Военное управление (по видам вооруженных сил) - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Военное управление (по видам вооруженных сил)» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Военное управление (по видам вооруженных сил) - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 296 від 05 квітня 2022 року.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Взаємодія і взаємний вплив начальників і підлеглих, застосування угруповань військ (сил), створення та читання знакових систем.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог у галузі управління діями оперативних угруповань, їх всебічного забезпечення під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових) можливостей угруповань військ (сил).

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи та методи, які використовуються для управління оперативними угрупованнями в ході їх бойового застосування, у повсякденній діяльності і під час прогнозування ефективності їх бойового застосування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові та специфічні методи військової науки, інноваційні технології підготовки фахівців із вищою військовою освітою; комунікативні прийоми наукової взаємодії, інформаційнокомунікативні технології та методики.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Технічні засоби навчання та виховання; сучасні ПЕОМ, інтернет-ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення, засоби імітаційного моделювання, навчальні автоматизовані системи управління, електронні бази даних, польова матеріально-технічна база; сучасні зразки озброєння та військової техніки.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) становить – 120 кредитів.

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти. Для освітньо-наукових програм обсяг науководослідницької компоненти має бути не менше 30% загального обсягу програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у галузі воєнних наук, в питаннях управління оперативними угрупованнями військ (сил) та інших військових формувань і правоохоронних органів у повсякденній діяльності та під час спільного виконання ними завдань в операціях угруповань військ (сил) та під час роботи у складі міжвидових органів військового управління із застосуванням теорії і методів воєнної науки, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність планувати та управляти часом.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність підтримувати належний рівень здоров’я та фізичної працездатності, управляти процесом фізичного вдосконалення особового складу підпорядкованих підрозділів органу управління оперативного рівня.

Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Здатність аналізувати та розуміти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, їх вплив на національну безпеку і оборону держави, об’єктивний характер європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними силами країн НАТО.

Здатність застосовувати теорію, основні положення і методи національної безпеки, воєнної стратегії та оперативного мистецтва, управління міжвидовими оперативними угрупованнями військ (сил) в процесі нейтралізації загроз національним інтересам України у сфері воєнної безпеки.

Здатність застосовувати теорію і сучасні методи оперативного планування об’єднаних операцій (бойових дій) міжвидовими оперативними угрупованнями військ (сил), а також здійснювати їх всебічне забезпечення під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових) можливостей угруповань військ (сил).

Здатність організовувати повсякденну діяльність, підтримувати бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих підрозділів органу військового управління оперативного рівня, вживати заходів щодо відновлення боєздатності, організовувати та керувати підготовкою органу військового управління, здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати досягнуті результати, узагальнювати та впроваджувати у практику військ передовий досвід.

Здатність розв’язувати складні завдання і проблемні питання управління міжвидовими оперативними угрупованнями військ (сил).

Здатність розв’язувати складні завдання підготовки і ведення об’єднаних операцій угруповань військ (сил).

Додатково для освітньо-наукової програми

Здатність здійснювати дослідження форм і способів застосування міжвидових оперативних угруповань військ (сил) з урахуванням вітчизняного та закордонного історичного досвіду та досвіду сучасних збройних конфліктів.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати угруповання військ (сил) у відповідності до національного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

Організовувати військово-педагогічний та соціально-психологічний процес в міжвидовому органі військового управління та управляти ним.

Володіти сучасними знаннями з методології воєнної теорії і практики, основ державницької ідеології та їхнього місця у діяльності військового керівника та вміти застосовувати їх у професійній діяльності.

Керувати фінансово-господарською діяльністю органу військового управління оперативного рівня, забезпечувати повноту отримання та ефективне використання виділених ресурсів, організовувати належний облік та внутрішній контроль і управління ризиками.

Володіти іноземною військовою термінологію в межах професійної необхідності, вміти висловлювати власну думку і давати оцінку подіям іноземною мовою.

Використовувати індивідуальні особливості фізичного стану організму, військово-прикладні рухові навички, спеціальні фізичні та морально-вольові якості для виконання типових професійних завдань, особисто виконувати на належному рівні фізичні вправи та нормативи загальної, спеціальної та військовоприкладної фізичної підготовленості.

Мати навички керування процесом фізичного вдосконалення підлеглих військовослужбовців та організовувати визначені форми фізичної підготовки в підпорядкованих підрозділах органу військового управління.

Розуміти основи функціонування сектору безпеки і оборони держави, використовувати результати відповідних досліджень при прийнятті рішень.

Розуміти основи забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, застосовувати відповідні знання і навички для вирішення професійних завдань.

Мати навички організації військово-адміністративної діяльності в органі військового управління оперативного рівня.

Мати навички приведення органу військового управління оперативного рівня у бойову готовність (боєздатний стан).

Мати навички контролювання стану бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки органу військового управління оперативного рівня.

Мати навички вирішення складних завдань управління оперативних угруповань військ (сил), інших військових формувань та правоохоронних органів держави, підготовки і ведення об’єднаних операцій угруповань військ (сил) оперативного рівня.

Мати навички вирішення завдань у складі міжвидових органів військового управління оперативного рівня.

Використовувати сучасні методи планування і дослідження застосування оперативних угруповань військ (сил) з урахуванням вітчизняного та закордонного історичного досвіду, досвіду воєнних конфліктів сучасності, наукової літератури, баз даних та інших джерел інформації.

Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 296 від 05 квітня 2022 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
14.11.2019