Стоматология - специальность уровня «магистр»

Стандарт высшего образования по специальности «Стоматология» для второго (магистерского) уровня высшего образования

Стоматология - специальность уровня «магистр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 879 від 24 червня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Стоматологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Збереження здоров'я, зокрема стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Цілі навчання

Підготовка фахівця, здатного розв'язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров'я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога.

Теоретичний зміст предметної області

Знання гуманітарних, фундаментальних (природничі та суспільні) та клінічних наук з питань охорони здоров'я населення, профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров'я.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Стоматологія» на базі повної загальної середньої освіти:

  • для освітньо-професійної програми - 300 кредитів ЄКТС;
  • для освітньо-наукової програми - 360 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 30 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю «Стоматологія».

Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентності за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Загальний обсяг професійно-орієнтованої практичної підготовки має становити не менше 42 кредитів.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися англійською мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність працювати в команді.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.

Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.

Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.

Спроможність планувати та проводити заходи (з профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями,

Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.

Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.

Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.

Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології,

Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

Спроможність ведення нормативної медичної документації.

Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.

Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.

Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Додатково для освітньо-наукових програм:

Лідерство у розробці та упроваджені інновацій і їх використанні у професійній діяльності.

Спроможність брати участь у проведенні наукових досліджень, узагальнювати та презентувати результати.

Спроможність брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в сфері стоматології та охорони здоров'я.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 3).

Призначати та аналізувати додаткові (обов'язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні ) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб'єктивних і об'єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Організовувати проведення  лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп'ютерних інформаційних технологій.

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов'язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Додатково для освітньо-наукових програм:

Розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері стоматології та охорони здоров'я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та передбачають проведення досліджень або здійснення інновацій.

Здійснювати наукові дослідження в межах кваліфікаційної роботи та презентувати результати.

Брати участь у різних формах наукової комунікації в сфері стоматології та охорони здоров'я.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Стоматологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 879 від 24 червня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
04.07.2019