Музееведение, памятниковедение - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Музееведение, памятниковедение» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Музееведение, памятниковедение - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 369 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Музей як соціокультурна інституція, що охоплює наукові, просвітницькі, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані зі збереженням та актуалізацією культурного надбання певного соціуму; об’єкти історико-культурної та природної спадщини як складний феномен, що активно впливає на сучасне суспільство; музейна та пам’яткоохоронна справа як сфера професійної діяльності, що забезпечує функціонування музеїв і заповідників, атрибуцію та експертизу культурних цінностей, екскурсійну роботу, охорону нерухомих історико-культурних пам’яток.

Цілі навчання

Підготовка фахівців для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребують досліджень та/або інновацій.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, закономірності, історичні передумови виникнення, трансформацій музеїв; засоби інтерпретації та актуалізації культурного надбання; поняття, властивості та функції пам’яток; принципи, концепції використання об’єктів історико-культурної та природної спадщини в сучасному світі.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи і методики науково-дослідної, експертної, інноваційної, екскурсійної діяльності; методи експозиційного проектування, музейної педагогіки; технології музейного менеджменту і управління історико-культурною спадщиною; інформаційні та комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, програмне забезпечення, необхідне для фіксації, дослідження, збереження, актуалізації об’єктів історико-культурної та природної спадщини.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Вимоги до обсягу програми залежать від характеру програм підготовки магістрів:

  • Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС;
  • Обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у музеєзнавстві, пам’яткознавстві при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність працювати з урахуванням вітчизняного і міжнародного контексту.

Здатність розробляти та керувати проектами.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність вибудовувати стратегії розвитку музейної та пам’ятко-охоронної справи.

Здатність здійснювати музеєфікацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини.

Здатність провадити інноваційну діяльність в музейній справі та пам’ятко-охоронній діяльності.

Здійснення науково-дослідної, науково-педагогічної, управлінської діяльності.

Здатність розвивати соціальне усвідомлення ролі культурної спадщини.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність приймати рішення на основі доказів, зокрема, релевантних даних, розрахунків, прогнозів, оцінювання ризиків тощо.

Здатність впроваджувати новітні музеологічні та пам’ятк-оохоронні практики у вітчизняну музейно-пам’ятко-охоронну галузь.

Здатність створювати конкурентний музейний продукт на ринку культурних послуг.

Здатність здійснювати управління і адміністрування музейними та пам’яткоохоронними установами.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до провадження самостійної дослідницької діяльності в галузі музеєзнавства і пам’яткознавства та на межі предметних галузей.

Здатність продукувати (створювати) нові знання для вирішення складних задач і проблем у відповідній сфері професійної діяльності.

Здатність провадити науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’ятко-охоронної галузі у цілому.

Застосовувати ефективні методи та технології проектування та модернізації музейних і пам’ятко-охоронних установ відповідно до вимог споживачів і законодавства, чинних стандартів та технічних умов.

Знати та застосовувати методи і технології менеджменту та маркетингу в музейній та пам’ятко-охоронній справі.

Обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо.

Ефективно використовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, презентувати та обговорювати результати досліджень, інновацій, проектів тощо.

Знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини.

Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Розробляти концепції музейних закладів, брендів і проектів з використання історико-культурної та природної спадщини.

Інтегрувати в соціальний і економічний сектор (ревіталізувати) історико-культурне середовище як ресурс розвитку місцевих громад.

Розробляти інноваційні продукти на внутрішньому та зовнішньому ринках культурних послуг.

Розробляти проекти з музеєфікації об’єктів історико-культурної та природної спадщини.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Планувати і здійснювати наукові та/або інноваційні проекти у сфері музеєзнавства та пам’яткознавства; збирати, обробляти та аналізувати потрібну для цього інформацію, аргументувати висновки.

Розробляти індивідуальні проекти з дослідження історико-культурної та природної спадщини.

Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти.

Реалізовувати культурно-освітні проекти в галузі музеєзнавства та пам’яткознавства.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 369 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020