Менеджмент социокультурной деятельности - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Менеджмент социокультурной деятельности» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Менеджмент социокультурной деятельности - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 14 від 08 січня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Менеджмент соціокультурної діяльності, принципи, технології, методи, форми і засоби функціонування і розвитку.

Цілі навчання

Набути навичок наукової, методичної, консультативної, інноваційної та креативної науково-проектувальної діяльності у соціокультурній сфері (державною та іноземною мовами). Сформувати науково, інноваційно-обґрунтовані підходи до організації та управління внутрішніми та зовнішніми соціокультурними процесами

Теоретичний зміст предметної області

Сучасні соціокультурні процеси; історична ретроспектива соціокультурної діяльності.

Управлінська, інноваційна, креативна діяльність в соціокультурні сфері.

Принципи, методи, технології, форми та засоби функціонування соціокультурної сфери.

Проектні соціокультурні стратегії.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, методи реалізації менеджменту соціокультурної діяльності, професійні методики та технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Наукові бібліотечні, архівні фонди; аудіовізуальні засоби; спеціалізоване програмне забезпечення, спеціалізовані бази даних, мережеві ресурси що використовуються в менеджменті соціокультурної діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми магістра на основі ступеня бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені даним Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері менеджменту соціокультурної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної діяльності.

Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

Здатність швидко адаптуватися до викликів часу, до специфічних умов і напрямів професійної діяльності.

Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

Додатково до освітньо-професійної програми

Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

Здатність бути лідером у соціокультурній сфері.

Додатково до освітньо-наукової програми

Здатність логічно обґрунтовувати, планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження, презентувати їх і доводити власну наукову позицію.

Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід при вивченні і презентації досліджуваних соціокультурних явищ і феноменів.

Здатність відшуковувати, аналізувати і оцінювати нові наукові дані, використовувати сучасні освітні, дослідницькі та прикладні технології у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних задач і проблем соціокультурної діяльності.

Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проектів державною та іноземною мовами.

Додатково до освітньо-професійної програми

Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління соціокультурними інституціями і проектами.

Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Додатково до освітньо-наукової програми

Обирати і застосовувати ефективні загальнонаукові, спеціальні та науковопрактичні методи при виконанні наукових і прикладних досліджень.

Презентувати результати власних наукових досліджень.

Планувати і проводити навчальні заняття зі спеціальних дисциплін з використанням сучасних освітніх технологій і методик.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 14 від 08 січня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020