Аудиовизуальное искусство и производство - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «аудиовизуального искусства и производство» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Аудиовизуальное искусство и производство - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 957 від 10 липня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Структура та функціональні компоненти аудіовізуальної сфери, технології створення продуктів аудіовізуальної творчості, методи вдосконалення виконавської майстерності в сфері аудіовізуальної творчості.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи мистецтвознавства (кінознавства).

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики створення (виробництва) окремих компонентів та в цілому аудіовізуальних творів різних форм, жанрів та видів.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання, устаткування, програмне забезпечення, необхідне для підготовчого, виробничого та пост-виробничого періодів створення (виробництва) аудіовізуальних творів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність вчитися та оволодіти сучасними знаннями.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність розробляти та керувати проектами.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної творчо-виробничої діяльності в аудіовізуальній сфер у професійній діяльності.

Здатність застосовувати сучасні методи та засоби аналізу та прогнозування складних проблем професійної діяльності.

Здатність приймати ефективні рішення при невизначених умовах та вимогах, управляти стратегічним розвитком та поточною діяльністю виробничого колективу в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Здатність до експертної та консультативної діяльності в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Здатність до педагогічної діяльності в сфері мистецької освіти, викладання фахових дисциплін.

Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації в аудіовізуальному мистецтві та виробництві.

Здатність самостійно розробляти та професійно втілювати аудіовізуальні проекти, створювати аудіовізуальні твори.

Здатність здійснювати редакторсько-сценарну/продюсерську/режисерську/операторську/звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва на вищому, керівному, рівні.

Здатність критично оцінювати художню якість аудіовізуального продукту та обґрунтовувати експертні висновки.

Здатність відповідати за налагодження гармонійних відносин у колективі; провадити діяльність закладів культури або аудіовізуальної освіти відповідно до вимог концепції сталого розвитку аудіовізуальної культури,

Здатність керувати власною кар’єрою та безперервно продовжувати освіту;

Здатність знаходити відповідні засоби подальшого підвищення виконавської, педагогічної кваліфікації у сфері аудіовізуального мистецтва.

Здатність до організації професійної колективної діяльності з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Володіти методологією та методикою наукового пізнання сучасних проблем аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Уміти застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні та вирішенні проблем теорії та практики аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Володіти методами та організаційними дослідницькими та інноваційними процедурами у професійній діяльності.

Уміти застосовувати правові та етичні норми оцінки професійної діяльності, розробки та втілення аудіовізуальних проектів в умовах ситуаційної невизначеності.

Використовувати релевантні дані для прийняття рішень в сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, відшуковувати потрібні дані, аналізувати їх та оцінювати за домогою сучасних методів та засобів роботи з даними.

Вільно спілкуватись іноземною мовою усно і письмово в науковій, творчо-виробничій та суспільній сферах діяльності.

Оцінювати якість аудіовізуальних творів, враховувати ризики при їх виробництві.

Вміти викладати спеціальні дисципліни у закладах вищої освіти, планувати їх та розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення.

Вміти керувати професійним колективом.

Розробляти та реалізовувати проекти створення та комерціалізації аудіовізуальних творів.

Приймати оптимальні рішення у творчо-виробничій діяльності у складних непередбачуваних умовах.

Популяризувати аудіовізуальні проекти в сучасних медіа.

Додатково до освітньо-наукових програм:

Уміти самостійно планувати та виконувати наукові дослідження у сфері аудіовізуального мистецтва, формулювати обґрунтовані висновки за результатами досліджень.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 957 від 10 липня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
18.07.2019