Хореография - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Хореография» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Хореография - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Хореографія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 359 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хореографія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Хореографічне мистецтво та освіта.

Цілі навчання

Формування фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі «Культура і мистецтво» спеціальності «Хореографія» у процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Принципи, форми, методи та методики педагогічної діяльності у сфері вищої хореографічної освіти.

Методологія та методи наукових досліджень у сфері хореографії.

Принципи та методи балетмейстерської діяльності.

Принципи та методи організаційно-управлінської діяльності у сфері хореографічного мистецтва та освіти.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики, технології хореографічного навчання у закладах вищої освіти.

Методи та технології балетмейстерсько-постановочної діяльності.

Методи, методики, технології проведення наукового дослідження з мистецьких, педагогічних, організаційноуправлінських проблем хореографічної сфери.

Методи організаційно-управлінської діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Спеціально обладнанні навчальні танцювальні аудиторії.

Аудіовізуальні технічні засоби.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для забезпечення результатів навчання за спеціальністю 024 «Хореографія», визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі хореографії у процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Усвідомлення місця та ролі хореографічної культури у сучасному соціокультурному просторі, здатність виявляти новітні тенденції та перспективні напрями розвитку хореографії.

Здатність виявляти та вирішувати проблеми (дослідницькі, творчі, організаційні) у сфері фахової діяльності.

Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері хореографії.

Здатність до художньо-критичної діяльності у сфері хореографії.

Здатність забезпечувати високу якість організації, планування та реалізації навчального і виховного процесу в сфері хореографічного мистецтва в закладах вищої освіти.

Здатність розробляти і впроваджувати авторські інноваційні педагогічні та мистецькі методики та технології.

Здатність розробляти індивідуальну стратегію навчання та виховання здобувача освіти у відповідності до особистісних якостей з метою розкриття його творчого потенціалу.

Здатність створювати навчально-методичне забезпечення з хореографічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Здатність до балетмейстерської розробки та втілення хореографічних творів.

Усвідомлення синтетичної природи хореографічного мистецтва та багатоманітності його можливих зв’язків з іншими мистецтвами у хореографічному творі.

Здатність створювати хореографічну складову в різних мистецько-видовищних формах.

Здатність обирати оптимальну стратегію і тактику реалізації творчого проекту.

Здатність забезпечувати організацію та функціонування професійного та аматорського хореографічного колективу.

Здатність презентувати власний творчий, науковий продукт, використовуючи традиційні та інноваційні  комунікаційні технології.

Здатність здійснювати художньо-просвітницьку діяльність з метою пропаганди хореографічного мистецтва.

Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності у сфері хореографії.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність розробляти і втілювати авторські хореографічні твори різноманітні за формою, жанром, виражальними засобами з використанням традиційних та новітніх прийомів їх створення.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до планування та проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень сфери хореографії.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для провадження педагогічної, адміністративно-управлінської, балетмейстерської, науково-дослідної діяльності в сфері хореографії.

Адаптуватися та діяти в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, генерувати нові ідеї задля вирішення проблемних ситуацій.

Організовувати колективну діяльність задля реалізації планів, проектів.

Використовувати комунікаційні технології для професійних контактів, брати участь у дискусіях з проблем розвитку мистецтва та освіти.

Вміти аргументувати, упорядковувати факти, аналізувати, порівнювати, класифікувати, робити висновки у процесі науково-дослідної діяльності.

Виявляти тенденції та перспективи розвитку хореографічної культури у процесі аналітичного осмислення подій та фактів минулого та сучасності.

Виявляти дослідницькі, балетмейстерські, організаційні, педагогічні проблеми у процесі фахової діяльності, причини їх виникнення, розробляти програми їх вирішення.

Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі аналізу феноменів хореографічної культури.

Володіти навичками художньо-критичного осмислення явищ хореографічної культури сучасності в контексті загально-мистецького поступу.

Організовувати освітній процес у закладах вищої освіти відповідно до законодавчої та нормативно-правової бази, враховувати особливості його планування у відповідності до специфіки підготовки фахівців, застосовувати механізми забезпечення високої якості освіти.

Застосовувати ефективні методики викладання хореографічних дисциплін, розробляти і впроваджувати авторські методики та технології задля оптимізації навчального процесу.

Сприяти різнобічному розвитку здобувачів освіти, використовуючи мистецько-педагогічний потенціал хореографічного мистецтва.

Вміти створювати різні види навчально-методичних видань (навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники тощо) з хореографічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Розробляти та втілювати хореографічні твори, креативно підходити до обрання жанру, форми, виражальних засобів відповідно до теми і ідеї.

Реалізовувати творчій задум з урахуванням синтетичної природи хореографічного мистецтва та поліваріативності його поєднання з різними видами мистецтв.

Визначати місце та роль хореографічної складової в контексті різножанрового художнього проекту як одного із засобів реалізації творчої ідеї, використовуючи традиційні та альтернативні хореографічні техніки, комплексні прийоми, залучаючи суміжні види мистецтв.

Використовувати методи, прийоми, стратегії сучасного менеджменту, розуміти особливості фінансового та адміністративного забезпечення творчого проекту, особливості його реалізації.

Розробляти та реалізовувати стратегію розвитку професійного та аматорського хореографічного колективу, прогнозувати наслідки організаційно-управлінських, навчально-педагогічних, балетмейстерсько-постановочних рішень; координувати роботу декількох елементів системи (підрозділів, людей тощо) задля реалізації планів.

Презентувати власні мистецькі, педагогічні та наукові досягнення, використовуючи різноманітні комунікаційні технології.

Популяризувати хореографічне мистецтво у процесі різноаспектної художньо-просвітницької діяльності.

Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності, застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності у сфері хореографії.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Реалізовувати повний цикл багаточастинного балетмейстерського твору – від творчого задуму до сценічного втілення, з урахуванням власного досвіду, наявних вимог та ресурсів, інших умов.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Проводити різноаспектні наукові дослідження (фундаментальні та прикладні) з проблем хореографічної культури, демонструючи володіння навичками збору, аналітико-синтетичної обробки інформації, дотримуючись принципів системності та послідовності, аргументувати висновки і презентувати.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хореографія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Хореографія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 359 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
16.03.2020