Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти

Лист МОН № 1/4334-22 від 21.04.22 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/4334-22 від 21 квітня 2022 року

Керівникам закладів вищої,
фахової передвищої освіти
усіх форм власності та сфер
управління

Про рекомендації стосовно
окремих питань завершення
2021/2022 навчального року
у закладах вищої, фахової
передвищої освіти

Шановні колеги!

Україна живе та працює з 24 лютого 2022 року в умовах повномасштабної війни з російською федерацією.

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури держави.

У цей час керівники закладів фахової передвищої, вищої освіти (далі – заклади освіти) забезпечують в межах автономії, визначеної Законом України «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», захист учасників освітнього процесу, працівників і прилеглих територій, у разі потреби здійснюють евакуацію до безпечного місця.

Враховуючи необхідність організації освітнього процесу в умовах введеного воєнного стану, Міністерство освіти і науки надає такі рекомендації.

Про відновлення освітнього процесу та тривалість навчального року

Відновлення освітнього процесу в закладах фахової передвищої та вищої освіти в умовах війни є важливою ознакою життєздатності нашої країни.

У межах академічної автономії, відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про вищу освіту», частини п’ятої статті 33 Закону України «Про фахову передвищу освіту», керівник закладу освіти несе відповідальність за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності у закладі освіти.

Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення захисту та безпеки учасників освітнього процесу, працівників, збереження майна закладів освіти, у разі необхідності здійснити евакуацію учасників освітнього процесу та працівників до безпечного місця, ініціювати та здійснити тимчасове переміщення закладу освіти, налагодити його діяльність в умовах переміщення.

З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам закладам освіти відновити та здійснювати освітній процес за можливістю в очній або змішаній (очнодистанційній) формі, в інших випадках – дистанційній формі. Дуже важливо встановити зв'язок з усіма працівниками та здобувачами освіти, допомогти їм включитись в освітній процес з урахуванням їх місця перебування. У разі проведення навчальних занять у закладі освіти необхідно суворо дотримуватись безпекових вимог, зокрема переривати заняття за сигналом «Повітряна тривога» і перебувати в укритті до її завершення. При цьому важливо забезпечити максимально сприятливі умови навчання (встановлення індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються волонтерською діяльністю.

Якщо заклади освіти, розташовані у зоні проведення активних бойових дій, не можуть відновити освітній процес, здобувачі таких закладів освіти можуть дочекатись його відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших закладах вищої освіти в рамках внутрішньої академічної мобільності, у системі неформальної освіти або навчатись самостійно. Здобуті ними результати навчання можуть бути визнані відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, або відповідно до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженому наказом МОН України від 08 лютого 2022 року № 130, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за № 328/37664. Слід врахувати, що в межах програм внутрішньої мобільності за здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому закладі вищої освіти на території України зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії до наступної сесії згідно із законодавством. Здобувачі освіти, що уклали договори про навчання за програмою академічної мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У другому півріччі 2021/22 навчального року можливе оформлення внутрішньої академічної мобільності на підставі заяви здобувача освіти без укладання договору про навчання.

Для здобувачів освіти невипускних курсів в разі неможливості виконання індивідуального навчального плану 2021/22 навчального року в повному обсязі рекомендуємо внести зміни до індивідуальних навчальних планів та здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо), які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання та завершити 2021/2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення навчального року. Зокрема, для невипускних курсів практична підготовка може бути перенесена на наступний навчальний рік. За необхідності здобувачам освіти можуть надаватись академічні відпустки, включаючи студентів першого року навчання.

Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно забезпечити виконання навчального плану, зокрема з урахуванням визнання результатів неформальної та інформальної освіти, академічної мобільності. Дострокове завершення навчального року для них неприйнятне, оскільки означає неможливість своєчасного отримання документа про освіту.

Про проведення атестації здобувачів

Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно провести атестацію здобувачів у встановлені строки та забезпечити своєчасну видачу документів про здобуття відповідного рівня освіти. У разі неможливості проведення атестації здобувачів у традиційному форматі, рекомендуємо провести атестацію здобувачів дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2022 р. № 265 у 2022 році керівники закладів фахової передвищої, вищої освіти можуть самостійно визначити форми атестації здобувачів освіти, включаючи відхилення від затверджених стандартів освіти. Принагідно зазначимо, що заміна магістерської (дипломної) роботи на атестаційний іспит може ускладнити визнання здобутої кваліфікації за кордоном.

У разі неможливості проведення виробничої або переддипломної практики, можуть бути внесені зміни до навчальних планів щодо заміни її іншими освітніми компонентами у відповідній кількості кредитів ЄКТС.

Допускається, що для випускників закладів освіти 2022 року загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом, за умови перерозподілу відповідної кількості кредитів на інші освітні компоненти. При цьому загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати вимогам стандарту.

Якщо виробнича або переддипломна практика є обов’язковою умовою отримання кваліфікації за регульованою професією, необхідно звернутись до відповідного державного органу для організованого проведення практики в особливих умовах.

Документи про здобуття освіти

Державне підприємство «Інфоресурс» продовжує в плановому режимі забезпечувати організацію замовлення, видачі та обліку документів про освіту із врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)» та наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 р. за № 122/35744.

Якщо особа втратила документ про освіту, їй, за можливості, необхідно звернутися до закладу освіти, який цей документ видав.

Крім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документу про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Про переведення здобувачів освіти

МОН наголошує на необхідності дотримання законодавства стосовно переведення здобувачів освіти до іншого закладу освіти. Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України № 245 від 16 липня 1996 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 року за № 427/1452, переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за заявою здобувача освіти та згодою керівників обох закладів освіти. Наразі вживаються необхідні заходи для тимчасового переміщення деяких закладів фахової передвищої та вищої освіти, що дозволить їм відновити освітній процес. Якщо окремі заклади не будуть переміщені і не відновлять освітній процес, то МОН вживатиме заходів для забезпечення продовження і завершення навчання здобувачів освіти, зокрема із збереженням місць навчання за державним (регіональним) замовленням. У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам закладів вищої освіти утриматися від ініціювання питання про переведення до них здобувачів вищої освіти у зв’язку із тимчасовим призупиненням освітнього процесу в іншому закладі освіти або проведенням його лише в дистанційному форматі.

З повагою Міністр                                          Сергій Шкарлет

Освіта.ua
21.04.2022

Популярні новини
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев