Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Постанова КМУ № 497 від 19.05.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Увага! До постанови внесено зміни. Див. постанову КМУ № 376 від 27.03.2022)

№ 497 від 19 травня 2021 року

Про атестацію здобувачів ступеня фахової
передвищої освіти та ступенів вищої освіти
на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту

Відповідно до статті 21 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та абзацу третього частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

  • Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
  • перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству освіти і науки, іншим державним органам, відповідальним за організацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту, починаючи з 2022 року передбачати в межах загального обсягу видатків кошти для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 р., крім пункту 3 постанови, який набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                              Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2021 р. № 497

ПОРЯДОК
атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів
вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському)
рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

2. У цьому Порядку термін “єдиний державний кваліфікаційний іспит” (далі — кваліфікаційний іспит) означає стандартизовану форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу освіту”.

3. Атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі кваліфікаційного іспиту здійснюється за спеціальностями, визначеними переліком спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — перелік), затвердженим цією постановою.

4. За організацію і проведення кваліфікаційного іспиту за спеціальностями відповідають визначені у переліку державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та/або які відповідають за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері (далі — відповідальні державні органи).

5. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402).

6. Метою кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньої програми.

7. Організація і проведення кваліфікаційного іспиту базуються на таких принципах:

  • академічна доброчесність;
  • об’єктивність;
  • прозорість і публічність;
  • нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь.

8. Особливості проведення кваліфікаційного іспиту, які пов’язані з використанням інформації з обмеженим доступом, визначаються актами законодавства.

9. Кваліфікаційний іспит може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання або в іншій формі та передбачати використання різних видів тестових та ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.

10. Відповідальні державні органи визначають для проведення кваліфікаційного іспиту Український центр оцінювання якості освіти, державну організацію “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України” або інші установи (організації, заклади), що належать до сфери управління таких органів.

Відомості, у тому числі персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать) здобувачів вищої освіти, які повинні складати кваліфікаційний іспит у поточному (навчальному) році, передаються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти до визначених установ (організацій, закладів) для реєстрації здобувача для складання кваліфікаційного іспиту. Відомості про результат складання здобувачами вищої освіти кваліфікаційного іспиту, в тому числі персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать), передаються визначеними установами (організаціями, закладами) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Інформація про результати складання кваліфікаційного іспиту зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.

11. Програми кваліфікаційного іспиту розробляються за спеціальністю/групою спеціальностей та відповідним рівнем освіти на основі стандартів фахової передвищої, вищої освіти відповідного рівня та спеціальності.

Програми можуть розроблятися відповідальними державними органами або за їх рішенням — науково-методичними комісіями Науково-методичної ради МОН, спеціально утвореними робочими групами, закладами вищої освіти, іншими юридичними особами.

12. Програма кваліфікаційного іспиту затверджується відповідальними державними органами та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за такою спеціальністю та рівнем освіти (крім інформації з обмеженим доступом), не пізніше ніж за шість місяців до проведення кваліфікаційного іспиту.

13. Зміст завдань, етапи, місце проведення кваліфікаційного іспиту повинні відповідати його програмі, затвердженій відповідальними державними органами. Для формування методичного забезпечення, організації і проведення кваліфікаційного іспиту за спеціальністю/групою спеціальностей відповідальними державними органами можуть утворюватися робочі групи, фахові, апеляційні та інші комісії.

14. Умови проведення, строки розроблення завдань та критерії оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту за спеціальністю/групою спеціальностей, норми оплати праці фахівців, які залучені до розроблення та рецензування завдань кваліфікаційного іспиту, затверджуються відповідальними державними органами.

15. Кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти допускається до складання кваліфікаційного іспиту за умови відсутності в нього академічної заборгованості.

У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується із закладу фахової передвищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 44 Закону України “Про фахову передвищу освіту” або закладу вищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту” (крім осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту). Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Строк, до якого здобувачі освіти можуть повторно скласти кваліфікаційний іспит, визначається відповідальними державними органами.

У разі повторного неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь фахової передвищої або вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом освіти.

Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Повторне складання кваліфікаційного іспиту проводиться за програмою та відповідно до умов проведення, що діють на дату його складання.

Особи, які здобувають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, у разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту мають право на його повторне складання відповідно до вимог пункту 13 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334.

16. Для спеціальностей/освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців для професій, які передбачають обов’язкову державну сертифікацію (дипломування) фахівців, успішне складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту може бути підставою для присвоєння особі на безоплатній основі відповідної професійної кваліфікації (звання, класу, розряду, категорії, рангу тощо) за умови виконання всіх вимог, передбачених для присвоєння такої професійної кваліфікації. У таких випадках відповідальний державний орган забезпечує видачу особі відповідного сертифіката (свідоцтва, диплома тощо), що дає право обіймати певні посади за відповідною професією.

17. Видатки на розроблення завдань, організацію та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених відповідальним державним органам, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що здобувають ступінь фахової передвищої або вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, здійснюється в межах видатків відповідного бюджету.

Видатки на проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які здобувають ступінь фахової передвищої освіти та ступені вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, включаються у вартість здобуття освіти.

18. Громадське спостереження за проведенням кваліфікаційного іспиту здійснюється з метою забезпечення відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

Відповідальні державні органи повинні забезпечити умови для участі у проведенні кваліфікаційного іспиту уповноважених представників громадянського суспільства.

Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення завдань та виготовлення екзаменаційних робіт кваліфікаційного іспиту, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення кваліфікаційного іспиту, технічні заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки екзаменаційних робіт, режимні заходи, пов’язані із забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом.

Освіта.ua
19.05.2021

Популярні новини
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев