Про затвердження Програми вступного випробування

Наказ МОН № 411 від 28.03.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 411 від 28 березня 2019 року

Про затвердження Програми
вступного випробування

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що додається.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

Т.в.о. Міністра                      Павло Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 28 березня 2019 року № 411

ПРОГРАМА
ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

ВСТУП

Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за видами і формами завдань. У Програмі враховано особливості англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

УЧАСНИКИ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

У єдиному вступному іспиті з іноземної мови беруть участь особи, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), (далі - кандидати).

МЕТА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Визначити результати навчання кандидатів з іноземної мови за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання завдань предметного тесту з іноземної мови.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

Частина І. ЧИТАННЯ

Мета - виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3%, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів.

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на основі прочитаного.

Кандидат уміє:

 • читати текст і визначати мету, ідею висловлення;
 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів;
 • диференціювати основні факти та другорядну інформацію;
 • розрізняти фактичну інформацію та враження;
 • розуміти точки зору авторів текстів;
 • працювати з різножанровими текстами;
 • переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання;
 • визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами;
 • встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Частина II. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних граматичних і лексичних компетентностей кандидатів.

Кандидат уміє:

 • аналізувати й зіставляти інформацію;
 • правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури;
 • встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

I. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми.
 • Сім’я. Родинні стосунки.
 • Характер людини.
 • Помешкання.
 • Режим дня.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Дружба, любов.
 • Стосунки з однолітками, у колективі.
 • Світ захоплень.
 • Дозвілля, відпочинок.
 • Особистісні пріоритети.
 • Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера

 • Погода. Природа. Навколишнє середовище.
 • Життя в країні, мову якої вивчають.
 • Подорожі, екскурсії.
 • Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Література в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Засоби масової інформації.
 • Молодь і сучасний світ.
 • Людина і довкілля.
 • Одяг.
 • Покупки.
 • Харчування.
 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
 • Україна у світовій спільноті.
 • Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають.
 • Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мову якої вивчають.
 • Музеї, виставки.
 • Живопис, музика.
 • Кіно, телебачення, театр.
 • Обов’язки та права людини.
 • Міжнародні організації, міжнародний рух.

III. Освітня сфера

 • Освіта, навчання, виховання.
 • Студентське життя.
 • Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають.
 • Робота і професія.
 • Іноземні мови в житті людини.

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок).
 • Іменникові словосполучення.
 • Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, збірні поняття).

Артикль

 • Означений і неозначений.
 • Нульовий артикль.

Прикметник

 • Розряди прикметників.
 • Ступені порівняння прикметників.

Числівник

 • Кількісні, порядкові та дробові числівники.

Займенник

 • Розряди займенників.

Дієслово

 • Правильні та неправильні дієслова.
 • Спосіб дієслова.
 • Часо-видові форми.
 • Модальні дієслова.
 • Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник).
 • Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, складний присудок).

Прислівник

 • Розряди прислівників.
 • Ступені порівняння прислівників.

Прийменник

 • Типи прийменників.

Сполучники

 • Види сполучників.

Речення

 • Прості речення.
 • Складні речення.
 • Безособові речення.
 • Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).

Пряма й непряма мова

Словотвір

ІСПАНСЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії іменника (рід, число).

Артикль

 • Означені артиклі.
 • Неозначені артиклі.
 • Нейтральній артикль Іо.

Прикметник

 • Граматичні категорії прикметника (рід, число).
 • Ступені порівняння прикметників.
 • Узгодження прикметників з іменниками.
 • Вживання дієслів ser та estar з прикметниками.
 • Неозначені прикметники.

Числівник

 • Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Займенник

 • Особові займенники. Присвійні займенники.
 • Вказівні займенники.
 • Неозначені ствердні займенники.
 • Неозначені заперечні займенники.
 • Відносні займенники. Зворотні займенники.
 • Питальні займенники. Окличні займенники.

Дієслово

 • Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий).
 • Творення та вживання дієслів дійсного способу (Modo Indicativo).
 • Творення та вживання дієслів умовного способу (Modo Subjuntivo).
 • Творення та вживання дієслів наказового способу (Modo Imperativo).
 • Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій).
 • Конструкції з неособовими формами дієслова.
 • Пасивний стан дієслова.

Прислівник

 • Утворення прислівників із суфіксом -mente.
 • Ступені порівняння прислівників.
 • Прислівники часу.
 • Прислівники місця.
 • Прислівники способу дії.
 • Модальні прислівники.
 • Прислівникові звороти.

Прийменник

 • Прості прийменники.
 • Складні прийменники.

Сполучник

 • Сполучники сурядності.
 • Сполучники підрядності.

Пряма й непряма мова

НІМЕЦЬКА МОВА

Іменник

 • Утворення множини іменників.
 • Відмінювання іменників.

Прикметник

 • Відмінювання.
 • Ступені порівняння.
 • Субстантивовані прикметники.

Числівник

 • Кількісні числівники.
 • Порядкові числівники.
 • Дробові числівники.

Займенник

 • Розряди займенників.

Дієслово

 • Допоміжні дієслова.
 • Слабкі та сильні дієслова.
 • Модальні дієслова.
 • Зворотні дієслова.
 • Дієслово lassen.
 • Дієприкметник I, II.
 • Минулий час Perfekt. Минулий час Präteritum.
 • Давноминулий час Plusquamperfekt.
 • Майбутній час Futur I.
 • Наказовий спосіб дієслів Imperativ.
 • Умовний спосіб Konjunktiv II допоміжних і модальних дієслів.
 • Заміщення умовного способу Konjunktiv II формою würde + Infinitiv.
 • Konjunktiv II у нереальних умовних підрядних реченнях.
 • Інфінітив пасивного стану.
 • Пасивний стан з модальними дієсловами.
 • Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова).
 • Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова з модальними дієсловами).
 • Форми минулого часу Perfekt та Plusquamperfekt активного стану з модальними дієсловами.

Прислівник

 • Ступені порівняння.
 • Займенникові прислівники.

Прийменник

 • Прийменники з Akkusativ. Прийменники з Dativ.
 • Прийменники з Dativ/Akkusativ. Прийменники з Genitiv.

Речення

 • Інфінітив активного стану з часткою zu та без zu.
 • Інфінітивні конструкції: um ... zu + Infinitiv; statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; haben/sein + zu + Infinitiv.
 • Складносурядне речення.
 • Складносурядне речення з подвійними сполучниками entweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, sowohl ... als auch, bald ... bald.
 • Складнопідрядне речення.
 • Типи складнопідрядних речень.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Іменник

 • Граматичні категорії іменника (рід, число).

Артикль

 • Означені артиклі.
 • Неозначені артиклі.
 • Частковий артикль.

Прикметник

 • Граматичні категорії прикметника (рід, число).
 • Присвійні прикметники.
 • Вказівні прикметники.
 • Ступені порівняння прикметників.

Числівник

 • Кількісні числівники.
 • Порядкові числівники.

Займенник

 • Особові займенники.
 • Наголошені займенники.
 • Питальні займенники.
 • Неозначені займенники.
 • Неозначений займенник on.
 • Займенники в ролі прямого й непрямого додатків.
 • Займенники en та у.
 • Відносні займенники.

Дієслово

 • Ствердна форма. Заперечна форма. Питальна форма
 • Часові форми дійсного способу дії (Indicatif).
 • Часові форми умовного способу дії (Conditionnel).
 • Subjonctif.
 • Наказовий спосіб дії (Impératif).
 • Герундій.
 • Дієприкметник.
 • Пасивний стан.
 • Узгодження часових форм у складних реченнях.

Прислівник

 • Прислівники частоти.
 • Кількісні прислівники.
 • Прислівники способу дії.
 • Прислівники часу.
 • Утворення прислівників із суфіксом -ment.
 • Ступені порівняння прислівників.

Прийменник

 • Прийменники місця. Прийменники часу.

Сполучник

 • Сполучники сурядності.
 • Сполучники підрядності.

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих                             О. І. Шаров

Освіта.ua
28.03.2019

Популярні новини
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2023 года Освіта.ua представляет рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Плагиат станет официальной причиной отчисления из вуза Отчисление за факт плагиата будет производиться в соответствии с внутренними документами вуза
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев