Биология - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Биология» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Биология - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Біологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1458 від 21 листопада 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Біологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Структура, функції і процеси життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації, закономірності протікання онто- та філогенезу і сукцесійної динаміки; біорізноманіття та еволюція живих систем, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування; значення живих істот у біосфері, народному господарстві, охороні здоров’я.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування законів, теорій та методів природничих наук.

Теоретичний зміст предметної області

Будова, функції та процеси життєдіяльності, систематика, методи дослідження неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот.

Структурні та функціональні характеристики біологічних систем на різних рівнях організації.

Механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів.

Форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами.

Еволюційні ідеї органічного світу.

Будова та функції імунної системи, механізми імунних реакцій, їх регуляція і контроль.

Поняття, концепції, принципи, закони сучасної біологічної науки та їх використання для оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення та використання результатів біологічних досліджень.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи лабораторних та польових біологічних досліджень, моніторингу, біоінформатики, математичної та статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів біологічних досліджень, інформаційні та комунікаційні технології, методи емпіричного дослідження та моделювання процесів і явищ життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Живі об’єкти, біологічні моделі, сучасні прилади та устаткування для лабораторних і польових біологічних досліджень, бази даних, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні засоби.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти на базі освітньої програми бакалавра становить: 120 кредитів ЄКТС – для освітньо-наукової програми та 90 кредитів ЄКТС – для освітньо-професійної програми.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та фахових компетентностей за спеціальністю «Біологія» визначеним Стандартом вищої освіти.

Не менше 10 % обсягу освітньої програми має бути відведено на практику.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність працювати у міжнародному контексті.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність розробляти та керувати проектами.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.

Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й інформаційних технологій.

Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.

Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.

Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних методів та обладнання.

Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального аналізу розвитку науки і технологій.

Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження організмів різних рівнів організації.

Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах.

Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичної діяльності.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність використовувати результати наукового пошуку в практичній діяльності.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.

Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації.

Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.

Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї.

Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства.

Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень.

Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників.

Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією.

Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.

Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії.

Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за невизначених умов і вимог.

Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і медико-біологічних методів та технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та формулювати висновки за його результатами.

Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей біології для вирішення практичних задач і проблем.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Застосовувати сучасні технології навчання для викладання спеціальних дисциплін.

Моделювати об’єкти і процеси у живих організмах та їхніх компонентах із використанням математичних методів й інформаційних технологій.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Біологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Біологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1458 від 21 листопада 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
03.12.2019