Музыкальное искусство - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Музыкальное искусство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Музыкальное искусство - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Музичне мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 368 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сукупність феноменів і проблем музичного мистецтва, створення та інтерпретація продуктів музичної творчості, концертне виконавство, педагогічна майстерність в галузі музичної освіти.

Цілі навчання

Підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють навичками концертно-виконавської / композиторської / диригентської / музикознавчої / дослідницької / педагогічної / звукорежисерської / менеджерської у сфері музичного мистецтва.

Теоретичний зміст предметної області

Концепції, поняття, принципи практичного вдосконалення музичної та педагогічної діяльності.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики створення виконавської / музикознавчої / композиторської інтерпретації музичного твору та творчої діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Музичний інструментарій, джерельна база, програмне забезпечення, мультимедійні засоби.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною даним стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність спілкування іноземною мовою.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до міжособистісної взаємодії.

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність працювати автономно.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.

Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду.

Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / звукорежисерської практики обробки звуку.

Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній діяльності.

Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.

Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

Додатково для освітньо-професійної програми:

Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності.

Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.

Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.

Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.

Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.

Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача.

Додатково для освітньо-професійної програми:

Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.

Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

Додатково для освітньо-наукової програми:

Планувати і здійснювати дослідження у сфері культури та мистецтва; відшуковувати, обробляти та аналізувати необхідну інформацію; аргументувати висновки, презентувати і обговорювати результати досліджень.

Володіти сучасними методами та засобами наукових досліджень у сфері музичного мистецтва, у тому числі, методами роботи з інформацією, методами аналізу даних.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Музичне мистецтво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 368 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
17.03.2020