Щодо обговорення Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

Лист МОНмолодьспорт № 1/9-584 від 20.08.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№ 1/9-584 від 20 серпня 2012 року

Ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів

Щодо обговорення Концепції
гуманітарного розвитку України
на період до 2020 року

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України - Міністра охорони здоров’я України Богатирьової Р.В. від 08.08.2012 р. № 28704/4/1-12 до листа МОНмолодьспорту від 31.07.2012 р. № 1/10-2429 рекомендуємо обговорити на конференціях (зборах) науково-педагогічних (педагогічних) колективів, присвячених початку нового навчального року, та у студентських групах під час лекційних та семінарських занять із навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (додається).

Про виконання просимо інформувати до 10.09.2012 р. електронною поштою на адресу: IITZO_KM@ukr.net.

Додаток: на 8 арк.

Заступник Міністра - керівник апарату       П.М. Куліков

ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦІЯ
гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

I. Загальні положення

Проект Концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року (далі – Концепція) аналізує сучасний стан гуманітарного розвитку в Україні, визначає основні цілі, пріоритети, завдання та принципи державної політики і політики в галузі гуманітарного розвитку на період до 2020 року, а також стратегічні напрями, механізми її реалізації та очікувані результати.

ІI. Мета впровадження Концепції

Метою впровадження Концепції є реалізація цілісної політики гуманітарного розвитку держави, відповідної національним пріоритетам, завданням модернізації суспільства та загальноєвропейським демократичним настановам у процесі удосконалення суспільства шляхом його наближення до потреб людини у всіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розвитку національної культури, розкриття творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів.

Практичне досягнення зазначених цілей полягає в оптимізації та розширенні переліку державних гуманітарних програм з урахуванням фундаментальних цінностей свободи, справедливості, солідарності, демократичних принципів, верховенства права, захисту фундаментальних прав і основних свобод людини, які полягають у подоланні бідності, безробіття й дискримінації людини, рівному доступі до освіти, медицини, культури та житла; рівних можливостях для чоловіків та жінок; захисті довкілля; подоланні ксенофобії, створенні умов для вільної діяльності засобів масової інформації і доступу до публічної інформації, підтримці молоді; піклуванні про дітей та літніх людей.

III. Актуальні проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція у сфері гуманітарного розвитку України, та причини їх виникнення

3.1. Основні проблеми, які потребують розв’язання:

 • відсутність нової системи культурних цінностей, яка б базувалась на основі історико-культурних традицій українського народу та кращих зразків самоорганізації культурних систем сучасного світу;
 • втрата у широких верств суспільства ціннісних орієнтирів;
 • вибірковий доступ до культурних надбань, обмежене використання у цій сфері новітніх інформаційних технологій;
 • недостатня популяризація і поширення якісних і різноманітних зразків культури і мистецтва серед якнайширших верств суспільства;
 • відторгнення від культурних надбань значної частини соціуму;
 • відсутність чіткої державної політики пам’яті, спрямованої на вирішення протиріч між традиціоналізмом і модернізацією при збереженні і зміцненні системи моральних цінностей.

3.2. Основні причини виникнення проблем у сфері гуманітарного розвитку України:

 • зменшення участі держави в підтримці програм, пов’язаних з гуманітарним розвитком, і як наслідок – зменшення її впливу на формування життєвих цінностей і орієнтацій населення;
 • демографічна криза;
 • забруднення навколишнього середовища, погіршення умов життя громадян;
 • недосконалість державної політики у гуманітарній сфері;
 • низький рівень життя, зумовлений кризовими економічними явищами;
 • прояви гендерної нерівності, насильства у сім’ї.

IV. Основні цілі та пріоритетні завдання державної політики у сфері гуманітарного розвитку України

4.1. Основні цілі гуманітарного розвитку України:

 • підвищення соціальних стандартів життя;
 • пріоритет прав людини та громадянських свобод як критерій оцінки ефективності діяльності держави та рівня розвитку суспільних відносин у країні;
 • рівність прав і свобод людини незалежно від національності, мови, статі, релігії, приналежності до соціальних груп і громадських об’єднань;
 • розвиток усіх мовних груп відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
 • забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови як державної;
 • вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань;
 • збереження та охорона культурної спадщини;
 • підтримка розвитку і взаємозбагачення культур етносів, що проживають в Україні;
 • забезпечення формування неконфліктної національної пам’яті, яка консенсусно сприймається в суспільстві, сприяє консолідації української нації та громадянської спільноти.

4.2. Пріоритетні завдання гуманітарного розвитку України

4.2.1. Впровадження нових соціальних стандартів життя:

 • забезпечення зростання заробітної плати як дієвого стимулу трудової активності, а отже й економічного зростання;
 • реформування пенсійного забезпечення, запровадження новітніх форм пенсійного страхування;
 • зменшення економічно необґрунтованої нерівності населення за доходами, ліквідація крайніх форм бідності;
 • забезпечення соціальної мобільності молоді, формування кадрового резерву країни через розвиток програм "соціальних ліфтів";
 • створення ефективної системи соціального захисту населення, що діятиме на переважно адресних засадах;
 • спрямування державних фінансових ресурсів на пріоритетні напрями розвитку соціальної сфери;
 • збереження та розвиток соціальної інфраструктури (насамперед у сільських населених пунктах);
 • підтримка добробуту сімей з дітьми, формування системи суспільних та особистих цінностей, орієнтованих на сім’ю з двома й більше дітьми;
 • удосконалення житлової політики, упорядкування механізму надання доступного соціального житла;
 • надання молодим сім’ям цільових довгострокових кредитів для купівлі та будівництва житла, підвищення ефективності механізму кредитування молодих сімей залежно від чисельності дітей у сім’ї;
 • підвищення якості та ефективності надання послуг соціальної сфери;
 • впровадження засобів заохочення до участі суб’єктів господарювання у вирішенні завдань соціального розвитку на місцевому та загальнодержавному рівнях.

4.2.2. Охорона здоров’я, впровадження стандартів здорового способу життя:

 • розробка та впровадження державної програми сприяння здоровому способу життя, забезпечення доступності інформації стосовно її реалізації;
 • проведення регулярних профілактичних оглядів населення;
 • збільшення обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я;
 • створення матеріальних і моральних стимулів для підвищення якості надання медичної допомоги;
 • поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства і дитинства;
 • активізація боротьби з поширенням наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу й іншими соціальними захворюваннями;
 • виховання особистої відповідальності за власне здоров’я та здоров’я родини, навичок самозбереження, насамперед серед дітей і молоді;
 • підвищення рівня підготовки педагогічних, медичних і соціальних працівників щодо організації заходів з формування здорового способу життя серед різних верств населення;
 • удосконалення законодавства щодо регулювання правовідносин, що виникають у сфері заборони торгівлі алкогольною продукцією, тютюновими виробами та наркотичними засобами.

4.2.3. Забезпечення прав людей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями:

 • вдосконалення процесу підготовки і перепідготовки соціальних працівників і соціальних педагогів, розвитку матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою цих спеціалістів;
 • формування системи диференційованої інклюзивної освіти, доступної для всіх осіб даної категорії;
 • налагодження на державному рівні статистичного обліку та єдиної категоріальної класифікації дітей з особливостями психофізичного розвитку, ранньої діагностики його порушень, переддошкільної допомоги таким дітям та їхнім родинам;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази і розширення функцій спеціальних шкіл-інтернатів;
 • створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної продукції, оприлюднення матеріалів у ЗМІ, що враховують особливості людей цієї категорії;
 • формування у суспільстві позитивного ставлення до можливостей людей з особливими потребами за допомогою ЗМІ, освітніх установ, неурядових організацій.

4.2.4. Гарантування права людини на безпечне довкілля:

 • екологізація продуктивних сил, впровадження безвідходних і маловідходних технологій виробництва та систем життєзабезпечення, розвиток альтернативних джерел енергії, зниження ресурсомісткості та енергомісткості виробництва;
 • збереження та поновлення техногенно незмінених ландшафтів, збереження і розвиток природно-заповідної мережі;
 • впровадження систем екологічно безпечного поводження з відходами, поширення вторинної переробки відходів та їх вторинного використання як сировини;
 • формування в суспільстві екологічної свідомості й екологічної етики.

4.2.5. Дотримання принципів гендерної рівності:

 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • формування у суспільстві культури гендерної рівності за допомогою інформаційно-просвітницьких кампаній із залученням органів виконавчої влади, засобів масової інформації, наукових і освітніх установ та громадських організацій;
 • впровадження державних програм щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми.

4.2.6. Розвиток освітнього і наукового простору:

 • підвищення доступності якісних освітніх послуг, у тому числі шляхом підтримки обдарованих дітей, дітей із малозабезпечених сімей, осіб з особливими потребами;
 • оптимізація вищої освіти згідно з потребами та запитами ринку праці, довгостроковими прогнозами економічного розвитку українського суспільства;
 • розвиток професійної освіти з урахуванням тенденцій на ринку праці, перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;
 • формування і розвиток сучасної системи безперервної освіти як основи життєвого успіху особистості;
 • розвиток дистанційної освіти шляхом інтенсивного впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток провідних вищих навчальних закладів як сучасних наукових центрів гуманітарного спрямування;
 • збереження та розвиток наукових шкіл світового рівня;
 • зведення до мінімуму «відтоку мізків»;
 • подолання відірваності науки від запитів суспільства;
 • омолодження кадрового складу наукових установ.

4.2.7. Гармонізація міжетнічних та міжконфесійних відносин:

 • активізація політики підтримки національної культури та мови і мов національних меншин в усіх регіонах країни шляхом фінансування інноваційно - освітніх, культурних, інформаційних програм;
 • підтримка діяльності національно-культурних товариств та інших організацій національних меншин;
 • протидія ксенофобії, а також усім формам нетерпимості та дискримінації за етнічною, релігійною та расовою ознаками, сприяння  досягненню толерантності в суспільстві;
 • надання необхідної допомоги, пов’язаної з облаштуванням і ресурсним забезпеченням репатріантів;
 • утвердження принципів взаємоповаги та толерантності між віруючими, релігійними організаціями різних віросповідань, сприяння міжконфесійному порозумінню;
 • здійснення спільних з релігійними організаціями проектів щодо пропагування загальнолюдських моральних цінностей, здорового способу життя, зміцнення інституту сім’ї, захисту дитинства та ін.;
 • забезпечення відкритості та прозорості державної політики у сфері забезпечення права на свободу совісті, світогляду та віросповідання на всіх рівнях суспільного життя;
 • сприяння реалізації права громадян на свободу вибору характеру освіти як елемента свободи совісті.

4.2.8. Вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань та захист культурної спадщини:

 • забезпечення широкого доступу до культурних надбань засобами новітніх інформаційних технологій;
 • популяризація і поширення якісних і різноманітних зразків культури і мистецтва серед якнайширших верств суспільства;
 • забезпечення державної підтримки видань творів мистецтва і літератури вітчизняних авторів;
 • подолання відторгнення від культурних надбань значної частини соціуму, передусім через соціально-економічні причини;
 • посилення й урізноманітнення державної підтримки концертно-гастрольної та виставкової діяльності вітчизняних митців та мистецьких колективів;
 • підтримка сучасних форм мистецької, інтелектуальної та наукової творчості, у тому числі через спеціальні телевізійні канали і радіостанції, документальне та науково-популярне кіно, друковані та електронні засоби масової інформації;
 • створення сприятливих умов для розвитку мережі книговидання та книгорозповсюдження, наповнення бібліотечних фондів науковими, науково-популярними, художніми творами, періодичними виданнями, виданнями на електронних носіях, базами даних;
 • забезпечення доступу до мережевих інтернет-ресурсів у бібліотеках;
 • збереження та розвиток мережі публічних бібліотек;
 • забезпечення державною підтримкою мистецьких, літературних журналів, розвиваючої літератури, а також виробництва телевізійних програм для дітей та юнацтва.

4.2.9. Розвиток діалогу держави і громадянського суспільства:

 • підтримка діяльності різних за спрямуванням громадських організацій;
 • залучення представників громадянського суспільства до розробки, виконання й громадської експертизи проектів законодавчих актів і програм соціального розвитку;
 • організація постійних зустрічей, «круглих столів», відеоконференцій з вищими посадовими особами держави, лідерами політичних партій для обговорення і розв’язання першочергових проблем суспільного розвитку;
 • заохочення взаємодії органів місцевого самоврядування й громадськості з питань розробки місцевих програм гуманітарного розвитку;
 • створення асоційованих структур, які мають визначене коло завдань і створюються за принципом цільового підходу для їх досягнення та вирішення;
 • створення спільних консультативно-дорадчих органів, експертних рад, комісій, груп;
 • проведення цілеспрямованої політики щодо підготовки кадрів та взаємного навчання державних службовців і представників громадянського суспільства навичкам і практики роботи в партнерстві один з одним;
 • проведення демократичних форм соціальної кооперації та активної протидії гіпертрофуванню корпоративних інтересів;
 • створення механізмів взаємної відповідальності держави та організацій громадянського суспільства;
 • активне використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації спільних проектів у гуманітарній сфері;
 • прийняття законодавчих актів щодо врегулювання статусу та діяльності непідприємницьких організацій;
 • удосконалення законодавства, яким регулюються питання об’єднань громадян, соціальних послуг, благодійництва та благодійних організацій, політичних партій в Україні;
 • спрощення процедур реєстрації та встановлення прозорих і простих процедур легалізації непідприємницьких організацій;
 • законодавче врегулювання підприємницької діяльності організацій громадянського суспільства;
 • запобігання державному втручанню в діяльність організацій громадянського суспільства;
 • продовження імплементації в законодавство України положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про соціальні і культурні права, а також Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, якими закріплено право на свободу асоціацій за кожною людиною, зокрема іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, у створенні та участі в об’єднаннях громадян, а також з урахуванням можливості їх участі в суспільному житті відповідно до європейських стандартів;
 • спрощення бюрократичних процедур, для отримання максимально повного й оперативного доступу до інформації;
 • посилення механізмів контролю за державними органами з боку громадянського суспільства.

V. Очікувані результати

Впровадження Концепції:

 • сприятиме утвердженню демократичного, консолідованого суспільства, де знання та можливості їх практичного застосування є важливим засобом самореалізації і розвитку особистості, і тим самим сталого розвитку держави;
 • стимулюватиме зменшення розриву у рівні життя між різними соціальними верствами;
 • поліпшить моральне та фізичне здоров’я суспільства;
 • служитиме розвитку інформаційного суспільства;
 • сприятиме соціально-культурній активізації громадянина та громадянського суспільства, підвищенню загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 • стимулюватиме подолання культурно-ідеологічних розходжень в українському суспільстві, сприятиме міжконфесійному і міжнаціональному порозумінню, поверненню громадянам історичної самоповаги, гордості за свою державу і віри в її майбутнє.

VI. Орієнтовні критерії оцінювання і показники результатів реалізації державної політики у сфері гуманітарного розвитку

Орієнтовними критеріями оцінювання і показниками результатів реалізації державної політики у сфері гуманітарного розвитку є:

 • індекс розвитку людського потенціалу за методологією ООН;
 • місце вітчизняних вищих навчальних закладів у світових рейтингах університетів;
 • участь та позиція у рейтингу якості шкільної освіти;
 • індекс реалізації екологічної політики;
 • демографічні показники тривалості життя, народжуваності, смертності;
 • рівень подолання гендерної нерівності та недовіри в суспільстві;
 • рівень гармонізації інтересів різних груп суспільства, збалансування державних і приватних інтересів;
 • ступінь контролю за діями влади з боку громадянського суспільства.

VII. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для впровадження Концепції

Державні видатки, пов’язані із впровадженням Концепції, будуть здійснюватися переважно за рахунок коштів, передбачених на фінансування діючих програм у сфері гуманітарного розвитку, а також у межах видатків, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади на зазначені цілі у Державному бюджеті України, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Освіта.ua
20.08.2012

Популярні новини
Условия приема в вузы зарегистрированы в Минюсте Документ, устанавливающий правила вступительной кампании, вступит в силу в ближайшее время
Стоимость обучения одного студента - 63 тысячи грн В 2020 году средние расходы на обучение студента по госзаказу составили 63 тысячи грн в год
Вузы будут публично отчитываться об эффективности ректоров Рада приняла закон о мониторинге достижения показателей деятельности вузов
КМУ возобновил процедуру лишения ученых степеней Кабинетом Министров утвердил Порядок присуждения и лишения ученой степени доктора наук
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев