Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг

Затверджений наказом МОН №847 від 24.12.03 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.12.2003 № 847

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2004 р.
за № 76/8675

ПОРЯДОК
здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг

Контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг (далі за текстом - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державна інспекція навчальних закладів (далі за текстом - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки дотримання суб'єктами господарювання, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг (далі - навчальні заклади), Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення навчальними закладами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають наказ (розпорядження) про призначення голови та членів комісії або уповноваженої особи, який (яке) підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

1.4. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників навчальних закладів, громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

1.5. Орган контролю за три робочі дні до початку проведення планової перевірки повідомляє навчальний заклад про проведення перевірки в письмовій формі.

Термін проведення перевірки становить не більше трьох робочих днів, у разі необхідності термін перевірки може бути продовжено до 10 календарних днів.

2. Права комісії (уповноваженої особи)

Комісії (уповноваженій особі) надається право:

ознайомлення з необхідними для проведення перевірки документами;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

отримання копій (ксерокопій) необхідних документів;

одержання від навчального закладу письмових пояснень з питань, що виникають під час перевірки.

3. Обов'язки комісії (уповноваженої особи)

Голова та члени комісії (уповноважена особа) зобов'язані:

керуватися у своїй роботі нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан речей щодо дотримання навчальними закладами Ліцензійних умов;

забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниць.

4. Відповідальність комісії (уповноваженої особи)

Голова та члени комісії (уповноважена особа) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність навчального закладу;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених навчальним закладом.

5. Предмет та порядок перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова комісії (уповноважена особа) повинен пред'явити керівнику навчального закладу наказ (розпорядження) про перевірку та документи, які засвідчують відповідних осіб.

5.2. Навчальний заклад під час перевірки дотримання ним Ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

5.3. При перевірці навчального закладу комісія (уповноважена особа) перевіряє:

дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг;

дотримання законодавства у сфері освіти;

відповідність діяльності, яку здійснює навчальний заклад, установчим документам та вимогам чинного законодавства;

виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію навчальних закладів та в установчих документах;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу навчального закладу (філії, представництва тощо) надавати освітні послуги;

своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстрований навчальний заклад, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

своєчасність переоформлення ліцензій;

у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо.

6. Документи, які видаються за результатами перевірок. Акт перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

6.1. За наслідками перевірки складається акт перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг (додаток 1) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, який перевірявся, другий - органу, який здійснив перевірку.

6.2. Усі примірники акта перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник навчального закладу або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

6.3. У разі відмови навчального закладу від підписання акта перевірки голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася. Керівник навчального закладу або вповноважений представник має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.5. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.

6.6. Орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі їх встановлення).

6.7. Навчальний заклад, який одержав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні термін подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

6.8. Якщо навчальний заклад не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, орган ліцензування складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, що є підставою для розгляду на засіданні ДАК (РЕР) питання про анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може бути складений за результатами повторної перевірки.

7. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Підстави для анулювання ліцензії визначені пунктом 35 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380.

7.2. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення перевірки складається відповідний акт, який є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.

7.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для анулювання ліцензії, про що повідомляється навчальному закладу із зазначенням підстав анулювання не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.

7.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється з обов'язковим запрошенням представників навчального закладу.

7.5. У разі повторної неявки представників навчального закладу розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

7.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.

7.7. У разі анулювання ліцензії за рішенням навчальний заклад може подати заяву про одержання нової ліцензії на надання освітніх послуг не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Відповідальність навчальних закладів за надання освітніх послуг без наявності ліцензії

За надання освітніх послуг без ліцензії до навчальних закладів застосовуються санкції відповідно чинного законодавства.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації       В.І. Домніч

Загрузить: MON_847_Poriadok.doc (56.00 Кб.)


24.12.2003

Популярні новини
Итоги недели в образовании: главные события Наиболее значимые события недели в украинском образовании
Образование – второе по важности после обороны, – министр Для МОН первоочередными являются вопросы безопасности детей и возобновление образовательного процесса
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
МОН планирует подчинить все гражданские вузы МОН планирует реструктуризировать сеть гражданских государственных учреждений высшего образования
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев