Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"

Наказ МОН № 350 від 09.06.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 350 від 09 червня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2005 р.
за № 679/10959

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс майстерності
педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів "Джерело творчості"

Відповідно до Основних заходів щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 № 378 та з метою підвищення ролі педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у виконанні основних завдань, визначених Законом України "Про позашкільну освіту", наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс), що додається, та проводити його щорічно, починаючи з 2005/2006 навчального року.

2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рогожа М.М.) спільно з Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) забезпечувати проведення завершального етапу конкурсу та до 1 грудня 2005 року внести пропозиції щодо складу оргкомітету та журі.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про конкурс до відома керівників позашкільних навчальних закладів, здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та 2-го етапів конкурсу та забезпечити участь переможців 2-го етапу у всеукраїнському етапі конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев'юка.

Міністр       С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
09.06.2005 № 350

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2005 р.
за № 679/10959

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс) започатковується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України "Про позашкільну освіту".

Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.2. Конкурс має індивідуальний характер.

1.3. Завданнями конкурсу є:

пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з вихованцями (учнями і слухачами);

виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;

поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-виховної діяльності з вихованцями (учнями і слухачами);

створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників позашкільних навчальних закладів, методистів, керівників гуртків або інших творчих об'єднань;

підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

1.4. Всеукраїнський конкурс проводить Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання Академії педагогічних наук України, Науково-методичним центром середньої освіти, Малою академією наук учнівської молоді (м.Київ), Українським державним центром позашкільної освіти, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. Порядок і терміни проведення

2.1. Конкурс проводиться в три етапи.

1-й етап - районний, міський - жовтень-грудень поточного року.

У наступному році проводяться 2-й та 3-й етапи.

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський - січень-лютий.

3-й етап - всеукраїнський - проходить у два тури.

Перший тур - заочний (розгляд поданих матеріалів) - протягом березня-квітня.

Другий тур - очний, завершальний (проводиться за участю претендента) - травень-червень.

Фінансування другого завершального туру 3-го етапу конкурсу здійснюється за рахунок організаторів, організацій, що відряджають, а також додаткових джерел фінансування, меценатів, спонсорів, різних організацій, підприємств тощо.

Термін проведення другого завершального туру 3-го етапу конкурсу та номінація, з якої планується його проведення, повідомляються додатково.

2.2. Для проведення 1-го і 2-го етапів конкурсу органами управління освіти і науки, підпорядкованими Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, створюються відповідні оргкомітети.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу:

здійснюють координацію підготовки та проведення конкурсу;

визначають журі;

створюють призовий фонд для переможців;

забезпечують висвітлення конкурсу в регіональних засобах масової інформації;

залучають до участі в організації та проведенні конкурсу місцеві (районні, міські, обласні) установи та громадські організації.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу до 1 березня подають центральному оргкомітету заявку за формою, що додається (додаток 1), та матеріали відповідно до вимог пункту 3.2 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

2.3. Організацію та проведення 3-го етапу конкурсу здійснює центральний оргкомітет.

До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів конкурсу, народних депутатів України, громадських організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні конкурсу.

Центральний оргкомітет:

визначає термін і місце проведення завершального етапу;

установлює порядок відбору претендентів;

здійснює координацію підготовки та проведення завершального етапу конкурсу;

здійснює режисуру та сценарну розробку, проводить репетиції тощо;

визначає журі;

створює призовий фонд для учасників конкурсу;

забезпечує висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.

Центральний оргкомітет залишає за собою право зміни програми другого завершального туру 3-го етапу конкурсу в залежності від категорії учасників та їх творчого рівня.

2.4. Конкурс може проходити за такими номінаціями:

"Керівник гуртка - 200_";

"Художній керівник - 200_";

"Методист - 200_";

"Директор - 200_";

"Заступник директора - 200_ (з навчально-виховної, виховної, методичної роботи)";

"Педагог-організатор - 200_".

2.5. Конкурс може проводиться також за напрямами позашкільної освіти:

науково-технічний;

художньо-естетичний;

військово-патріотичний;

соціально-реабілітаційний;

туристсько-краєзнавчий;

еколого-натуралістичний.

Організаторами конкурсу можуть визначатись інші номінації та напрями.

3. Учасники конкурсу. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс

3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету:

заяву про участь у конкурсі за формою, що додається (додаток 2);

характеристику професійної педагогічної діяльності;

анотацію власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо;

характеристику досвіду за інноваційним потенціалом (модифікаційний, що пов'язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у нових конструктивних з поєднанням відомих ідей, методик виховної роботи; авторський, радикальний - упровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання), у якій відображається рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу; для конкретного навчального закладу; для цього регіону), репрезентативність досвіду (його тривалість, підтвердження в роботі інших педагогів, навчальних закладів), відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок.

Оригінал друкується на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

в одному рядку 60 +- 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;

абзацний відступ - 3-5 інтервалів;

на одній сторінці суцільного тексту - 40 +- 2 рядки;

верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм;

ліве та нижнє поля - довільні, але не менше 20 мм;

заголовки відокремлюються від тексту інтервалами.

Претендент подає оргкомітету й інші матеріали: відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки; по змозі фотографії, відео- та аудіозаписи.

Також можуть бути представлені: відеозапис заняття, уроку або іншої організаційної форми; власні методичні розробки: програми, посібники, методичні рекомендації та інше; розробки занять гуртка (не менше двох) у межах однієї теми; фото-, відеоматеріали, копії документів та інших матеріалів, що свідчать про участь вихованців конкурсанта у масових заходах (конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках та інше).

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

3.3. До участі в кожному наступному етапі допускаються переможці попереднього за умови подання оргкомітету матеріалів, зазначених у пункті 3.2 цього Положення.

За підсумками 2-го етапу конкурсу оргкомітет рекомендує для участі в 3-му етапі не більше 6 претендентів.

3.4. Центральний оргкомітет конкурсу приймає матеріали до 25 лютого за адресою: 01135, м.Київ, пр. Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

За результатами розгляду претендентам надсилається інформація про подальшу участь у конкурсі або обґрунтована відмова.

4. Програма другого завершального туру 3-го етапу конкурсу

Для участі в другому завершальному турі 3-го етапу конкурсу претендентам необхідно підготувати домашнє завдання:

самопрезентація "Моє педагогічне кредо" (форма подачі довільна) - 10 хв.;

"Запрошуємо до світу творчості" (фрагмент заняття) - 15-20 хв.

Також учасники конкурсу беруть участь в імпровізованих конкурсах ("Ерудит", "Як наше слово відгукнеться" та інші).

5. Визначення переможців і нагородження

5.1. Підсумки конкурсу проводяться на кожному етапі відповідними журі.

За рішенням журі 3-го етапу конкурсу центральний оргкомітет приймає рішення про нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України, подарунками.

5.2. Учасники завершального туру конкурсу можуть бути відзначені за іншими номінаціями, що визначаються журі.

5.3. Учасники конкурсу оцінюються згідно з критеріями оцінювання, що додаються (додаток 3).

Заступник начальника управління виховної роботи
та захисту прав дитини       М.М. Рогожа

Загрузить: MON_350.doc (80.50 Кб.)


09.06.2005

США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев