Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти

Рішення Колегії МОН, Протокол № 4/1-4 від 02.04.09 року

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Протокол № 4/1-4 від 02 квітня 2009 року

Мета реформ у вищій школі -
якість і доступність освіти

Заслухавши та обговоривши доповідь Міністра освіти і науки І.О. Вакарчука «Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти», колегія відзначає, що у 2008 році в системі вищої освіти продовжувалась робота, спрямована на виконання Указів Президента України від 04.07.2005 року № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 25.09.2008 року № 857 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні» та на реалізацію програмних заходів, визначених пріоритетами діяльності Кабінету Міністрів України.

З метою створення рівних умов для доступу громадян до вищої освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості, прозорості у проведенні вступної кампанії реалізовано програму повного переходу на вступ до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів. У 2008 році до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зараховано на підставі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 91,2 відсотка студентів від числа вступників.

Завершено роботу над проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» в контексті положень Болонського процесу, який пройшов широке громадське обговорення і погоджений більшістю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Здійснено кроки щодо подальшого скорочення і впорядкування мережі вищих навчальних закладів, яка у 2008 році зменшилася з 904 вищих навчальних закладів до 881.

Продовжено роботу щодо розширення доступу до вищої освіти за кошти державного бюджету. На денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів за державним замовленням на програму молодшого спеціаліста у 2008 році було зараховано 65,8 відсотка, бакалавра - 62,5 відсотка від загальної кількості зарахованих осіб.

Чисельність студентів вищих навчальних закладів з розрахунку на 10 тисяч населення зросла порівняно з 2004 роком з 545 до 606, а для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - з 429 до 511. При цьому загальний контингент студентів становить 2,7 млн осіб.

Здійснено адресний прийом до вищих навчальних закладів переможців IV етапу Всеукраїнських олімпіад, цільовий прийом сільської молоді, позаконкурсний прийом осіб з числа сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули на шахті імені О.Ф. Засядька.

Велика увага приділялась організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів осіб з особливими освітніми потребами. Їх кількість у 2008 році зросла до 13 тисяч. За 2008 рік у вищих навчальних закладах встановлено 456 пандусів, організовано роботу 687 медичних пунктів.

Проведено низку Всеукраїнських нарад: з питань підвищення якості фізико-математичної освіти; підготовки педагогічних кадрів; поліпшення національного виховання студентської молоді; викладання української мови за професійним спрямуванням.

Продовжувалася реалізація програми фінансової підтримки молоді з малозабезпечених сімей через надання пільгових кредитів на навчання, обсяг яких у 2008 році становив 15 млн гривень.

Розроблено проект програми «Підручник вищої школи».

Відповідно до міжнародних зобов'язань України у 2008 році понад 200 вищих навчальних закладів здійснювали підготовку 43 тис. іноземців із 133 країн світу, що на 3 тисячі осіб більше, ніж минулого року.

Протягом 2008 року ефективність діяльності аспірантури і докторантури зросла з 21 до 26,3 відсотка.

Поліпшено фінансування освітньої галузі, зокрема вищої освіти. У 2008 році на розвиток закладів та установ освіти і науки системи Міністерства освіти і науки було передбачено 11,3 млрд гривень, що на 33,3 відсотка більше ніж у 2007 році, у тому числі: на вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації - 1,4 млрд гривень, що на 35 відсотків більше ніж у 2007 році; на вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації - майже 6 млрд гривень, що на 38,2 відсотка більше ніж у 2007 році.

На реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів у 2008 році було виділено 645,3 млн гривень, на заробітну плату педагогічним і науково-педагогічним працівникам та стипендії студентам - 6,6 млрд гривень. З Державного бюджету України Міністерству освіти і науки додатково виділено 109 млн гривень на запровадження ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та закладів бюджетної сфери.

Досягнуто зростання бюджетного фінансування науки у вищих навчальних закладах, яке у 2008 році становило 247,1 млн гривень. Видатки загального фонду Державного бюджету на проведення фундаментальних досліджень становили 142,5 млн гривень, а на виконання прикладних розробок - 104,6 млн гривень.

Зберігалася позитивна тенденція до збільшення загальних обсягів надходжень до спеціального фонду за виконання прикладних розробок вищих навчальних закладів, які за останні 6 років зросли майже у 2,5 рази, і у 2008 році становили 124,3 млн гривень.

Водночас колегія відзначає, що, незважаючи на позитивні тенденції, у вищій освіті ще належить вирішити певні проблеми і усунути недоліки.

Так, у повному обсязі не реалізовано завдання щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, зокрема щодо передачі відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН.

Уповільнилась робота з розроблення нормативних документів і запровадження у практику положень Болонської декларації.

Не завершено роботу з удосконалення Переліків напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою; суттєво уповільнилися темпи розроблення стандартів вищої освіти третього покоління.

Критичної оцінки заслуговує стан розроблення та застосування нових підходів до внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості вищої освіти.

Залишаються проблемними питання переходу на навчання у вищих навчальних закладах українською мовою та забезпечення навчального процесу україномовними підручниками.

Допускалися порушення при проведенні ліцензійних та акредитаційних процедур, вступної кампанії. Зокрема, в окремих вищих навчальних закладах виявлено факти низького рівня організації вступної кампанії, траплялися випадки порушення Умов прийому, навіть зарахування абітурієнтів із сертифікатами менше 124 балів.

Залишається недостатньою інтеграція вищої освіти, науки і виробництва - у частині підвищення якості професійно-практичної підготовки, формування державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою і їх працевлаштування.

Враховуючи зазначене, колегія ухвалює:

1. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1.1.Рішення колегії МОН «Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти» обговорити на засіданнях колегій та розробити план дій щодо забезпечення рівного доступу громадян до вищої освіти в регіонах та підвищення якості освітніх послуг з метою задоволення потреб місцевих і загальнонаціонального ринків праці.

1.2. Вжити заходів щодо:

 • координації діяльності вищих навчальних закладів у регіоні, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, з підготовки та проведення вступної кампанії 2009 року; унеможливити повторення недоліків і порушень, виявлених при проведенні вступної кампанії 2008 року;
 • проведення узгодженої з Міністерством освіти і науки роботи з питань удосконалення мережі вищих навчальних закладів та формування державного замовлення на основі аналізу регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою;
 • укладання тристоронніх угод «студент - вищий навчальний заклад -роботодавець» особами, які навчаються за державним замовленням за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;
 • реалізації відповідних розділів регіональних програм кадрового забезпечення вищих навчальних закладів, соціального захисту викладачів і студентів; активізації наукових досліджень у вищих навчальних закладах, сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів.

2. Керівникам вищих навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності:

2.1. Проаналізувати на засіданнях вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів питання щодо стану забезпечення якості й доступності вищої освіти; визначити шляхи поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення ефективності наукової та фінансово-господарської діяльності.

2.2. На реалізацію Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо пом'якшення негативних наслідків світової фінансової кризи у сфері освіти і науки привести мережу структурних підрозділів вищих навчальних закладів та їх назви відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону України «Про вищу освіту».

2.3. Забезпечити неухильне дотримання Умов прийому до вищих навчальних закладів у ході вступної кампанії 2009 року, зокрема щодо конкурсного зарахування на навчання до вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

2.4. Забезпечити безбар'єрний доступ до навчання у вищих навчальних закладах для осіб з особливими освітніми потребами, обладнати навчальні корпуси та гуртожитки пандусами, медичними кімнатами, у разі потреби - сурдоперекладачами тощо. Про проведену роботу поінформувати міністерство до 20 серпня 2009 року.

2.5. Вжити заходів щодо:

 • повного переходу на вивчення навчальних дисциплін та проведення позанавчальних заходів державною мовою, організації курсів з вивчення та підвищення якісного рівня володіння українською мовою для професорсько-викладацького складу; заохочення викладачів до створення та видруку курсів лекцій, навчальних посібників і підручників українською мовою;
 • розроблення навчально-методичних комп'ютерних програм з вивчення державної, а також іноземних мов, створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових комп'ютерних програм, навчальних відеофільмів;
 • подальшого вдосконалення системи внутрішнього моніторингу якості вищої освіти, запровадження у всіх вищих навчальних закладах моніторингу якості освітніх послуг у навчальному закладі з урахуванням оцінок студентства;
 • розвитку наукових досліджень, участі у міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програмах та проектах, широкого залучення студентства до наукових досліджень.

2.6. Провести організаційно-методичну роботу щодо запровадження з 2009/2010 навчального року для студентів першого курсу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації нового змісту соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів, передбачивши, зокрема, перехід на новий перелік навчальних дисциплін та створення умов для їх вибору студентами.

2.7. Розробити і запровадити економічно обґрунтовані нормативи організації навчального процесу, зокрема у частині комплектування лекційних потоків з декількох академічних груп споріднених спеціальностей, формування оптимальних розкладів навчальних занять з максимальним використанням світлового дня тощо.

2.8. Сформувати систему галузевих зв'язків вищих навчальних закладів і роботодавців для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час проходження навчальної і виробничої практик, реалізації програм ранньої адаптації випускників на первинних посадах та їх працевлаштування.

2.9. Унеможливити випадки порушення чинного законодавства щодо договірних зобов'язань зі студентами, надання платних послуг, оренди майна навчальних закладів. Розробити і реалізувати заходи з виконання вимог антикорупційного законодавства. Забезпечити своєчасне подання достовірної статистичної звітності про діяльність вищого навчального закладу.

2.10. Активно використовувати потенціал громадських інституцій - рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів, наглядових рад при формуванні регіональних мереж вищих навчальних закладів, структури і обсягів підготовки, формування кадрового та наукового потенціалу, вирішенні питань фінансово-господарської діяльності.

2.11. Надавати всіляку допомогу органам студентського самоврядування, співпрацювати з профспілковими організаціями, забезпечити виконання положень Галузевої угоди.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

3.1. Завершити погодження з центральними органами виконавчої влади проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"» та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України.

3.2. Здійснити організаційно-методичні заходи щодо проведення вступної кампанії у 2009 році, зокрема:

 • спільно з Українським центром оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) розробити і запровадити уніфіковану систему збору інформації про результати вступної кампанії, забезпечити достовірність результатів та оперативність їх оброблення;
 • спільно з департаментом економіки і фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити функціонування в мережі Інтернет інформаційно-пошукової системи «Конкурс» для вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та її подальше вдосконалення;
 • посилити персональну відповідальність керівників вищих навчальних закладів за організацію і проведення вступної кампанії та виконання державного замовлення відповідно до умов контракту.

3.3. Провести:

 • у квітні 2009 року консультативну нараду з питань подальшого розвитку стратегічного партнерства з роботодавцями та підвищення якості кадрового забезпечення галузей економіки України;
 • у квітні 2009 року спільно з Мінтрансзв'язку нараду з питань підвищення якості підготовки льотного складу цивільної авіації;
 • у червні 2009 року спільно з Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності (Тимошенко І.І.) та Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України (Головатий М.Ф.) нараду керівників вищих навчальних закладів приватної форми власності з питань поліпшення координації роботи приватних вищих навчальних закладів та підвищення якості підготовки фахівців.

3.4. Розробити принципи цілісного підходу до створення належних умов для здобуття освіти інвалідами у навчальних закладах, незалежно від їх типу, підпорядкування і форми власності; безперешкодного доступу осіб з особливими освітніми потребами до навчальних закладів та вільне пересування в них; забезпечити особистісно орієнтоване навчання таких осіб, у тому числі інтегроване навчання.

3.5. Підготувати до 1 травня 2009 року пропозиції щодо розміщення державного замовлення вищим навчальним закладам, передбачивши, зокрема:

 • припинення практики доведення обсягів державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра обсягом менше, ніж 15 місць;
 • зменшення обсягів державного замовлення вищим навчальним закладам І-ІV рівнів акредитації за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими навчальними закладами допущено його недовиконання у попередньому році;
 • врахування профільності вищого навчального закладу, термінів дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію;
 • відкритість процедури формування державного замовлення за участю як центральних органів виконавчої влади, так і об'єднань роботодавців за професійним спрямуванням на регіональному і загальнодержавному рівнях.

3.6. Розглянути питання щодо збільшення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації для системи освіти та професійної реабілітації інвалідів.

3.7. До 1 червня 2009 року:

3.7.1. Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України про створення міжгалузевої комісії з питань оптимізації мережі вищих навчальних закладів. Забезпечити виконання завдань щодо створення єдиного реєстру вищих навчальних закладів;

3.7.2. Підготувати і подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект Урядового рішення щодо системи рейтингових показників діяльності вищих навчальних закладів та їх оприлюднення.

3.8. З метою інтенсифікації роботи щодо запровадження положень Болонського процесу:

 • до 1 вересня 2009 року розробити проекти нормативних документів, передбачених проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"» та забезпечити їх громадське обговорення;
 • забезпечити нормативно-правовий супровід адаптації системи вищої освіти України до норм, стандартів та основних принципів країн Європейського Союзу;
 • з 1 вересня 2009 року упровадити у практику організації навчального процесу комплект типової навчально-методичної документації для вищих навчальних закладів, адаптований до вимог Болонського процесу;
 • у 2009/2010 навчальному році забезпечити запровадження Додатку до диплому європейського зразка;
 • до 2010 року розробити Національну Рамку кваліфікацій, адаптовану до загальної рамки кваліфікацій у Європейському просторі вищої освіти;
 • розробити на базі компетентнісного підходу Національну систему описувачів кваліфікації фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розробити із залученням представників Мінпраці, Федерації роботодавців України Концепцію створення в Україні Національної кваліфікаційної агенції;
 • вжити заходів щодо приєднання до Європейського Реєстру із забезпечення якості вищої освіти (European Quality Assurance Register, EQAR).

3.9. Провести у травні 2009 року спільно з управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) нараду голів експертних рад Державної акредитаційної комісії з питань експертизи навчальних планів при проведенні ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Активізувати зусилля, спрямовані на створення системи забезпечення зовнішньої оцінки якості відповідно до Європейських стандартів забезпечення якості.

3.10. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):

 • до 1 червня 2009 року розробити і забезпечити запровадження з 2009/2010 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації нового змісту соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів, передбачивши, зокрема, новий перелік навчальних дисциплін та створення умов для їх вибору студентами;
 • провести у травні 2009 року нараду голів науково-методичних комісій Науково-методичної ради з питань участі комісій у визначенні за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) вибіркових навчальних дисциплін вищого навчального закладу.

3.11. Продовжити роботу щодо забезпечення повного переходу вищих навчальних закладів на викладання навчальних дисциплін та проведення позанавчальних заходів українською мовою, зокрема збільшити вагові показники рейтингу вищих навчальних закладів щодо викладання нормативних дисциплін українською мовою, забезпечення навчального процесу підручниками та навчальними посібниками українською мовою, що видані науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу.

3.12. Створити міжгалузеву робочу групу з розроблення концептуальних засад формування сучасного, на рівні європейських вимог, переліку бакалаврських і магістерських програм.

3.13. Реалізувати заходи щодо подальшого удосконалення системи післядипломної освіти та її законодавчо-нормативного забезпечення.

3.14. Розробити нову редакцію нормативно-правових документів, що стосуються організаційно-економічних механізмів управління практичною підготовкою студентів вищих навчальних закладів та їх працевлаштування, зокрема Положення про маркетингову службу вищого навчального закладу, Положення про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, Положення про практику студентів вищих начальних закладів тощо.

3.15. Забезпечити до економічної стабілізації у країні мораторій на зміну статусу навчальних закладів, якщо це не викликано об'єктивними обставинами.

3.16. Забезпечити розширення участі керівників вищих навчальних закладів у вирішенні стратегічних завдань розвитку вищої освіти, зокрема через створення Конференції ректорів вищих навчальних закладів.

3.17. До 1 червня 2009 року створити Громадську раду з питань національного виховання.

3.18. Поширити практику оцінки діяльності викладача вищого навчального закладу студентами.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

4.1. Визначитися зі структурою та розробити адаптовані до документів Європейської Комісії стандарти вищої освіти третього покоління із врахуванням вимог ринку праці.

4.2. Актуалізувати стандарти вищої педагогічної освіти та забезпечити їх уніфікованість для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, посилити їх психолого-педагогічну, методичну і практичну складову.

4.3. Розробити Державні стандарти післядипломної педагогічної освіти та багатоваріантні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.4. Розробити Перелік первинних посад (назв професійної роботи) для фахівців з вищою освітою на базі Національної рамки кваліфікацій та описувачів рівнів, адаптованих до Європейських вимог.

4.5. Завершити роботу над проектами цільових програм «Навчально-лабораторне обладнання вищих навчальних закладів» та «Підручник вищої школи». Сприяти виданню підручників з математичних, природничих та технічних дисциплін державною мовою.

4.6. Вжити заходів щодо збільшення представництва студентських команд від України у міжнародних змаганнях з різних дисциплін і спеціальностей. Започаткувати Всеукраїнську олімпіаду з англійської мови серед студентів вищих педагогічних навальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здобувають додаткову кваліфікацію вчителя іноземної мови початкової школи.

5. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.):

5.1. Забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених на 2009 рік Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою «Наука в університетах» на 2008-2012 роки.

5.2. Розробити методику науково-технологічного аудиту державних наукових і науково-дослідних установ та організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

5.3. Вивчити питання щодо звільнення від тендерної процедури закупівлі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів, а також високотехнологічного наукового обладнання, що не виробляється в Україні.

5.4. Підготувати пропозиції до проекту Податкового кодексу України щодо запровадження дослідницького кредиту.

5.5. Ініціювати внесення змін до статті 58 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» в частині використання векселів при сплаті податку на додану вартість згідно із Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».

5.6. Розробити спільно з сектором інформаційних технологій та комп'ютеризації (Гладков О.В.) заходи щодо запровадження у широке використання версії операційної системи Windows українською мовою.

5.7. Спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С.В.) вирішити питання щодо розроблення Порядку видання наукових монографій вітчизняних авторів та перекладів фундаментальних монографій зарубіжних авторів.

6. Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Омельченко С.Д.):

6.1. Запровадити як обов'язкову умову підписання контракту при прийнятті на роботу або переобранні викладачів на наступний строк читання відкритих лекцій українською мовою.

6.2. Удосконалити форму контракту з керівником вищого навчального закладу, забезпечити об'єктивність висновків щодо можливості перебування на відповідних посадах керівників, які допустили порушення вимог законодавчих і нормативних актів, фінансової і виконавської дисципліни, вдосконалити практику стажування керівників вищих навчальних закладів.

6.3. Продовжити підготовку кандидатів наук за індивідуальними науково-навчальними програмами.

6.4. Збільшити обсяг державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру з природничо-математичних спеціальностей.

6.5. Спільно з Державною інспекцією навчальних закладів (Бурлаков О.М.) посилити контроль за станом кадрового забезпечення вищих навчальних закладів, діяльністю аспірантури та докторантури.

6.6. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) за участю провідних університетів розпочати роботу із запровадження докторських програм третього циклу (доктор PhD) та підготувати план дій щодо вдосконалення на їх основі системи аспірантури.

7. Комітету з фізичного виховання та спорту (Гамов В.Г.):

7.1. Поліпшити якість організації спортивно-масових заходів із студентами в позанавчальний час та в гуртожитках шляхом створення й активізації роботи спортивних клубів вищих навчальних закладах (не менше одного спортивного клубу на вищий навчальний заклад), з метою доведення показника студентів, охоплених масовим спортом, до 50 відсотків від загального контингенту.

7.2. Розробити типове Положення про центр студентського спорту у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

7.3. Запровадити моніторинг та щорічні перевірки організації фізичного виховання і проведення спортивних заходів у вищих навчальних закладах.

7.4. Переглянути функції Комітету з фізичного виховання і спорту у контексті підготовки кваліфікованих кадрів, підвищення кваліфікації працівників.

8. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.):

8.1. Розширити співробітництво Міністерства освіти і науки України і вищих навчальних закладів з міжнародними організаціями, професійними об'єднаннями роботодавців, професійними асоціаціями щодо поширення й застосування принципів перевірки якості в контексті Європейської рамки кваліфікацій.

8.2. Сприяти організації мовної практики, стажування викладачів та студентів, розширенню академічних обмінів на базі вищих навчальних закладів європейських країн.

9. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.):

9.1. Усунути порушення та недоліки, виявлені під час перевірок Управління та Державної акредитаційної комісії.

9.2. Запровадити систему електронного документообігу при проведенні ліцензування або акредитації.

9.3. Удосконалити процедуру проведення експертиз, порядок компенсації витрат на відрядження членів Експертних комісій за рахунок вищих навчальних закладів. Розробити систему контролю за ефективністю роботи членів експертних комісій.

9.4. Спільно з Державною акредитаційною комісією запровадити обов'язкове оприлюднення прийнятих рішень на кожному етапі проходження процедур, зокрема повних рішень експертних рад та рішень Державної акредитаційної комісії.

9.5. Розпочати створення Національного освітнього акредитаційного центру.

9.6. Спільно з Державною інспекцією навчальних закладів (Бурлаков О.М.) продовжити моніторинг діяльності відокремлених структурних підрозділів і приведення їх мережі у відповідність до запитів ринку освітніх послуг та ринку праці.

10. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

10.1. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882.

10.2. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) вжити конкретних заходів щодо фінансування видання підручників і посібників для вищих навчальних закладів.

10.3. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) вивчити можливості збільшення фінансування та чисельності працівників відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю, а також створення у його структурі окремого підрозділу, що спеціалізуватиметься на обробленні статистичних даних щодо діяльності вищих навчальних закладів.

10.4. Підготувати пропозиції щодо можливості врахування трудового стажу за спеціальністю для призначення другої або першої кваліфікаційної категорії викладачам спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, залучених на постійну роботу з виробництва.

10.5. Розглянути питання щодо введення до штатних розкладів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації посад сурдоперекладача та зменшення наповнюваності груп студентів з вадами слуху до 10-12 осіб.

11. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.):

11.1. Здійснити моніторинг стану запровадження у вищих навчальних закладах кредитно-трансферної системи та проаналізувати його результати.

11.2. Спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) систематично подавати матеріали для розгляду на засіданнях Державної акредитаційної комісії щодо дотримання вищими навчальними закладами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

11.3. Забезпечити проведення перевірки роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань організації та проведення вступної кампанії 2009 року.

12. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) забезпечити під час вступної кампанії функціонування електронної системи перевірки сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

13. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника міністра Гребельника О.П. та заступника міністра Стріху М.В.

Голова колегії, Міністр       І.О. Вакарчук


02.04.2009

Популярні новини
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев