Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки

Наказ МОН № 220 від 10.03.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 220 від 10 березня 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за № 262/16278

Про затвердження Порядку проставлення
в Міністерстві освіти і науки України
апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами,
державними органами, підприємствами,
установами і організаціями,
що стосуються сфери освіти і науки

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 № 1757, та з метою забезпечення виконання положень Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 № 237/803/151/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1151/8472, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки (додається).

2. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (О.С.Сухолиткий) довести цей наказ до відома Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що стосуються сфери освіти і науки.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр           І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.03.2009 № 220

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за № 262/16278

ПОРЯДОК
проставлення в Міністерстві освіти і науки
України апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами, державними
органами, підприємствами, установами
і організаціями, що стосуються
сфери освіти і науки

1. Цей Порядок регулює проставлення спеціального штампа "Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах про освіту та вчені звання, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (995_082) (далі - Конвенція), засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, яка підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

2. Апостиль проставляється:

 • на документах про освіту та вчені звання державного зразка, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17.03.93 № 199 "Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь", від 12.11.97 № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 № 510 "Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2001 за № 788/5979;
 • на документах, виданих установами, організаціями, підприємствами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров'я України, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України:
 • від 22.07.93 № 166 "Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.93 за № 113;
 • від 19.12.97 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за № 14/2454;
 • від 29.01.98 № 12 "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.98 за № 106/2546;
 • від 15.01.99 № 7 "Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 "Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.99 за № 91/3384;
 • від 12.12.2006 № 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1366/13240;
 • для документів, виданих у періоди:
 • 1992-1998 роки - наказ від 10.04.92 № 61 "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру" (втратив чинність згідно з наказом МОЗ від 29.01.98 № 12 "Про затвердження Положення про клінічну ординатуру", зареєстрованим в Мін'юсті 16.02.98 за № 106/2546);
 • 1995-2005 роки - наказ від 24.01.95 № 14 "Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.95 за № 193/729 (втратив чинність згідно з наказом МОЗ від 07.11.2005 № 581 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 24.01.95 № 14 "Про підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі", зареєстрованим в Мін'юсті 24.11.2005 за № 1423/11703);
 • на адміністративних документах, а саме: архівних довідках, навчальних планах, довідках, що видаються навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки.

3. Для проставлення апостиля необхідно подати до Міністерства освіти і науки України:

 • оригінал документа, на якому проставляється апостиль;
 • ксерокопію цього документа без будь-якого засвідчення;
 • заяву встановленого зразка.

4. У проставленні апостиля відмовляється, якщо:

 • документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції (995_082) або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;
 • текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
 • документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через засоби факсимільного зв'язку;
 • у документі є незастережні виправлення або дописки;
 • до повноважень Міністерства освіти і науки України не входить проставлення апостиля на цьому документі;
 • документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка не містить підпису ректора або проректора та не завірений гербовою печаткою;
 • якщо Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів, підтвердити факт видачі документа про освіту;
 • якщо підпис на документі не відповідає зазначеним посаді, прізвищу, імені, по батькові.

5. Процедура проставлення апостиля включає:

 • з'ясування, чи підлягають подані документи проставленню апостиля;
 • розподіл документів на дві групи: документи старого зразка, для яких необхідно отримати підтвердження факту видачі; документи, виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, які перевіряються за допомогою бази даних інформаційно-виробничої системи "Освіта";
 • перевірку справжності документів, які виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, за допомогою бази даних інформаційно-виробничої системи "Освіта";
 • проставлення апостиля на документи про освіту та вчені звання, на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі;
 • проставлення на апостилі підпису посадової особи та гербової печатки Міністерства освіти і науки України;
 • ведення автоматизованої бази даних документів, які подаються для проставлення апостиля;
 • здійснення технічного супроводу належного функціонування автоматизованої бази даних;
 • витребування листів-підтверджень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів щодо підтвердження факту видачі документів про освіту для з'ясування справжності підпису та якості, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжності відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах;
 • реєстрацію листів-відповідей, що офіційно надходять до Міністерства освіти і науки України;
 • підготовку документів до проставлення апостиля та заповнення спеціального штампа "апостиль" встановленого зразка на документах, на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі;
 • ведення реєстрації документів, на яких проставлено апостиль, в спеціальному журналі, оформлення якого здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 № 237/803/151/5 "Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1151/8472;
 • формування архіву документів в електронному вигляді та на паперових носіях.

6. Документи для проставлення апостиля подаються і отримуються за наявності документа, що засвідчує особу, яка здає документи.

У разі отримання документів з апостилем іншою особою при собі необхідно мати нотаріально засвідчене доручення.

7. Для отримання документів з апостилем необхідно подати до Міністерства освіти і науки України квитанцію про сплату коштів за надання послуг з проставлення апостиля у розмірі, встановленому відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 16.01.2004 № 21 "Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 112/8711.

8. Документи приймаються і видаються щоденно департаментом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) згідно з графіком, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

9. Строк розгляду документів, які не потребують направлення запитів, - 5 робочих днів.

У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції                         О.С.Сухолиткий


10.03.2009

Популярні новини
Уровень цифровой грамотности учителей высок, – Госслужба В Госслужбе качества образования сообщили о высоком уровне цифровой грамотности педагогов
Непривитых педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября Кабинет Министров утвердил решение об отстранении от работы непривитых педагогов
Стоимость прохождения пробного ЗНО станет известна в декабре Утверждение смет стоимости услуги по пробному ЗНО должно состояться не позднее 14 декабря
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев