Судостроение - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Судостроение» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Судостроение - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Суднобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 963 від 10 липня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Суднобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Явища та процеси, пов'язані з усіма етапами життєвого циклу: суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану; суднових енергетичних установок та їх устаткування; систем електроенергетики і автоматизації суден; cуднових машин, механізмів і устаткування; системотехніки об’єктів морської інфраструктури.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі та проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Теорія процесів проектування, конструювання, побудови, ремонту, реновації та утилізації продукції суднобудування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні промислові технології які використовується у сфері суднобудування або у процесі навчання на всіх етапах життєвого циклу; аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження задач предметної області.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, дослідові басейни, теплофізичні установки, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; обладнання для досліджень теплофізичних процесів; стенди та тренажери-симулятори; обладнання для виготовлення, монтажу, ремонту, реновації, утилізації об’єктів вивчення та/або діяльності (відповідно до спеціалізації); прикладне програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг:

  • освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
  • освітньо-наукової становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері суднобудування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність працювати в команді.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність до проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері суднобудування відповідно до спеціалізації з використанням принципів та методів механічної інженерії, математичного апарату високого рівня.

Здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових та прикладних проектів у фундаментальних і прикладних областях суднобудівної сфери (відповідно до спеціалізації) і вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, обладнання та інформаційних технологій.

Здатність презентувати результати виконання наукових та прикладних проектів представникам різних професійних груп, у тому числі фахівцям із суднобудування.

Здатність приймати інженерні рішення в сфері суднобудування на альтернативній основі, за наявності суперечливих вимог і нестачі інформації, з урахуванням вимог законодавства, економічних, екологічних, соціальних та етичних аспектів.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність розробляти фізичні, математичні та комп’ютерні моделі функціонування об’єктів, явищ і процесів суднобудування, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння явищ предметної області.

Здатність викладати навчальні дисципліни зі спеціальності (відповідно до спеціалізації).

Додатково для освітньо-професійних програм:

Здатність планувати та здійснювати проектно-конструкторські роботи у сфері професійної діяльності відповідно до спеціалізації.

Здатність керувати роботою підприємств та організацій, приймати відповідальні рішення в межах професійної компетенції.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти нові методи та/або завдання, здійснювати заходи для ефективного та безпечного виконання професійних завдань.

Вільно презентувати іноземною мовою усно і письмово результати досліджень та інновацій в галузі механічної інженерії і, зокрема, суднобудування.

Уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, рішення, аргументи, висновки з проблем суднобудування до фахівців і нефахівців, представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами.

Використовувати сучасні ефективні засоби оволодіння новими знаннями, опановувати передові технології самоосвіти і самовдосконалення.

Знаходити оптимальні рішення при проектуванні, конструюванні, виробництві, ремонті, реновації, експлуатації, обслуговуванні та утилізації продукції суднобудування (відповідно до спеціалізації) з урахуванням вимог якості, надійності, безпеки, енергоефективності, вартості та строків виконання.

Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.

Мати спеціалізовані концептуальні знання з суднобудування, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, необхідні для інноваційної та дослідницької діяльності (відповідно до спеціалізації).

Уміти приймати ефективні рішення з інженерних питань суднобудування у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів прогнозування та засобів підтримки прийняття рішень.

Обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю (відповідно до спеціалізації).

ПР10. Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми суднобудування, що потребують оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Володіти сучасними методами збору, обробки та інтерпретації науково-технічної інформації (відповідно до спеціалізації).

Знати та використовувати в професійній діяльності ефективні методи аналізу, синтезу та оптимізації об’єктів, явищ і процесів у сфері суднобудування відповідно до спеціалізації.

Обирати та використовувати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються проблем суднобудування.

Володіти навичками та методиками викладання фахових дисциплін.

Додатково для освітньо-професійних програм:

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що пов’язані з проектуванням, конструюванням, виробництвом, ремонтом, реновацією, експлуатацією та утилізацією суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових енергетичних, електротехнічних установок і систем, їх основних конструктивних елементів відповідно до спеціалізації.

Мати навички оцінювання та аналізу об’єктів управління, управління комплексною інженерною діяльністю у сфері суднобудування.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Суднобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Суднобудування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 963 від 10 липня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
19.07.2019