Про затвердження Порядку організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Наказ МОН № 505 від 17.04.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 505 від 17 квітня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 14.06.19 за № 619/33590

Про затвердження Порядку організації
та проведення творчих конкурсів
для вступників на навчання для
здобуття ступенів вищої освіти
та освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
в 2019 році

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності незалежно від сфери управління забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                         Лілія Гриневич

3ATBEPДЖEHO
Наказ Міністерства освіти і науки України
31 травня 2019 року № 505

ПОРЯДОК
організації та проведення творчих конкурсів
для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти
та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації, організації та проведення творчих конкурсів для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти під час вступу до закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) на місця державного (регіонального) замовлення, що передбачають перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної (професійно-технічної) освіти), необхідних для здобуття освіти зa спеціальністю (предметною спеціальністю), включеною до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378), або Переліку спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, згідно із додатком 1 до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року зa № 1231/32683.

2. Програми творчих конкурсів розробляються окремо для кожної спеціальності (предметної спеціалізації, за потреби – конкурсної пропозиції), затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на офіційному (офіційній) веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

У програмах творчих конкурсів зазначаються:

 • структура випробування (сесії проведення творчого конкурсу);
 • завдання, що будуть включені до кожної із сесій творчого конкурсу;
 • критерії оцінювання кожної сесії творчого конкурсу;
 • структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого конкурсу;
 • загальні та спеціальні вимоги до здібностей та компетентностей вступників, які беруть участь у творчому конкурсі;
 • інформація, потрібна для допомоги в підготовці вступників до творчого конкурсу.

Програми творчих конкурсів розробляються державною мовою.

3. Завдання для творчих конкурсів розробляються відповідно до програм творчих конкурсів.

4. До проходження творчих конкурсів вступники допускаються в разі подання заяви (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти) та документів для участі у творчому конкурсі відповідно до пункту 3 розділу ІІ цього Порядку.

ІІ. Особливості реєстрації, організації та проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти творчі конкурси проводяться у строки, визначені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1450/32908 (далі - Умови № 1096), Умовами прийому на навчання для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683 (далі - Умови № 1082).

Вступники можуть подавати заяви для вступу на навчання до закладів вищої освіти на місця державного та регіонального замовлення на ті фіксовані (закриті) та основні конкурсні пропозиції, для яких графік проведення творчих конкурсів погоджено Міністерством освіти і науки України, у терміни, передбачені Умовами № 1096 та Умовами № 1082 відповідно.

2. Строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному (офіційній) веб-сайті (веб-сторінці) закладу вищої освіти.

3. Для участі у творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення, крім заяви на участь у творчому конкурсі, вступники подають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • фотокартку розміром Зх4 см;
 • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

Подання вступниками інших документів для участі у творчому конкурсі не є обов'язковим.

4. Заклади освіти можуть передбачити на веб-сайті (веб-сторінці) закладу вищої освіти електронну реєстрацію на участь у творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів, зазначених у пункті 3 цього розділу.

5. Приймальні комісії закладів вищої освіти здійснюють реєстрацію заяв вступників для участі у творчому конкурсі, формують екзаменаційні листки та екзаменаційні потоки в порядку надходження заяв вступників або з урахуванням пропозицій вступників.

6. Прийом заяв та документів для вступу на навчання до відповідного закладу вищої освіти здійснюється у строки, передбачені Умовами № 1096 та Умовами № 1082 відповідно.

7. Вступники на місця державного та регіонального замовлення допускаються до участі у творчих конкурсах при пред'явленні:

 • оригіналу документа, що посвідчує особу;
 • екзаменаційного листка з фотокарткою.

8. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

9. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи оцінки творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах (веб-сторінках) закладів вищої освіти та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше наступного дня після їх проведення.

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих                       Олег Шаров

Освіта.ua
17.04.2019

Популярні новини
100 наиболее популярных вузов Украины Лидеры среди учебных заведений по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования
МОН планирует изменить сроки получения высшего образования Ведомство планирует ввести гибкую продолжительность завершения обучения
Опубликован консолидированный рейтинг вузов Украины – 2022 Освіта.ua составлен Консолидированный рейтинг украинских заведений высшего образования
Педагогов освободили от призыва во время мобилизации ВР приняла в целом законопроект, расширяющий категории лиц, не подлежащих призыву
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев