відкритому ґрунті, новітні технології та агротехніка створення та експлуатації компонентів садово-паркових об’єктів, технології захисту рослин у розсадниках та об’єктах озеленення технології проектування, технології проектування.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Спеціалізоване програмне забезпечення, машини, механізми та інструменти для вирощування декоративних рослин, проектування, створення та утримання садово-паркових об’єктів; сучасні засоби захисту рослин, автоматизації та механізації агротехніки вирощування та захисту рослин.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність розробляти та управляти проектами.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин в закритому та відкритому ґрунті.

Здатність проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій при вирощуванні посадкового матеріалу.

Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів.

Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.

Здатність складати кадастри зелених насаджень.

Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням правил утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.

Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства та об'єктам культурної спадщини при порушенні природоохоронного або містобудівного законодавства.

Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю в галузі садово-паркового господарства.

Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового господарства.

Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне обґрунтування і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів.

Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації проектів з урахуванням наявних обмежень.

Здатність організувати роботу команди фахівців, яка пов'язана із плануванням (або відновленням) міських територій, відкритих просторів, об'єктів садово-паркового господарства тощо.

Здатність планувати та здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації з теми дослідження, обирати методики і засоби розв’язання складних задач професійної діяльності.

Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.

Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої освіти, навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку природоохоронну діяльність серед населення.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність використовувати інноваційні процеси в садово-парковому господарстві під час проектування та реалізації екологічно-безпечних, економічно-ефективних технологій.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Обґрунтовувати технологічні процеси інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства.

Організовувати та здійснювати роботи з урбомониторингу і інвентаризації на об'єктах садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів та складання кадастру зелених насаджень.

Пропонувати та впроваджувати у виробництво сучасні технології вирощування садивного матеріалу; декоративних дерев, кущів, квіткових культур, газонних трав.

Оцінювати економічну ефективність пропонованих рішень.

Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні заходи створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів.

Планувати і організовувати роботи з інженерної підготовки території, будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства природних і культурних ландшафтів.

Здійснювати ефективне управління об'єктами садово-паркового господарства, природними і культурними ландшафтами з урахуванням технологічних, правових, економічних, екологічних та інших аспектів.

Організовувати роботу колективу виконавців проектів.

Презентувати результати виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства фахівцям і нефахівцям.

Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури, реставрації та реконструкції об’єктів озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель, оранжерейні і тепличні комплекси.

Проектувати території площ, магістралей і вулиць, пішохідних зон, смуг відведення лінійних об'єктів, зон заміського відпочинку і туризму, лісопарків, територій лікарняних комплексів і курортів, санітарно-захисних зон, меліоративних деревних насаджень, реабілітації порушених ландшафтів техногенних територій.

Створювати об’єкти озеленення різного призначення та підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях.

Організовувати навчально-пізнавальну діяльність студентів.

Організовувати та здійснювати підвищення кваліфікації і коучинг співробітників з інноваційної діяльності.

Організовувати та виконувати просвітницьку природоохоронну діяльність серед населення.

Додатково для освітньо-наукових програм

Організувати і планувати науково-дослідну роботу в галузі садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів.

Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну інформацію з тематики дослідження, висувати і перевіряти наукові гіпотези, обирати оптимальні методи, методики та засоби дослідження, робити та аргументувати висновки за результатами досліджень.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садово-паркове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Садово-паркове господарство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 383 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020