Про затвердження Положення про педагогічну інтернатуру

Наказ МОН № 1128 від 25.10.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1128 від 25 жовтня 2021 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2021 р. за № 1670/37292

Про затвердження Положення
про педагогічну інтернатуру

Відповідно до статті 23 Закону України "Про повну загальну середню освіту", згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про педагогічну інтернатуру, що додається.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр                            Сергій Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України                              Олексій Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 жовтня 2021 року № 1128

ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічну інтернатуру

1. Це Положення визначає порядок проходження педагогічної інтернатури педагогічними працівниками закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклад освіти).

2. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

 • інтерн - особа, яку призначено вперше на посаду педагогічного працівника;
 • педагог-наставник - педагогічний працівник з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п'яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльності педагогічного працівника протягом першого року професійної діяльності;
 • педагогічна інтернатура - система заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності - цілеспрямований, безперервний розвиток компетентностей педагогічного працівника;
 • програма педагогічної інтернатури - документ, що передбачає комплекс заходів щодо забезпечення формування та/або розвитку компетентностей, рівня педагогічної майстерності, що укладається педагогом-наставником спільно з інтерном та затверджується наказом керівника закладу освіти.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про професійний розвиток працівників" та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері освіти і праці.

3. Основним завданням педагогічної інтернатури є:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до умов педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих взаємовідносин із учасниками освітнього процесу;
 • набуття фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної готовності інтерна до самостійної педагогічної діяльності;
 • формування поваги до професії і сумлінного ставлення до трудової діяльності;
 • формування інституту наставництва у закладах освіти, розвиток професійних спільнот педагогічних працівників.

4. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення інтерна на посаду педагогічного працівника.

5. Строк педагогічної інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури. До строку педагогічної інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

6. Наказ про організацію педагогічної інтернатури має містити:

 • інформацію про інтерна та педагогічного працівника, на якого покладається виконання обов'язків педагога-наставника;
 • строк проходження педагогічної інтернатури.

7. Обов'язки педагога-наставника може виконувати керівник закладу освіти або його заступник у випадку неможливості дотримання вимог, передбачених абзацом третім пункту 2 цього Положення.

8. Відповідно до наказу керівника закладу освіти педагога-наставника може бути замінено у разі:

 • звільнення або переведення педагога-наставника з посади педагогічного працівника;
 • письмової відмови педагога-наставника від виконання своїх обов'язків;
 • довготривалої відсутності педагога-наставника на робочому місці з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо);
 • обґрунтованої заяви інтерна щодо заміни педагога-наставника.

9. Педагогічна інтернатура провадиться відповідно до програми, що затверджується керівником закладу освіти.

Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей, зокрема щодо:

 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов'язки педагогічного працівника;
 • застосування сучасних методик і технологій (використання предметних знань в освітньому процесі, добору та використання доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання й оцінювання, орієнтування в інформаційному просторі, розвитку мовно-комунікативної компетентності в учнів, пошуку, оцінювання інформації та застосування її в професійній діяльності, використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі тощо);
 • партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу (визначення ефективних способів комунікацій з педагогічними працівниками, батьками (законними представниками) та учнями, врахування в освітньому процесі вікових, психолого-педагогічних та індивідуальних особливостей учнів);
 • формування мотивації та організації пізнавальної діяльності учнів (управління емоційними станами, активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії між учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням тощо);
 • організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища (забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі залежно від індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учнів, проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі, здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров'я учнів, попередження і протидії булінгу, різним проявам насильства тощо);
 • управління освітнім процесом (планування освітнього процесу залежно від мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти, прогнозування результатів освітнього процесу, організація різних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів, здійснення оцінювання результатів навчання учнів);
 • дотримання академічної доброчесності, запобігання і протидії булінгу (цькуванню) та порушенню гідності дітей, формування в них культури нетерпимості до проявів дискримінації та корупції.

10. Основними заходами педагогічної інтернатури є:

 • проведення індивідуальних консультацій, наставницьких бесід з інтерном;
 • допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів тощо;
 • взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників;
 • здійснення моніторингу результатів навчання учнів;
 • участь у тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогічних працівників;
 • вивчення досвіду кращих педагогів шляхом аналізу їх вебсайтів, вебресурсів професійних спільнот, а також періодичних професійних видань;
 • залучення інтерна до партнерської взаємодії з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, участі в професійних спільнотах педагогічних працівників;
 • психологічний супровід інтерна.

Заходи педагогічної інтернатури можуть здійснюватися безпосередньо в закладі освіти, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій.

За погодженням інтерна, педагога-наставника та керівника відповідного закладу освіти або його заступника конкретні заходи інтернатури можуть бути уточнені без внесення змін до її програми.

11. Для організації педагогічної інтернатури керівник закладу освіти:

 • затверджує програму педагогічної інтернатури та, за необхідності, вносить до неї зміни;
 • створює необхідні умови в закладі освіти, що сприяють проходженню педагогічної інтернатури;
 • знайомить інтерна з напрямами діяльності закладу освіти, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці й техніки безпеки, правами та обов'язками, зазначеними в посадовій інструкції педагогічного працівника тощо;
 • координує діяльність педагога-наставника та інтерна.

12. З метою виконання програми педагогічної інтернатури педагог-наставник:

 • узгоджує з інтерном час та місце проведення заходів педагогічної інтернатури;
 • особистим прикладом сприяє загальнокультурному та професійному розвитку інтерна;
 • здійснює наставницьку підтримку, сприяє адаптації інтерна до педагогічної діяльності, знайомить із традиціями закладу освіти, особливостями організації освітнього процесу;
 • виявляє професійні, методичні проблеми під час реалізації інтерном освітнього процесу та сприяє їх вирішенню;
 • спільно з інтерном звітує про результати виконання програми педагогічної інтернатури на засіданні педагогічної ради.

13. У рамках проходження інтернатури інтерн:

 • виконує обов'язки згідно з посадовою інструкцією та обов'язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначені установчими документами закладу освіти;
 • організовує освітній процес із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей учнів, специфіки навчального предмета (інтегрованого курсу);
 • працює над набуттям компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, здійснення моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу;
 • самостійно обирає форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;
 • бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах з метою вдосконалення педагогічної майстерності, обговорення багатьох важливих професійних проблем тощо.

14. Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури заслуховується на засіданні педагогічної ради, за результатами якого можуть надаватися рекомендації інтерну щодо подальших напрямів професійного розвитку, що відображається у відповідному наказі керівника закладу освіти.

15. За виконання обов'язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти педагогічному працівникові призначається доплата в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до законодавства.

16. Науково-методичну підтримку організації заходів педагогічної інтернатури можуть здійснювати заклади вищої та післядипломної педагогічної освіти, наукові, науково-методичні та методичні установи, центри професійного розвитку педагогічних працівників.

В. о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти                                Володимир Божинський

Освіта.ua
25.10.2021

Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Школы в канун каникул проведут мероприятия по безопасности учеников Перед началом каникул учителя должны провести мероприятия с учениками относительно их безопасности
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев