Про обговорення проекту Типового положення про НТСА

Лист МОНмолодьспорт №1/9-869 від 08.12.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№1/9-869 від 08 грудня 2011 року

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

Про обговорення проекту
Типового положення про НТСА

Міністерство надсилає для розгляду проект Типового положення про наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі, розроблений громадською ініціативою "Студентський захист" та всеукраїнською молодіжною громадською організацією "Національний студентський союз".

Контактні особи, розробники проекту - Андрій Черних, координатор Студентського захисту (тел. 067-656-99-41, ел.адреса andrey_22@ukr.net), Анатолій Ігнатович, начальник управління з питань сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації, президент Національного студентського союзу (тел. 067-603-80-03, ел.адреса nsspresident@gmail.com).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту просимо направляти розробникам проекту до 29 грудня 2011 року.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра       П.М. Куліков

ПРОЕКТ

Типове положення
про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі

Загальні положення

1. Це Типове положення регламентує порядок створення і функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство) у вищих навчальних закладах.

2. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", іншого законодавства України, Статуту вищого начального закладу і цього Положення.

3. Наукове товариство є самоврядним об’єднанням студентів та аспірантів та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі вищого навчального закладу.

4. Наукове товариство може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, штампи, власний сайт, членський квиток, та інші засоби ідентифікації.

5. У своїй діяльності Наукове товариство керується такими принципами:

  • пріоритетності наукової творчості та змагальності;
  • рівноправності членів Наукового товариства, гласності і колегіальності у роботі;
  • добровільності членства в Науковому товаристві та виборності керівних органів Наукового товариства;
  • органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;
  • накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

6. Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування вищого навчального закладу, профспілковою організацією вищого навчального закладу, державними органами України, органами місцевого самоврядування громадськими організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.

Мета діяльності та завдання Наукового товариства

7. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.

8. Основними завданнями Наукового товариства є:

1) залучення осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи;

2) виховання гармонійно розвиненої особистості студента та аспіранта;

3) підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів та аспірантів вищого навчального закладу з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

4) допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;

5) оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

6) сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та аспірантів;

7) пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, надання їм всебічної допомоги;

8) організація та розвиток співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового і культурного співробітництва;

9) пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі;

10) узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі;

11) створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;

12) висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах масової інформації;

13) виконання інших завдань, які відповідають меті Наукового товариства та цьому Положенню.

9. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань Наукове товариство:

1) організовує роботу осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті вищого навчального закладу;

2) організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;

3) приймає участь та сприяє в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

4) співпрацює та координує свою роботу з Науковими товариствами інших вищих навчальних закладів;

5) сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, а також їх розміщенню на веб-сайтах вищого навчального закладу;

6) проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі;

7) висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті вищого навчального закладу, у періодичних виданнях вищого навчального закладу, а також у інших засобах масової інформації;

8) поширює серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;

9) за дорученням керівництва вищого навчального закладу розповсюджує серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;

10) співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини вищого навчального закладу;

11) здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту вищого навчального закладу і цьому Положенню.

Організаційна структура та порядок утворення Наукового товариства

10. На рівні вищого навчального закладу діють такі органи Наукового товариства:

1) Конференція Наукового товариства вищого навчального закладу;

2) Правління Наукового товариства вищого навчального закладу;

3) інші органи утворені Конференцією Наукового товариства вищого навчального закладу.

11. На засіданнях органів Наукового товариства можуть бути присутні представники керівництва вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.

12. Наукове товариство вищого навчального закладу створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб, які задовольняють вимогам пункту 18 Положення і підписали Декларацію про створення відповідного Наукового товариства.

13. Декларація про створення Наукового товариства вищого навчального закладу доводиться до відома керівника вищого навчального закладу. Положення про Наукове товариство вищого навчального закладу приймається Конференцією Наукового товариства та затверджується керівником вищого навчального закладу.

14. На рівні факультетів (інститутів) можуть бути утворені власні Наукові товариства факультетів (інститутів).

15. Положення про Наукові товариства факультетів (інститутів) не можуть суперечити Положенню про Наукове товариство відповідного вищого навчального закладу. Положення про Наукове товариство факультету (інституту) приймається Конференцією факультету (інституту) та підлягає затвердженню Конференцією Наукового товариства вищого навчального закладу, керівником відповідного факультету (інституту) та керівником вищого навчального закладу.

16. Органи Наукового товариства факультету (інституту) узгоджують свою діяльність з органами Наукового товариства відповідного вищого навчального закладу.

Членство в Наукового товаристві

17. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, і здійснюється на добровільних засадах.

18. Членами Наукового товариства можуть стати особи, які навчаються в вищому навчальному закладі, активно займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

19. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється Правлінням Наукового товариства на підставі заяви, поданої особою, яка навчається у вищому навчальному закладі, на ім'я Голови Наукового товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення.

20. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

21. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за особистою заявою на ім'я Голови Наукового товариства.

22. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов'язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в пункті 18 цього Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Правління Наукового товариства.

23. Особа позбавлена членства у Науковому товаристві за рішенням Правління має право на апеляцію до Конференції Наукового товариства. Рішення Конференції Наукового товариства є остаточним та оскарженню не підлягає.

24. У разі припинення особою навчання в вищому навчальному закладі його членство в Науковому товаристві автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.

25. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра за умови продовження навчання з нового навчального року у відповідному вищому навчальному закладі за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі (інтернатурі, докторантурі) вищого навчального закладу.

26. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням Конференції Наукового товариства вищого навчального закладу може надаватись статус почесного члена Наукового товариства.

27. Почесний член Наукового товариства має ті ж самі права, які визначені для членів Наукового товариства вищого навчального закладу, окрім права голосування та не може бути обраний на керівні посади Наукового товариства.

28. Статус почесного члена Наукового товариства зберігається довічно.

29. Члени Наукового товариства вищого навчального закладу мають право:

1) обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;

2) брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

3) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить Наукове товариство;

4) бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту вищого навчального закладу;

5) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства;

6) вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх обов'язків, визначених цим Положенням.

30. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не суперечать законодавству України, Статуту вищого навчального закладу, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства

31.Члени Наукового товариства вищого навчального закладу зобов'язані:

1) дотримуватися Положення про Наукове товариство;

2) сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них обов'язки;

3) виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;

4) подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів Наукового товариства;

5) активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на заходах організованих Науковим товариством;

6) надавати керівним органам Наукового товариства інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;

7) пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та вищого навчального закладу.

32. Члени Наукового товариства виконують й інші обов'язки, які не суперечать законодавству України, Статуту вищого навчального закладу, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства.

Конференція Наукового товариства

33. Конференція Наукового товариства (далі – Конференція) є вищим представницьким органом Наукового товариства, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів Наукового товариств та контроль за діяльністю Правління Наукового товариства (далі – Правління), а також інших органів Наукового товариства.

34. Право голосу на Конференції мають усі члени Наукового товариства. Кожен член Наукового товариства має один голос.

35. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини членів Наукового товариства.

36. Члени Наукового товариства на Конференції голосують особисто. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови товариства є вирішальним.

37. Рішення про припинення діяльності Наукового товариства, дострокове припинення повноважень Голови товариства, Першого заступника Голови та Заступника Голови, членів Правління приймаються трьома четвертими від кількості присутніх на Конференції.

38. До компетенції Конференції належить вирішення будь яких питань діяльності Наукового товариства.

39. Конференція може делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до її виключної компетенції.

40. До виключної компетенції Конференції Наукового товариства відноситься:

1) внесення змін і доповнень до Положення про наукове товариство і подання їх для затвердження керівнику вищого навчального закладу;

2) затвердження документів, що визначають структуру та порядок функціонування Правління;

3) прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства та їх ліквідацію;

4) визначення основних напрямків діяльності Наукового товариства;

5) обрання Голови Наукового товариства;

6) дострокове припинення повноважень Голови Наукового товариства;

7) призначення за поданням Голови Наукового товариства Першого заступника Голови та Заступника Голови та припинення їх повноваження;

8) призначення членів Правління та інших органів;

9) дострокове припинення повноваження членів Правління та інших органів товариства;

10) обрання секретаря Наукового товариства та припинення його повноваження;

11) затвердження Положення про Наукові товариства факультетів (інститутів)

12) затвердження Регламенту Конференції Наукового товариства та Регламенту Правління наукового товариства;

13) Затвердження, за поданням Голови Наукового товариства, щорічного плану діяльності Наукового товариства, внесення змін та доповнень в нього;

14) заслуховування щорічного звіту Голови Наукового товариства про діяльність Наукового товариства та його Правління;

15) затвердження за поданням Правління символіки Наукового товариства, зокрема форми бланка з власним найменуванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації Наукового товариства;

16) прийняття рішення про припинення діяльності Наукового товариства.

41. Конференція Наукового товариства вищого навчального закладу може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Про час і місце проведення Конференції її члени повідомляються не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

42. Чергова конференція Наукового товариства скликається Головою Наукового товариства щорічно протягом навчального року.

43. Позачергова конференція скликається Правлінням за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини від загальної кількості членів Наукового товариства або за вимогою керівництва вищого навчального закладу.

44. Головує на Конференції Голова Наукового товариства або, в разі його відсутності або припинення повноважень, Перший заступник Голови або Заступник Голови.

45. Секретар Наукового товариства веде протокол Конференції. Протокол Конференції підписується головою та секретарем, і його копія направляється до керівництва вищого навчального закладу. Обов’язки по збереженню протоколу покладаються на секретаря Наукового товариства.

46. Інші питання порядку проведення Конференції Наукового товариства можуть визначатися Регламентом, який затверджується Конференцією Наукового товариства.

47. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до виконання всіма його членами.

Правління Наукового товариства

48. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом, який виконує координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в період між скликаннями Конференції. Членами Правління повинні бути членами Наукового товариства.

49. Членами Правління за посадою є Голова, Перший заступник Голови, Заступник Голови, секретар Наукового товариства.

50. Інші члени Правління обираються Конференцією Наукового товариства строком на два роки.

51. Структура, порядок функціонування Правління, розподіл обов'язків між його членами та порядок проведення засідань Правління визначаються Регламентом Правління, який затверджується Конференцією Наукового товариства.

52. Рішення Правління обов’язкові до виконання всіма членами Наукового товариства.

Співпраця Наукового товариства з керівництвом вищого навчального закладу

53. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства вищого навчального закладу здійснює заступник керівника вищого навчального закладу з наукової роботи.

54. Керівництво вищого навчального закладу має право:

1) отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

2) скликати позачергову Конференцію Наукового товариства у випадках недотримання органами Наукового товариства Статуту вищого навчального закладу або Положення про Наукове товариство у вищому навчальному закладі;

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи Наукового товариства.

55. Керівництво вищого навчального закладу:

1) сприяє діяльності Наукового товариства вищого навчального закладу;

2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності Наукового товариства;

3) Надає, за можливістю, інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності Наукового товариства.

56. Забороняється втручання керівництва вищого навчального закладу у внутрішню діяльність Наукового товариства, зокрема у формування органів Наукового товариства, обрання посадових осіб, у процес прийняття ними рішень.

Освіта.ua
08.12.2011

Популярні новини
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2022 года Освіта.ua презентует рейтинг украинских вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
Рейтинг вузов по результатам вступительной кампании Опубликован ежегодный рейтинг заведений высшего образования по результатам вступительной кампании 2021 года
Расходы на образование в 2022 году сократили на 14 млрд грн Образовательная субвенция местным бюджетам в 2022 году будет сокращена почти на 11 млрд гривен
Всем педагогам гарантируют выплату зарплаты Педагогам гарантируют обеспечение выплаты зарплаты или сохранение среднего заработка
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев