Про затвердження Порядку проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту

Наказ МОН № 433 від 12.05.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 433 від 12 травня 2022 року

Про затвердження Порядку
проведення у 2022 році національного
мультипредметного тесту

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту, що додається.

2. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Вітренка А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                             Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 травня 2022 року № 433

ПОРЯДОК
проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади підготовки та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) для оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

2. НМТ проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та у зв’язку зі здійсненням в особливому порядку у 2022 році прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра.

3. Участь у НМТ може взяти особа, яка зареєструвалася у 2022 році для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, та підтвердила бажання взяти участь у НМТ (далі – учасник НМТ) на інформаційній сторінці, створеній на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – Український центр), доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року, згенерованим за підсумками реєстрації, та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

II. Суб’єкти проведення НМТ

1. До суб’єктів проведення НМТ належать:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Український центр;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр);

4) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних, військових адміністрацій (далі – органи управління освітою).

2. Міністерство освіти і науки України:

1) визначає перелік адміністративно-територіальних одиниць України, країн, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ (далі – ТЕЦ);

2) координує процес виконання заходів органами управління освітою, закладами вищої освіти з організації та проведення НМТ;

3) контролює здійснення обласними органами управління освітою, закладами вищої освіти повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення НМТ;

4) вживає заходів щодо розроблення програмного засобу, з використанням якого буде проведено НМТ, та його передання Українському центру;

5) взаємодіє з Міністерством закордонних справ України, органами влади з питань освіти в інших країнах з питань організації та проведення НМТ за кордоном.

3. Український центр:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення НМТ;

2) установлює графіки проведення НМТ відповідно до строків, визначених Міністерством освіти і науки України;

3) установлює регламенти роботи та умови формування ТЕЦ, а також вимоги до їх облаштування;

4) розробляє та затверджує специфікації кожної складової НМТ, загальні характеристики складових НМТ;

5) складає тестові завдання для НМТ;

6) здійснює розподіл учасників НМТ між робочими місцями в ТЕЦ.

4. Регіональні центри:

1) взаємодіють з органами управління освітою з питань організації та проведення НМТ;

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення НМТ;

3) спільно з органами управління освітою формують мережу ТЕЦ та створюють ТЕЦ;

4) співпрацюють з органами управління освітою щодо кадрового забезпечення ТЕЦ;

5) організовують добір, реєстрацію, підготовку та розподіл осіб, залучених до забезпечення роботи ТЕЦ (далі – залучені працівники), забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами.

5. Органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, закладами освіти щодо організації та проведення НМТ;

2) спільно з регіональними центрами формують мережу ТЕЦ та утворюють ТЕЦ;

3) здійснюють контроль за діяльністю місцевих органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення ТЕЦ залученими працівниками, їх підготовки та створення належних умов для роботи в цих пунктах.

6. Суб’єкти проведення НМТ здійснюють, крім зазначених у цьому розділі, інші функції, передбачені цим Порядком.

7. З метою забезпечення об’єктивного оцінювання робіт, вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, створюється апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія), яка діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 272/26717.

III. Права та обов’язки учасників НМТ

1. Учасник НМТ має право на:

1) доступ до інформації про:

 • загальні характеристики складових НМТ (форми завдань НМТ, схеми нарахування балів за виконання завдань НМТ);
 • строки та порядок проведення НМТ;
 • час і місце проведення НМТ;
 • порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів НМТ;

2) виконання завдань НМТ, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури (частина «Українська мова»), історії України (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття), здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696, програмою зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513.

2. Учасник НМТ зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог цього Порядку;

2) своєчасно прибути до ТЕЦ, зазначеному в його запрошенні, із документом, що посвідчує особу;

3) виконувати вказівки та вимоги працівників ТЕЦ щодо процедури проходження НМТ;

4) після завершення часу, відведеного для тестування, повернути матеріали НМТ працівникам ТЕЦ.

3. Учаснику НМТ заборонено:

1) приносити до ТЕЦ небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) протягом часу, відведеного для тестування:

 • заважати іншим учасникам НМТ;
 • спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником НМТ під час проходження тестування;
 • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник НМТ повинен повідомити працівників ТЕЦ до початку виконання роботи).

4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, пунктом 3 цього розділу, учасник НМТ за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення НМТ, має залишити ТЕЦ.

ІV. Проведення НМТ

1. НМТ проводиться з використанням технологій педагогічного тестування у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох навчальних предметів (блоків):

 • українська мова;
 • математика;
 • історія України.

Тест для проведення НМТ укладає державною мовою Український центр.

Він містить 60 завдань (по 20 завдань з кожного навчального предмета), на виконання яких відведено 120 хвилин.

2. Строки організації та проведення НМТ визначає Міністерство освіти і науки України.

3. Адміністрування НМТ здійснюється українською мовою.

4. Учасники НМТ розподіляються між сесіями, змінами (перша та друга під час однієї сесії), ТЕЦ та робочими місцями відповідно до порядку, установленого Українським центром.

5. Український центр не пізніше ніж за тиждень до початку проведення основних сесій НМТ інформує учасників НМТ про місце та час проходження НМТ шляхом розміщення запрошень для участі в НМТ на інформаційних сторінках учасників.

6. Для учасників НМТ з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, відповідно до їхніх реєстраційних даних створюються особливі (спеціальні) умови, зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0304, 0305, 0306, 0401, 0702.

Для осіб, які потребують створення умови за кодом 0101, потрібна для проходження НМТ інформація в аудиторії надається у вигляді тексту (у роздрукованому та/або електронному вигляді) без залучення перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога).

Для осіб, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп’ютерного онлайн-тестування.

Технологія проведення НМТ не потребує створення умов за кодами 0102, 0105, 0201, 0501.

7. Роботу ТЕЦ забезпечують:

 • відповідальний за ТЕЦ;
 • помічник відповідального за ТЕЦ (у ТЕЦ з кількістю закріплених учасників НМТ від 16 осіб);
 • старші інструктори (по одному на кожну аудиторію з 5–15 закріпленими учасниками НМТ).

Залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в ТЕЦ здійснюється відповідно до підпункту 3 пункту 3, пунктів 4, 9, пунктів 18–20 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

За виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовими договорами, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) відповідальному за ТЕЦ, помічнику відповідального за ТЕЦ, старшим інструкторам нараховується винагорода на умовах, передбачених для відповідних категорій (відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання, помічник відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання, старший інструктор відповідно) за Схемою оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, наведеною у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 985.

8. Допуск до ТЕЦ осіб, залучених до роботи в ньому, розпочинається за дві години до початку НМТ відповідно до вимог регламенту роботи ТЕЦ.

Працівники Українського та регіональних центрів допускаються до ТЕЦ на будь-якому етапі проведення НМТ.

9. Допуск учасників НМТ до ТЕЦ припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

10. Учасник НМТ для допуску до ТЕЦ має пред’явити документ, що посвідчує особу.

11. Під час тестування учасники НМТ мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення виконання тесту. Час, який учасник НМТ провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання тесту. Одночасний вихід кількох учасників НМТ з однієї аудиторії до завершення ними виконання тесту заборонено.

12. У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в ТЕЦ, фактів порушення учасником НМТ процедури проходження НМТ вона повинна повідомити про це особу, яка відповідає за проведення НМТ.

13. Рішення про припинення учасником НМТ виконання тесту приймають та оформлюють документально працівники ТЕЦ.

14. Роботу в ТЕЦ може бути призупинено або дочасно припинено відповідальним за ТЕЦ у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, або через неможливість створення належних умов для виконання НМТ.

15. Після проведення основних сесій НМТ для певних категорій осіб організовуються додаткові та спеціальні сесії.

Особливості реєстрації для проходження НМТ під час додаткових, спеціальних сесій визначає Український центр.

Повідомлення про місце та час проведення додаткових і спеціальних сесій розміщуються у вигляді запрошень на інформаційних сторінках учасників НМТ не пізніше ніж за три календарних дні до їх проведення.

V. Порядок визначення результатів НМТ

1. Результатами НМТ є кількісні оцінки рівня навчальних досягнень учасника НМТ з кожного навчального предмета. Результати НМТ визначаються за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.

2. Визначення результатів НМТ з навчального предмета передбачає такі етапи:

1) визначення тестових балів (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що встановлюється шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання з ключами відповідей) кожного учасника НМТ (здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань, розроблених Українським центром);

2) розгляд виявлених у процесі обробки документів ТЕЦ фактів, що можуть вплинути на результат НМТ;

3) переведення тестових балів у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів) здійснюється згідно з таблицями відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

4) оголошення результатів НМТ.

3. За підсумками обробки документів ТЕЦ регіональний центр збирає та передає до Українського центру інформацію та документи ТЕЦ щодо виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ, до яких належать:

1) порушення учасником НМТ процедури проходження тестування;

2) дострокове припинення виконання тесту в ТЕЦ внаслідок виникнення нестандартних ситуацій.

4. Апеляційна комісія за результатами розгляду фактів, визначених у пункті 3 цього розділу, приймає одне з рішень, а саме:

1) зарахувати результат НМТ, отриманий учасником НМТ за виконання завдань тесту;

2) анулювати результат НМТ.

5. Результати НМТ анулює Український центр на підставі рішення апеляційної комісії у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання завдань тесту, в учасника НМТ чи на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені процедурою проведення ТЕЦ;

2) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником НМТ під час виконання завдань тесту;

3) проходження НМТ іншою особою – якщо такий факт встановила апеляційна комісія;

4) порушення учасником НМТ процедури тестування (невиконання вказівок і вимог працівників ТЕЦ щодо процедури тестування; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини);

5) неможливості завершити виконання завдань НМТ через різке погіршення стану здоров’я учасника НМТ або дострокового припинення виконання тесту в ТЕЦ внаслідок виникнення нестандартних ситуацій.

6. Документом, що підтверджує результати НМТ, є Відомість результатів національного мультипредметного тестування (додаток), що формується в електронному вигляді за підсумками проведення кожного тестування та затверджується шляхом накладання кваліфікованої електронної печатки Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

7. Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників НМТ у визначені Міністерством освіти і науки України строки.

8. Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів Український центр передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти                                  Олег Шаров

Освіта.ua
12.05.2022

Популярні новини
В Украине реорганизуют сеть колледжей и подразделений вузов МОН предлагает прекратить деятельность обособленных структурных подразделений вузов
МОН поддерживает отмену отсрочки для некоторых студентов В МОН говорят, что поступление в вуз не должно быть формальностью для получения разрешений
Бюджетное обучение в будущем станет грантовым Гранты на обучение не будут покрывать полную стоимость получения образования в университете
В Украине снизят учебную нагрузку на преподавателей вузов В ВР зарегистрирован законопроект, снижающий учебную нагрузку работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев