Технологии медицинской диагностики и лечения - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Технологии медицинской диагностики и лечения - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 884 від 25 червня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Здоров'я населення, лабораторне діагностування, контроль лікування та профілактика захворювань людини.

Цілі навчання

Академічна та професійна підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі та проблеми, пов'язані з лабораторним діагностуванням та (профілактикою захворювань людини, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та виконувати роботу за кваліфікацією лікар-лаборант в галузі охорони здоров'я.

Теоретичний зміст предметної області

Фундаментальні, біомедичні, клінічні та соціальні дисципліни, знання з питань охорони здоров'я населення; профілактики, діагностики захворювань людини на індивідуальному, родинному та  популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-лаборанта, теоретичні основи управління.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні методи, методики та технології лабораторних досліджень (гістологічні, гістохімічні, клініко-діагностичні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні, цитологічні, молекулярно-генетичні, патологоана-томічні, санітарно-гігієнічні тощо); застосовування технологій управління та організації роботи лабораторної служби в практичній охороні здоров'я; навчання лаборантів (медицина) на до- та післядипломному етапах.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання клінічних, біохімічних, патоморфологічних, імунологічних, цитологічних, мікробіологічних та інших лабораторій відповідно до державних стандартів і стандарту ISO/IES.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми магістра спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика» на базі попередньо здобутого ступеня бакалавра складає 90 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми під час професійної діяльності в сфері лабораторної медицини або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, з метою комплексної оцінки морфологічного та функціонального стану органів і систем пацієнтів; встановлення лабораторного діагнозу, проведення санітарно-гігієнічної експертизи.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати автономно.

Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Навички оцінювання організації та якості надання різних видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Здатність забезпечити організацію роботи в лабораторіях різного профілю та їх структурних підрозділах, застосовувати сучасні методи роботи, впроваджувати стандарти ISO.

Здатність використовувати професійні знання та практичні уміння в проведенні лабораторних досліджень при різних захворюваннях відповідно до клінічних протоколів.

Здатність інтерпретувати результати лабораторних досліджень в комплексі всіх показників з діагностичною, лікувальною та прогностичною метою.

Здатність проводити диференційну діагностику спадкових захворювань за даними цитогенетичних, біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень.

Здатність використовувати професійні знання для проведення судово-медичної експертизи живих, загиблих і померлих з травматичними та вогнепальними ушкодженнями із сучасної зброї, термічними та хімічними опіками, отруєннями, захворюваннями тощо.

Здатність проводити диференціальну діагностику різних патологічних станів і процесів за даними патогістологічного дослідження.

Здатність трактувати біохімічні процеси при патології, забезпечувати оптимальний вибір найбільш інформативних біохімічних маркерів для діагностики захворювань, аналізувати особливості перебігу хвороб та їх прогноз з урахуванням біохімічних показників.

Застосування лабораторної діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології.

Здатність оцінювати вплив ліків на результати лабораторних досліджень.

Здатність розпізнавати передракові стани та пухлини за даними цитологічного дослідження.

Здатність за результатами санітарно-гігієнічних досліджень чинників навколишнього та виробничого середовищ, харчових продуктів, обстежень закладів охорони здоров'я, радіометричних досліджень, оцінювати їх безпечність, відповідність до вимог санітарного законодавства України.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного спрямування.

Знаходити рішення у професійній діяльності, мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень, бути здатним інтерпретувати їх результати.

Володіти та застосовувати знання та уміння із загальної та професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих завдань.

Аналізувати результати досліджень морфологічно-функціонального стану організму та довкілля, оцінювати значимість показників.

Аргументувати висновки та виявляти зв'язки між сучасними концепціями в організації процесу управління на кожному етапі професійної діяльності.

Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров'я індивідуума, сім'ї, популяції.

Демонструвати поглиблення базових знань за допомогою самоосвіти, демонструвати уміння представити оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег, демонструвати здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами.

Надавати консультативну допомоги пов'язану з професійною діяльністю.

Виконувати вимоги посадових інструкції, самоудосконалюватись.

Надавати екстрену долікарняну допомогу, за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, й органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення.

Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають в процесі професійної діяльності та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.

Застосовувати правила біоетики та біобезпеки у своїй фаховій діяльності.

Застосовувати методи діагностики для вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, трактувати отриману інформацію, демонструючи доказове прийняття рішень.

Виконувати та використовувати методики лабораторних досліджень для діагностики захворювань, визначення характеристики тяжкості, періоду та терміну хвороби, прогнозу, контролю за лікуванням та його результатами.

Здатність до проведення заходів щодо організації, інтеграції надання лабораторної допомоги населенню та проведення маркетингу лабораторних послуг.

Координувати, модифікувати і комбінувати різні методи дослідження з метою виконання типових і нетипових професійних завдань.

Виконувати точно та якісно лабораторні дослідження, удосконалювати методики їх проведення, забезпечувати якість клінічних лабораторних досліджень, достовірність і єдність результатів та навчати інших.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 884 від 25 червня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.07.2019