Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичної літератури для педагогічних працівників

Лист ІМЗО № 22.1/10-1395 від 18.04.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 22.1/10-1395 від 18 квітня 2019 року

Потенційним авторам
навчально-методичної літератури
для педагогічних працівників

Про Інструктивно-методичні рекомендації
щодо розробки навчально-методичної
літератури для педагогічних працівників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 «Про затвердження порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників», та з метою якісного забезпечення організації освітнього процесу у початковій школі Інститут модернізації змісту освіти підготував «Інструктивно-методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичної літератури для педагогічних працівників» у додатку. Просимо враховувати вищезазначені рекомендації під час підготовки навчально-методичної літератури для педагогічних працівників

В.о. директора                     Ю. І. Завалевський

Додаток
до листа ІМЗО
від 18.04.2018 № 22.1/10-1395

Інструктивно-методичні рекомендації
щодо розробки навчально-методичної літератури для педагогічних працівників

Підґрунтям ефективності впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» є системна й цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації вчителя як в системі післядипломної освіти, так і в системі науково-методичної роботи різних рівнів. Одним із факторів її успіху є сучасне навчально-методичне забезпечення, в якому мають бути розкриті теоретичні основи інновацій Нової української школи та особливості їх впровадження в шкільну практику.

Документ розроблено відповідно до положень Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про видавничу справу», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 284 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від 22.08.2018 № 668, від 19.09.2018 № 833, від 06.03.2019 № 217 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій», постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 «Про затвердження порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів Міністерства освіти і науки України», на основі ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

Ключовим призначенням навчально-методичної літератури для педагогічних працівників є забезпечення умов професійного зростання, потреб педагогів у самоосвіті, надання допомоги щодо оволодіння новими технологіями навчання, реалізації в освітньому процесі компетентнісного, особистісно орієнтованого, диференційованого та інтегративного підходів тощо.

Інструктивно-методичні рекомендації окреслюють види навчально-методичної літератури для педагогічних працівників, вимоги до їх структури і змісту.

На етапі реформування національної системи освіти на засадах Концепції Нової української школи актуальними є видання для підвищення теоретично-методичної підготовки педагогічного працівника (навчально-методичний посібник, методичний посібник, практичний посібник, практичний порадник) та видання для забезпечення ефективності освітнього процесу (практикум, довідник).

Вихідними поняттями для визначення особливостей зазначених видів видань є посібник і навчальний посібник.

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф.

Навчально-методичний посібник – навчальний посібник, основним змістом якого є методика викладання предмета вивчення/інтегрованого курсу або методика щодо розвитку та виховання особистості. Він має містити теоретичну інформацію з методики/технології навчання (історія розвитку предмета вивчення, інноваційні підходи в методиці, зміст, методи, організаційні форми тощо) та методичні рекомендації щодо її впровадження, настанови щодо використання певних методичних прийомів, стратегій навчання, практичний матеріал, завдання для самооцінювання. Водночас, навчально-методичний посібник не повинен бути збіркою розробок уроків чи містити методичні рекомендації щодо вивчення певного навчального предмета за конкретно зазначеним підручником. Видання має ілюструвати практичне використання певних теоретичних положень в освітньому процесі на прикладах різних навчальних матеріалів для учнів, у тому числі і підручників різних авторів. Навчально-методичний посібник має ознаки навчального видання, тому може бути призначений як для системи післядипломної освіти, так і для самоосвіти педагогічних працівників.

Методичний посібник – виробничо-практичне видання, основним змістом якого є методика виконання будь-якого виду практичної діяльності.

Видання має розкривати на практичній основі методику викладання предмета вивчення (його розділу, частини) або методику виховання/питання впровадження певної технології навчання. Через порівняльний аналіз у посібнику описуються особливості різних підходів до організації освітнього процесу, надаються методичні рекомендації щодо впровадження в шкільну

практику певних інноваційних підходів, використання певних методів, методичних прийомів, організаційних форм, описується досвід із шкільної практики. Зміст посібника може бути представлений інструкціями, алгоритмами, технологічними картами тощо, що допомагають вчителю реалізувати певний методичний прийом, стратегію навчання, окрему технологію, та обов’язковим методичним коментарем до них. Також посібник може містити опис системи завдань (фрагментів уроків), спрямованих на формування певного поняття (компетентності), рекомендації щодо здійснення різних видів оцінювання/моніторингу результатів навчання учнів. Як і навчально-методичний посібник зазначене видання має ілюструвати практику використання сучасних методик в освітньому процесі без акцентування уваги на навчальних матеріалах певного автора, водночас бажаним є показ можливостей різних засобів навчання для досягнення певної дидактичної мети.

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, що містить опис технології практичної діяльності, призначене для оволодіння якою-небудь професією, знаннями, навичками та (або) підвищування фахової кваліфікації й майстерності. Як і методичний посібник носить суто практичний характер.

Практичний порадник – виробничо-практичне видання, що містить правила, настанови, витяги з інструкцій, норм, стандартів та інших офіційних документів, потрібних для ознайомлення з технікою і технологією певного виробництва, призначене для підвищування кваліфікації спеціаліста та оволодіння новим суміжним фахом або виробничими навичками.

Для реалізації академічної свободи, створення передумов, що дозволяють вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів, на часі створення видань, які забезпечують педагогічного працівника практичними матеріалами для розробки навчального контенту для учнів.

Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність компетентнісних/практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни (за темами/розділами/змістовими лінями програми)/текстів диктантів/переказів/для аудіювання/практичних (лабораторних) робіт тощо, що забезпечують учителя матеріалом для конструювання освітнього процесу, індивідуальної та диференційованої роботи.

Довідник – довідкове видання прикладного (виробничо-практичного) характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей. У контексті реалізації завдань концепції Нової української школи зміст довідників має бути присвячений стислому опису сучасних освітніх технологій/стратегій навчання.

Науково-методична цінність навчально-методичної літератури забезпечується її практичною спрямованістю на реалізацію концептуальних засад реформи загальної середньої освіти.

Доцільність випуску певного виду навчально-методичної літератури для педагогічних працівників передбачає оцінювання авторського оригіналу за такими критеріями:

 • дотримання нормативних вимог до видання певного виду;
 • компетентнісно орієнтований характер пропонованих педагогічних технологій, методик тощо;
 • чітка структура видання;
 • наукова об’єктивність та оригінальність тексту;
 • узгодженість змісту із положеннями загальної дидактики;
 • ясність, точність, доступність мови;
 • чіткість формулювання визначень, понять, правил, законів, ідей;
 • практична зорієнтованість, сучасність змісту;
 • спрямованість на вузлові питання методики навчання конкретного предмета вивчення (освітньої галузі)/інтегрованого курсу;
 • варіативність різних методичних підходів до вивчення тієї чи іншої теми;
 • розкриття потенційних можливостей предмету вивчення щодо засвоєння інтегрованого змісту освіти з метою формування міжпредметної компетентності школяра;
 • розкриття потенційних можливостей змісту, форм і методів навчання з предмету вивчення/інтегрованого курсу щодо формування предметних компетентностей школярів;
 • пропорційний розподіл змісту з урахуванням Державних стандартів освіти, освітньої/навчальної програми;
 • ілюстрованість, унаочнення посібника, наявність схем, фотографій, їх доцільність;
 • відповідне видавниче оформлення, поліграфічне й технічне виконання, виділення головного шрифтом.

Видання навчально-методичної літератури для педагогічних працівників повинні містити такі структурні компоненти: зміст, передмову, основний текст відповідно до зазначених вище особливостей видання, список використаних джерел, додатки.

Освіта.ua
18.04.2019

Киев готовится к переходу в «красную» зону Киев попадет в «красную» зону карантина из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации
Столичный профсоюз стал на защиту непривитых педагогов Профсоюз призвал МОЗ отменить решение об обязательной вакцинации педагогов
Приказ об обязательной вакцинации педагогов обжалован в суде Суд просят признать противоправным приказ МОЗ об обязательной вакцинации педагогов
МОН рекомендует школам начать каникулы В ведомстве просят педсоветы школ ответственно отнестись к рекомендациям
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев