Про затвердження Примірного положення про науково-навчальний центр університету (академії)

Наказ МОН № 978 від 27.10.2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

№ 978 від 27 жовтня 2008 року

Про затвердження Примірного
положення про науково-навчальний
центр університету (академії)

На виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки та з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих  фахівців  та виконання конкурентоспроможних наукових розробок, наказую:

1. Затвердити Примірне положення про науково-навчальний центр університету (академії), що додається.

2. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) довести підвідомчим вищим навчальним закладам типову форму зазначеного положення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Стріху М.В.

Міністр       І. О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27.10.2008 № 978

Примірне положення про науково-навчальний центр університету (академії)

І. Загальні положення

1.1. Навчально-науковий центр (далі - ННЦ) є структурним науковим та навчальним підрозділом університету (академії).

1.2. Метою діяльності ННЦ є проведення ним наукових досліджень та розробок, створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців.

1.3. ННЦ у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, статутом університету (академії) та цим Положенням, що має рекомендаційний характер.

1.4. Положення діє на термін виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки (далі Програма).

1.5. ННЦ здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності ННЦ, які затверджуються  державним замовником Програми за поданням університету (академії).

Зміни до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ННЦ здійснюються державним замовником Програми за поданням університету (академії) з урахуванням стану і перспектив розвитку економіки країни та досягнень ННЦ у відповідних галузях науки і техніки.

1.6. ННЦ створюється на площах і науково-лабораторній базі університету (академії) (науково-дослідний інститут, проблемна лабораторія, лабораторія, науковий центр, спеціальне конструкторське бюро, кафедра тощо), має відповідне матеріальне забезпечення.

1.7. ННЦ має круглу печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, власні бланки та інші реквізити.

1.8. Місцезнаходження ННЦ.

ІІ. Головні завдання діяльності ННЦ

2.1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками ВНЗ, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій.

2.2. Здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму досліджень та розробок, провадження інноваційної діяльності.

2.3. Поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук.

2.4. Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування  за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняної техніки і технологій, менеджерів науково-технологічного бізнесу та державного управління у сфері освіти, науки і техніки.

ІІІ. Основні напрями діяльності ННЦ

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних  досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню.

3.2. Створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок, зразків нової техніки, технологій та матеріалів.

3.3. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища.

3.4. Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-технічної діяльності ННЦ і вимог інноваційного розвитку економіки.

3.5. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ННЦ.

3.6. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.

3.7. Використання кадрового наукового потенціалу ННЦ для вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем розвитку економіки.

3.8. Інтегрування науково-навчальної діяльності ННЦ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств.

3.9. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

IV. Управління, керівництво та кадри ННЦ

4.1. ННЦ підпорядковується безпосередньо ректору університету (академії).

4.2. ННЦ очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства, забезпечує належний рівень трудової і виконавчої дисципліни, керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань, представляє ННЦ в інших установах, закладах і організаціях.

4.3. Директор готує пропозиції щодо кандидатур своїх заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи.

4.4. У ННЦ створюється наукова (науково-технічна) рада (далі рада), яку очолює директор. Рада є колективним дорадчим органом.

Рада заслуховує звіти та інформацію працівників ННЦ про виконання робіт, одержані наукові та науково-прикладні результати, погоджує кандидатури працівників на відзнаки за наукові досягнення, заслуховує наукові доповіді здобувачів наукового ступеня тощо. Для забезпечення поточної діяльності ради на одного з працівників ННЦ можуть покладатись функції ученого секретаря ради.

4.5. Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і науково-технічної діяльності визначає основні напрями діяльності ННЦ, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи.

4.6. Чисельність наукових працівників ННЦ становить не менше 50% від загального складу його працівників. Не менше 50% посад наукових працівників, як правило, займають особи, для яких ця робота в ННЦ є основною.

4.7. Для організації роботи за тематикою в ННЦ створюються науково-навчальні проблемні лабораторії та тематичні групи, що очолюються докторами і кандидатами наук.

4.8. Науково-навчальна проблемна лабораторія має у складі  наукових, науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників, для яких ця робота в ННЦ є основною. Обов'язковим для науково-навчальних проблемних лабораторій є залучення студентів (магістрантів) для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою.

4.9. Тематичні групи можуть входити до складу проблемних лабораторій або функціонувати в ННЦ окремо. До роботи в тематичних групах залучаються студенти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на безоплатній основі.

V. Права ННЦ

Для виконання своїх завдань ННЦ має право:

5.1. На пріоритетне  у межах університету (академії) забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази.

5.2. Здійснювати відбір на факультетах і кафедрах за сприянням посадових осіб, керівництва університету (академії) обдарованих студентів на їх бажання для залучення до наукової роботи, поглибленої наукової та науково-технічної підготовки.

5.3. Установлювати норми навчального навантаження викладачів ННЦ нижчі за діючі в університеті (академії), за умов відповідного збільшення робочого часу на проведення ними наукових досліджень та розробок, керівництва та супроводження наукової роботи студентів.

5.4. Подавати в установленому  порядку пропозиції щодо зменшення навчального навантаження окремим магістрантам за рахунок збільшення часу виконання ними наукових досліджень і розробок.

5.5. Отримувати в пріоритетному порядку в університеті (академії) додаткові штатні посади наукових і науково-педагогічних працівників для працевлаштування в ННЦ випускників магістратури та аспірантури, що пройшли в ньому поглиблену наукову та науково-технічну підготовку.

5.6. У встановленому законодавством порядку здійснювати ділові та наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн.

5.7. У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, послуг, продажу науково-технічної продукції, ліцензій тощо у межах головного наукового напряму діяльності ННЦ.

5.8. Залучати для виконання робіт вітчизняних та іноземних спеціалістів на контрактній основі, за договорами підряду та на інших умовах, що не суперечать законодавству.

5.9. Преміювати працівників ННЦ за досягнуті наукові та науково-прикладні результати.

VI. Результативність діяльності ННЦ

6.1. Кожен науковий та науково-педагогічний працівник ННЦ повинен:

  • щороку опублікувати не менше трьох  наукових статей у фахових виданнях ВАК та закордонних фахових виданнях, серед яких не менше ніж одна - одноосібна;
  • здійснювати керівництво науковими дослідженнями та розробками не менше ніж двох студентів, відповідаючи за їх індивідуальну поглиблену наукову, науково-технічну та інноваційну підготовку.

6.2. Учені ННЦ, що готують до захисту докторську дисертацію, повинні видавати наукову монографію за темою дисертації.

6.3. Доктори та кандидати наук, що беруть участь у навчальному процесі в ННЦ, повинні мати протягом терміну виконання програми виданими не менше п'яти друкованих аркушів власного доробку в підручниках та навчальних посібниках.

6.4. Кожна фундаментальна чи прикладна науково-дослідна робота, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету два й більше років, повинна завершуватись завершальним науковим звітом і підготовкою до публікації наукової монографії.

6.5. Кожна прикладна наукова розробка, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, завершується створенням конкурентоспроможного на світовому ринку науково-прикладного результату або такого результату, значна корисність якого для економіки та суспільства України підтверджена документами користувачів, патентами, проданими ліцензіями, позитивними висновками науково-технічної експертизи.

6.6. Кожен магістрант, що пройшов наукову підготовку в ННЦ протягом понад півтора роки, повинен мати не менше двох наукових публікацій у фахових виданнях ВАК чи закордонних фахових виданнях,  не менше ніж одна з яких є одноосібною.

6.7. ННЦ має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації шляхом активізації та урізноманітнення форм роботи з установами Національної та галузевих академій наук, інших міністерств, підприємствами та організаціями.

6.8. ННЦ повинен мати вищі за середні по університету (академії) показники залучення коштів вітчизняних та закордонних замовників, грантів на виконання наукових досліджень і розробок у відношенні до відповідних видатків загального фонду державного бюджету з розрахунку на одного наукового і науково-педагогічного працівника.

6.9. ННЦ має розробити порядок та забезпечити умови стажування аспірантів і молодих учених у провідних університетах та наукових центрах.

6.10. ННЦ щороку повинен звітувати щодо результатів виконання завдань і заходів програми згідно з показниками, установленими державним замовником відповідно до критеріїв та рівня фінансування Програми в поточному році.

VII. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування діяльності ННЦ

7.1 Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ННЦ здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних досліджень і розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до функціональних повноважень, а також від грантової діяльності, власних коштів ННЦ, спонсорів, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.2. ННЦ зобов'язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за обраним науково-технічним напрямом, призначаючи щороку на це частину від загальних надходжень. Обґрунтування зазначених витрат погоджуються керівництвом університету (академії). Відповідна інформація надається державному замовнику Програми на його вимогу.

7.3. На час експерименту оплата працівників ННЦ здійснюється за окремою схемою та розрахунками, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

VІІІ. Реорганізація і ліквідація ННЦ

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію ННЦ приймається державним замовником Програми.

Директор департаменту
науково-технологічного розвитку       В.О. Свіженко

Загрузить: 978.doc (65.50 Кб.)


27.10.2008

Популярні новини
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
МОН готовится к вступительной кампании по результатам НМТ МОН готовит два варианта проведения вступительной кампании и конкурсного отбора абитуриентов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев