Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Наказ МОН № 705 від 23.06.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 705 від 23 червня 2021 року

Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо створення
наглядової (піклувальної) ради
закладу професійної
(професійно-технічної) освіти

Відповідно до статті 29 Закону України «Про освіту», абзацу четвертого пункту 2 статті 4 Указу Президента України від 30 березня 2021 року №130/2021 «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що додаються.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій довести зміст наказу до відома керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Гарбарука І.

Міністр                                     Сергій Шкарлет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної
(професійно-технічної) освіти

Ці методичні рекомендації розроблені для створення Наглядової (піклувальної) ради комунального та/або державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованого Міністерству освіти і науки України (далі - заклад П(ПТ)О).

Наглядова (піклувальна) рада сприятиме вирішенню перспективних завдань розвитку закладу П(ПТ)О, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу П(ПТ)О з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами у закладі П(ПТ)О.

Рекомендуємо у закладі П(ПТ)О створити наглядову (піклувальну) раду та видати відповідний наказ структурного підрозділу обласних, Київської міської державних адміністрацій з питань освіти.

Після видання наказу про створення наглядової (піклувальної) ради рекомендуємо закладам П(ПТ)О розробити і затвердити Положення про Наглядову (піклувальну) раду (далі - Положення).

У своїй діяльності наглядова (піклувальна) рада закладу П(ПТ)О керується Конституцією України, Законами України, зокрема «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і своїм Положенням.

У Положенні рекомендуємо визначити такі завдання наглядової (піклувальної) ради:

 • участь у визначенні стратегії розвитку закладу П(ПТ)О та контроль її виконання;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналіз та оцінювання діяльності закладу П(ПТ)О та його керівника;
 • контроль виконання кошторису та/або бюджету закладу П(ПТ)О і внесення відповідних рекомендацій та пропозицій, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу П(ПТ)О;
 • внесення засновнику закладу П(ПТ)О або уповноваженому ним органу подання про заохочення або відкликання керівника закладу П(ПТ)О з підстав, визначених Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту)»;
 • формування і подання пропозицій щодо переліку професій для підготовки кваліфікованих кадрів, затребуваних на регіональному ринку праці, відкриття/закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;
 • подання пропозицій щодо започаткування провадження, розширення або звуження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за окремими професіями/спеціальностями;
 • погодження проектних пропозицій закладу П(ПТ)О при формуванні державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів;
 • сприяння розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти у закладі П(ПТ)0, а також впровадженню інноваційних технологій;
 • надання керівникові закладу П(ПТ)О, засновнику або уповноваженому ним органу пропозицій щодо оптимізації організаційної структури закладу, розвитку матеріально-технічної бази закладу П(ПТ)О та його соціальної інфраструктури;
 • сприяння розвитку державно-приватного партнерства;
 • надання пропозицій щодо стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • розгляд річного звіту про діяльність закладу П(ПТ)О;
 • надання пропозицій щодо проведення інституційного аудиту в позаплановому порядку;
 • інформування керівника закладу П(ПТ)О, засновника закладу П(ПТ)О або уповноважений ним орган про стан діяльності та ефективність управління в закладі П(ПТ)О, подання пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

 • отримувати від керівника закладу П(ПТ)О інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на наглядову раду завдань;
 • утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, організацій роботодавців та експертів (за згодою);
 • залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності закладу П(ПТ)О представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, провідних вчених, представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів, організацій роботодавців (за згодою);
 • клопотати перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку закладу П(ПТ)О, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення; сприяти поширенню міжнародного досвіду підготовки кваліфікованих кадрів у закладі П(ПТ)О;
 • висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних вебсайтах.

Засновник або уповноваженим ним орган може делегувати окремі повноваження наглядовій (піклувальній) раді закладу П(ПТ)О.

Рекомендуємо до складу наглядової (піклувальної) ради включати представників:

 • засновника закладу П(ПТ)О або уповноваженого ним органу;
 • структурного підрозділу обласних, Київської міської державних адміністрацій з питань освіти;
 • роботодавців;
 • сфери освіти;
 • громадських організацій;
 • органу місцевого самоврядування території, на якій розташований заклад.

До складу наглядової ради закладу П(ПТ)О не доцільно вводити здобувачів освіти, керівників, їх заступників, працівників закладу П(ПТ)О та осіб, які мають конфлікт інтересів.

Рекомендуємо членам наглядової (піклувальної) ради закладу П(ПТ)О брати участь у роботі колегіальних органів закладу П(ПТ)О з правом дорадчого голосу.

Доцільно створити наглядову (піклувальну) раду у такому складі: голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради, які будуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах і безоплатно.

Персональний склад наглядової ради рекомендуємо затвердити структурним підрозділом обласних, Київської міської державних адміністрацій з питань освіти.

Рекомендуємо роботу наглядової (піклувальної) ради організувати в такий спосіб:

 • наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів;
 • рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів наглядової ради від її складу;
 • у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Питання, які розглядаються наглядовою радою, та прийняті рішення доцільно фіксувати в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.

Рекомендуємо визначити такі обов’язки голови наглядової (піклувальної) ради, зокрема:

 • організація роботи наглядової (піклувальної) ради;
 • визначення функціональних обов’язків заступника голови, секретаря і членів наглядової (піклувальної) ради;
 • планування та координація роботи наглядової (піклувальної) ради;
 • скликання і ведення чергових та позачергових засідань наглядової (піклувальної) ради;
 • підпис рішення наглядової (піклувальної) ради, запитів, листів та інших документів наглядової (піклувальної) ради;
 • представлення наглядової (піклувальної) ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
 • участь в офіційних заходах, які проводяться в закладі П(ПТ)О;
 • виконання інших функцій, що необхідні для організації діяльності наглядової (піклувальної) ради.

Повноваження голови наглядової (піклувальної) ради можливо припинити достроково у разі його неможливості виконувати їх за станом здоров’я чи з інших поважних причин.

Водночас доцільно визначити такі обов’язки секретаря наглядової (піклувальної) ради, зокрема:

 • підготовка проекту плану роботи наглядової (піклувальної) ради з урахуванням пропозицій її членів;
 • підготовка до проведення засідань наглядової (піклувальної) ради;
 • подання членам наглядової (піклувальної) ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідних матеріалів;
 • ведення і зберігання протоколів засідань наглядової (піклувальної) ради та іншої документації;
 • облік присутності членів наглядової (піклувальної) ради на її засіданнях;
 • висвітлення діяльності наглядової (піклувальної) ради на офіційному вебсайті закладу П(ПТ)О та в інших засобах масової інформації;
 • виконання доручення голови наглядової (піклувальної) ради, пов’язані з організацією діяльності наглядової (піклувальної) ради.

Членам наглядової (піклувальної) ради доцільно брати участь у засіданні особисто і та не передавати свій голос іншій особі. Члени наглядової (піклувальної) ради, які не згодні з рішенням наглядової (піклувальної) ради, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.

Рішення, ухвалені наглядовою (піклувальної) радою, рекомендуємо офіційно направляти керівнику закладу П(ПТ)О, засновнику закладу П(ПТ)О або уповноваженому ним органу.

Генеральний директор
директорату професійної освіти                                         Ірина Шумік

Освіта.ua
23.06.2021

Популярні новини
6 университетов определены рейтингом Impact Rankings Times Higher Education» представила результаты ежегодного рейтинга Impact Rankings
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев