Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 853 від 15.09.2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 853 від 15.09.2008 року

Про виконання рішення
Колегії Міністерства освіти
і науки України

З метою забезпечення виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання" від 28 серпня 2008 року протокол № 9/1-3 від 28.08.2008, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів та установ освіти:

1.1. взяти до неухильного виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання" від 28 серпня 2008 року (додається);

1.2. забезпечити виконання заходів, спрямованих на подальший розвиток професійно-технічної освіти, відповідно до визначених виконавців та встановлених термінів.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр        І.О.Вакарчук

 

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Протокол № 9/1-3 від 28.08.2008 року

Сучасні тенденції розвитку
професійно-технічної освіти:
пріоритети та завдання

Заслухавши і обговоривши доповідь Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О., колегія відзначає, що структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальними закладами та установами освіти проведено належну роботу з виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно - технічну освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не для політиків», спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Підготовка робітників для всіх галузей економіки здійснюється 920 професійно-технічними навчальними закладами із контингентом понад 410 тис. учнів за 35 напрямами та видами господарської діяльності.

У 2008 році випуск у державних професійно-технічних навчальних закладах становив 197 тис. кваліфікованих робітників (зменшився у порівнянні з 2007 роком на 8,3 тис. осіб). Середній показник працевлаштування випускників училищ за професією по Україні у 2006 році складав 85,3 відсотка, у 2007 - 87,8 відсотка, у 2008 році за оперативними даними 90 відсотків, що є свідченням поступового збалансування попиту та пропозицій на ринку праці і поліпшення співпраці роботодавців з навчальними закладами.

Останнім часом активізувалася підготовка фахівців з числа незайнятого та працюючого населення. Так, у 2007 - 2008 навчальному році за направленнями центрів зайнятості підготовлені 70 тис. осіб, у 2005 - 2006 - 32 тис.

Обсяг фінансування на професійно-технічну освіту у 2008 році становив 2,6 млрд. грн. (для порівняння: у 2007 році - 1,8 млрд. грн.)

На здійснення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкцію будівель та споруд у 2008 році збільшено бюджетні асигнування. Всього виділено 34,2 млн. грн. Це становить 60 відсотків фактичних потреб, що унеможливлює розвиток професійно - технічної освіти.

Одночасно досвід розвинених країн засвідчує необхідність створення механізму фінансування з різнорівневих бюджетів, розширення спектру повноважень місцевих органів управління освітою. Участь роботодавців, представників громадськості в організації навчально - виробничого процесу та управлінні навчальним закладом є основою для прийняття грамотних управлінських рішень, забезпечення ефективної діяльності профтехосвіти. У цьому форматі створення консультативних та міжгалузевих рад забезпечать формування державно - громадського управління, яке зумовлює розвиток позитивних тенденцій щодо автономії професійно - технічних навчальних закладів, їх конкурентоспроможності.

Ринок праці визначає потребу у кваліфікованих робітниках, рівень їх компетенції. Відповідно до цього необхідно удосконалювати і формувати новий зміст професійно - технічної освіти, фактично, визначати алгоритм інноваційного стилю своєї діяльності.

Враховуючи власні напрацювання та міжнародний досвід, потрібно переходити на систему незалежного оцінювання компетенції та кваліфікації, а в подальшому -створення інституцій незалежної кваліфікаційної атестації з урахуванням вимог європейських стандартів в частині визнання документів про професійно-технічну освіту на національному та міжнародному рівнях.

Одним з перших кроків на виконання поставленого завдання була розробка та впровадження державних стандартів профтехосвіти за 246 професіями, 134 з яких вже впроваджені у навчально - виробничий процес.

Розробка, апробація і впровадження стандартів, зорієнтованих на отримання знань, вмінь і компетенцій - це крок до конкурентоспроможної професійної освіти, наближення її до європейської якості. У цьому контексті важливим напрямом є створення нового покоління україномовної навчальної літератури. Вирішення цієї комплексної справи можливе за умови дієвої авторської співпраці практичного працівника навчального закладу та науковця.

Вагомим чинником для якісного супроводу змісту професійної освіти є забезпечення училищ навчально - комп'ютерними комплексами та відповідним програмним забезпеченням.

Протягом двох років професійно-технічним навчальним закладам поставлено 806 сучасних навчальних комп'ютерних комплексів, що становить понад 12 тис. комп'ютерів.

Один з головних показників рівня комп'ютеризації - це кількість учнів на один комп'ютер та ефективне застосування інформаційно - комунікативної бази у навчально - виробничому процесі. На сьогодні цей показник складає 19 учнів на один комп'ютер. Протягом минулого року розроблено та видано 9 педагогічних програмних засобів навчального призначення. У 2008 році заплановано видання 7 педагогічних програмних засобів.

Важливого значення набуває міжнародна діяльність. Міжнародний обмін здійснюється у 20 регіонах 83 навчальними закладами з 19 країнами світу за всіма галузевими напрямами: промисловість, будівництво, готельно-ресторанний сервіс, туризм та агропромисловий комплекс. Працює два міжнародні проекти.

Навчальний процес забезпечують понад 48 тис. педагогічних працівників, з них 17,2 тис. викладачів, 23,6 тис. майстрів виробничого навчання, 1,5 тис. вихователів.

Головне завдання професійно-технічної освіти - якісна підготовка робітничого потенціалу у відповідності до інноваційних технологій виробництва. Основними пріоритетними напрямами подальшого розвитку є:

Перше. Подальша інтеграція профтехосвіти у світову систему підготовки робітників шляхом упровадження інноваційних технологій навчання та виробництва; здійснення переходу до гнучкої системи планування обсягів підготовки у розрізі професій та спеціальностей, упровадження різнотермінових навчальних програм для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації економічно активного населення. А це подальша співпраця з галузевими міністерствами та підприємствами, розвиток соціального партнерства.

Друге. Децентралізація управління шляхом делегування додаткових повноважень регіональним органам управління освіти; впровадження різнорівневої системи фінансування.

Третє. Сучасний зміст професійно - технічної освіти, що потребує розробки та впровадження державних стандартів, заснованих на компетенціях; оснащення матеріально - технічної бази новими зразками обладнання, устаткування та техніки; застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виробничому процесі та забезпечення науково - методичного супроводу оновленого змісту освіти.

Четверте. Забезпечення якісно новим кадровим потенціалом; створення загальнодержавного законодавчого та інструктивно-методичного супроводу професійно-технічної освіти.

Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти у новому 2008/2009 навчальному році, Колегія УХВАЛЮЄ:

1. Прийняти за основу пріоритетні напрями подальшого розвитку професійно-технічної освіти, що визначені у доповіді Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О.

2. Департаменту професійно - технічної освіти (Десятов Т.М.) спільно з департаментом економіки та фінансування (Куліков П.М.), управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

  • проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою, зокрема статей 40,41 Закону України "Про освіту", статей 7,8,9,16,21,24,26 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статей 28, 64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
  • проект відповідного нормативно-правового акта щодо передачі міністерством окремих функцій управління державними професійно-технічними навчальними закладами обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям;
  • проект урядового рішення щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів із обласних бюджетів, за рахунок видатків, що враховуватимуться при визначенні міжбюджетних трансфертів на відповідний рік;
  • проект урядового рішення щодо удосконалення процедури ліцензування освітніх послуг, пов'язаних з професійно-технічним навчанням робітничих кадрів на виробництві;
  • спільно з Мінпраці проект урядового рішення "Про внесення змін до Переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем".

Протягом 2008 - 2010 років

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.):

3.1. Продовжити роботу щодо удосконалення змісту професійно-технічної освіти, розробки науково обґрунтованих рекомендацій та проекту державного професійного стандарту, заснованого на компетенція
Протягом 2008/2009 н. р.

3.2. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2007 року № 866 у частині поетапного оснащення навчально-виробничої бази професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням, устаткуванням та технікою. Продовжити створення регіональних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі діючих професійно-технічних навчальних закладів.
Протягом 2008 - 2012 років

3.3. Продовжити роботу щодо запровадження міжнародного досвіду в частині формування інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу, змісту професійної освіти, участі у міжнародних проектах та дослідженнях з питань визначення якості освіти.
Постійно

3.4. Здійснити оптимізацію та спеціалізацію малокомплектних професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх реорганізації, ліквідації та об'єднання з урахуванням потреб регіональних ринків праці.
Протягом 2008 - 2009 років

3.5. Визначити мережу професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітників за професіями для потреб економіки всієї країни та внести пропозиції до відповідних бюджетних призначень для цих навчальних закладів на 2009 рік.
ІІІ квартал 2008 року

3.6 Проаналізувати стан підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за галузевим спрямуванням. Сформувати обсяги державного замовлення на 2009 рік за відповідними кодами фінансування та напрямами економічної діяльності, подати узгоджені пропозиції Мінекономіки.
ІV квартал 2008 року

3.7 Забезпечити функціонування в мережі Internet веб-порталу професійно-технічної освіти.
Протягом 2008 - 2009 років

3.8 Внести пропозиції Міністерству регіонального розвитку та будівництва України щодо створення спільної ради з питань підготовки робітничих кадрів та розглянути можливість створення відповідних рад з іншими міністерствами.
Протягом 2008 - 2009 років

3.9 Вивчити питання створення Міжрегіональних тренінгових центрів підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням.
Протягом 2008 - 2009 року

4. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (в.о. директора Завалевський Ю.І.), Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України (Олійник В.В. за згодою), Інституту ПТО АПН України (Радкевич В.О. за згодою), Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (в.о. директора Чернишов Д.О. за згодою):

4.1 Переглянути діючі навчальні плани та програми з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти; посилити контроль за прибуттям молодих педагогів, які навчалися за державним замовленням та цільовим направленням на місце роботи, та отриманням ними адресної грошової допомоги.
Протягом 2008 - 2009 років

4.2. Забезпечити у повному обсязі фінансування та видання підручників, навчально-методичної літератури у відповідності до вимог державних стандартів ПТО та сучасних технологічних процесів; вжити дієвих заходів щодо реалізації програм забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасними засобами навчання, інформатизації та комп'ютеризації; продовжити роботу щодо розробки проектів державних стандартів, їх апробації та впровадження.
Протягом 2008/2009 н. р.

4.3. Продовжити роботу щодо розробки різнотермінових навчальних планів та програм у розрізі професій з урахуванням технологічних змін, що відбуваються на виробництві і у сфері послуг.
Протягом 2008/2009 н.р.

4.4 Розробити проект Положення про проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів. Забезпечити проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та впровадити практику проведення конкурсів професійної та фахової майстерності за галузевим спрямуванням за сприяння соціальних партнерів.
Протягом 2008/2009 н.р.

4.5 Для проведення фундаментальних та прикладних досліджень, здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення, формування баз даних, проведення моніторингу з питань забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів утворити у складі Інституту професійно-технічної освіти АПН України лабораторію науково-технічної інформації.
2009 рік

4.6 Створити за відповідними напрямами мережу експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів для розробки і апробації державних стандартів професійно-технічної освіти за галузевими напрямами.
2009 рік

5. Комітету з фізичного виховання та спорту (Гамов В. Г.):

5.1. Забезпечити підготовку та проведення спортивно-масових заходів Всеукраїнського значення серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Постійно

5.2. Продовжити роботу щодо удосконалення змісту навчальних планів та програм з фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Протягом 2008 - 2009 років

6.Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту професійно - технічної освіти (Десятов Т.М.), управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.) розробити та затвердити перелік технологічно складних, наукоємних професій (професійних назв робіт) та спеціальностей, за якими може здійснюватись підготовка молодших спеціалістів у вищих професійних училищах.
Протягом 2008/2009 н. р.

7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.):

7.1. Забезпечити відповідно до бюджетних видатків фінансово-економічну діяльність ПТНЗ у повному обсязі, передбачити при доопрацюванні Державного бюджету України видатки на розробку та апробацію державних стандартів ПТО, переліку професій, програми комп'ютеризації та проведення Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності учнів, майстрів виробничого навчання, а також спортивно-масових заходів Всеукраїнського значення серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.
2008 - 2009 роки

7.2. Спільно з департаментом професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) затвердити в установленому порядку та впровадити новий штатний розпис професійно-технічних навчальних закладів та методику розрахунку вартості підготовки одного учня (слухача) за конкретною робітничою професією.
ІІ квартал 2009 року

7.3. Розробити відповідні бюджетні призначення для професійно-технічних навчальних закладів на 2009 та 2010 роки.
2008-2009 роки

8. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти:

8.1 Вжити заходів щодо завершення підготовки до нового навчального року, забезпечити організоване проведення Дня знань, розглянути стан підготовки до осінньо-зимового періоду на засіданнях колегій, конференціях педагогічних працівників професійно-технічної освіти.
До 01 жовтня 2008 року

8.2 Проаналізувати стан виконання регіональних програм в частині підготовки кваліфікованих робітників та їх перспективи до 2012 року, заслухати інформацію на розширених засіданнях колегій обласних державних адміністрацій, сесіях депутатів обласних Рад. Спрямувати діяльність професійно-технічних навчальних закладів на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб пріоритетних напрямів розвитку економіки та ринку праці.
ІV квартал  2008 року

8.3 Передбачити при розробці регіональних програм соціально-економічного розвитку на 2009 та наступні роки видатки на підготовку робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням потреб регіональних ринків праці, сприяти участі соціальних партнерів-роботодавців у навчально-виробничому процесі, організації проходження виробничого навчання та практики безпосередньо на виробництві.
2008-2009 роки

8.4 Забезпечити поетапне створення на базі кращих професійно-технічних навчальних закладів навчально-практичних центрів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за галузевим спрямуванням.
Протягом 2008 - 2012 років

 

8.5 Вжити заходів щодо підвищення рівня інвестиційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів, здійснити моніторинг ефективного використання отриманих інвестицій.
Протягом 2008/ 2009 н. р.

8.6 Забезпечити подальшу апробацію та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти.
Постійно

8.7. Створити належні умови проживання, виховання та доступу до якісної професійної освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями; забезпечити відповідний психолого-педагогічний та соціальний супровід учнів цієї категорії.
Постійно

8.8. З метою запровадження системного аналізу діяльності професійно-технічної освіти регіону створити регіональні інформаційно-аналітичні центри із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, галузевих управлінь, регіональних центрів зайнятості, роботодавців, громадських об'єднань.
2009 рік

8.9. Вжити заходів щодо активізації діяльності бібліотек, забезпечити їх необхідною комп'ютерною технікою та відповідними програмами, використовуючи інформаційну систему Інтернет, оснащення бібліотечних фондів професійною та іншою літературою, покращення рівня передплати на фахові видання.
Постійно

8.10 Забезпечити якісно новий рівень спортивно-оздоровчої роботи у професійно-технічних навчальних закладах.
Постійно

8.11 Продовжити системну роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів з урахуванням якісного складу педпрацівників, забезпечити умови підвищення їх професійної майстерності та стажування на виробництві.
Постійно

8.12 Забезпечити ефективну роботу щодо професійної орієнтації молоді, підвищення престижності робітничих професій, соціального статусу робітників у суспільстві шляхом трансляції теле-, радіопередач, розміщення в періодичній пресі відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів тощо
Постійно

8.13 Активізувати роботу з регіональними центрами зайнятості щодо збільшення обсягів професійного навчання дорослого населення у професійно-технічних навчальних закладах.
Протягом 2008/ 2009 н. р.

8.14 Розглянути виконання Плану спільних дій Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення співпраці державної служби зайнятості та органів управління освіти і науки у сфері зайнятості та підготовки кадрів під потреби роботодавців.
ІV квартал 2008 р.

9. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України (Михайліченко М.В.):

9.1 Забезпечити здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти.
Протягом 2008/2009 н. р.

9.2 З метою спрощення та удосконалення ліцензування діяльності підприємств, установ та організацій з професійно-технічного навчання на виробництві, забезпечення виконання державних вимог до ліцензування розробити та подати до Кабінету Міністрів України проект змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".
Протягом 2008/2009 н. р.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова колегії,
Міністр                           І.О.Вакарчук

Загрузить: 853.zip (16.19 Кб.)


15.09.2008

Популярні новини
В МОН и ВР объявили инициативу по проверке диссертаций Министр и глава комитета ВР откажутся от ученых степеней в случае плагиата
МОН введет реформы для спасения высшего образования МОН будет реализовывать комплекс реформ, направленных на спасение высшего образования
Льготы и конкурсы при поступлении содержат высокие коррупционные риски Справедливый доступ к вузам остается одной из проблем, связанных с коррупционными рисками
МОН планирует совершенствовать цифровые экзамены МОН планирует усовершенствовать программное обеспечение для проведения цифровых экзаменов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев