Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188

Наказ МОН № 1471 від 26.11.2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1471 від 26 листопада 2020 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
від 26
листопада 2020 року
та внесення змін до наказів
Міністерства освіти і науки України
від 2 липня 2020 року № 886,
від 24 вересня 2020 року № 1188

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1232 «Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від  26 листопада 2020 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

2. Висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Чорней С. В. за порушення вимог пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення атестаційної справи здобувача вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Боярову В. І., кандидату юридичних наук, доценту;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Моргуна А. С. за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку ради про прийняття дисертації до захисту:

 • голові спеціалізованої вченої ради Погорілому В. В., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Хімічу С. Д., доктору медичних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Колесник А. І. за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації у частині формулювання пунктів наукової новизни науковому керівнику Назаренку Л. А., доктору технічних наук, професору.

3. Утворити:

1) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.32 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • для проведення разового захисту дисертації Порпуліт Олени Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»;
 • для проведення разового захисту дисертації Черемних Інни Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»;

2) спеціалізовану вчену раду СРД 26.852.33 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського для проведення разового захисту дисертації Мейка Олександра Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку».

4. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради К 26.142.05 ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» (юридичні);

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» та 07.00.07 «Історія науки й техніки».

5. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 1;

2) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 2;

3) до Переліку наукових фахових видань України:

 • присвоїти категорію «А» виданням «Мікробіологічний журнал. Микробиологический журнал. Mikrobiologichny Zhurnal» (Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України) (біологічні, спеціальності – 091) та «Теорія та методика фізичного виховання» (ТОВ «ОВС») (педагогічні, спеціальності – 011, 014), визнавши таким, що втратило чинність, присвоєння зазначеним виданням категорії «Б»;

стосовно видань, яким присвоєно категорію «Б»:

 

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

 

Засновник
(співзасновники)

 

Галузі науки, спеціальності

1

Знання європейського права
Juris Europensis Scientia

Національний університет «Одеська юридична академія»

юридичні

 

спеціальності – 081

 

2

Науковий вісник: Державне управління

 

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

державне управління

 

спеціальності – 281

 

3

Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

технічні

 

спеціальності – 261, 263

 

 

4) до розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України»:

 • пункт 90 виключити;

колонку четверту пункту 250 викласти в такій редакції:

 • «економічні технічні сільськогосподарські ветеринарні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 133, 152, 201, 204, 211, 275»;

5) до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України:

 • у Рішеннях спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями (за списком), затверджених відповідно до абзацу сьомого пункту 1:
 • в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.002 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини букви та цифри «ДФ 74.053.002» замінити буквами та цифрами «ДФ 74.053.003»;
 • в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.056.001 Київського національного університету будівництва і архітектури букви та цифри «ДФ 26.056.001» замінити буквами та цифрами «ДФ 26.056.002»;
 • у розділі ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатку 5  колонку третю пунктів 14, 104 і 141 викласти в такій редакції:

«Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського».

6. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 3.

7. Відмовити у включенні до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за  № 148/31600, наукових періодичних видань:

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

 

Засновник
(співзасновники)

 

Галузі науки, спеціальності

1

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

медичні

 

222

2

Науковий вісник Ужгородського університету

серія «Медицина»

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

медичні

 

222

 

 

8. Виключити з Переліку наукових фахових видань України у зв’язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України електронне періодичне видання «Порівняльно-аналітичне право» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») (юридичні, спеціальності – 081, 293).

9. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року».

10. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Миколу Кизима.

Т.в.о. Міністра                                Сергій Шкарлет

Освіта.ua
26.11.2020

Популярні новини
Рада ожидаемо отменила обязательность школьных экзаменов Выпускники, которые в этом году заканчивают получение полного среднего образования, освобождены от ДПА
Во вторник ВР рассмотрит закон об освобождении выпускников от ДПА Вопрос освобождения выпускников от прохождения школьных экзаменов рассмотрят 13 апреля
В Украине появятся подразделения иностранных университетов Правительство приняло решение, что открывает путь к учреждению в Украине подразделений иностранных вузов
Педагогов, которые будут работать на ЗНО, планируют вакцинировать Педработников, которые будут участвовать в проведении ЗНО, планируют вакцинировать CoronaVac
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев