Про затвердження Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я

Наказ МОН, МОЗ № 1232/2067 від 13.11.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1232/2067 від 13 листопада 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2018 р. за № 1391/32843

Про затвердження Положення
про особливості організації форм
здобуття загальної середньої освіти
в закладах охорони здоров’я

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки України                            Л. Гриневич

В.о. Міністра охорони
здоров’я України                                    У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України                      Ю. Джигир

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
13 листопада 2018 року № 1232/2067

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2018 р. за № 1391/32843

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти 
в закладах охорони здоров’я

1. Це Положення регулює особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Діти шкільного віку, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (далі - учні), можуть здобувати загальну середню освіту в інституційній (очній, дистанційній) та індивідуальній (екстернат, педагогічний патронаж) формах, за заявою батьків учнів або їх інших законних представників. Заява подається всіма можливими засобами зв’язку або передається нарочно.

2. Здобуття загальної середньої освіти в очній формі передбачає спільну участь учнів та педагогічних працівників в освітньому процесі, що організовується в закладах охорони здоров’я шляхом створення класів закладів освіти (філій), у тому числі з’єднаних класів (класів-комплектів), безпосередньо в закладах охорони здоров’я (далі - класи).

Організація діяльності класів здійснюється з урахуванням Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

3. Організація освітнього процесу для учня, який за станом здоров’я не може відвідувати навчальні заняття в класі, здійснюється біля його стаціонарного лікарняного ліжка відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання з загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 року за № 184/28314.

4. Для учнів, умови перебування яких на стаціонарному лікуванні унеможливлюють безпосереднє спілкування з педагогічними працівниками, організація освітнього процесу здійснюється в дистанційній або індивідуальній (екстернатній) формі з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284.

5. Для організації дистанційної форми навчання учня можуть залучатись педагогічні працівники закладу освіти, в яких дитина попередньо здобувала загальну середню освіту.

6. Освітні послуги особам з особливими освітніми потребами надаються згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872.

7. Організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я здійснюють заклади загальної середньої освіти, які закріплені засновниками (далі - заклад освіти) відповідно до законодавства.

З метою створення умов для здобуття загальної середньої освіти учнями, між закладом охорони здоров’я та закладом освіти укладається письмовий договір про співпрацю, де визначаються взаємні обов’язки та відповідальність сторін.

8. Директор закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за наданням освітніх послуг учням.

Директор (завідувач філією) закладу освіти визначає педагогічного працівника закладу освіти, відповідального за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, який згідно зі своїми посадовими обов’язками:

 • взаємодіє з адміністрацією закладу охорони здоров’я, за потреби з іншими закладами освіти в яких попередньо навчались учні, інклюзивно-ресурсним центром з питань організації здобуття учнями загальної середньої освіти;
 • сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітнього процесу у закладі охорони здоров’я;
 • організовує тимчасове користування підручниками або забезпечує доступ до їх електронних версій, електронних підручників, освітніх ресурсів та сервісів на час їх перебування на стаціонарному лікуванні;
 • затверджує розклад навчальних занять, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх педагогічних працівників;
 • контролює ведення необхідної документації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

9. Керівник закладу охорони здоров’я забезпечує необхідні умови для організації освітнього процесу.

Керівник закладу охорони здоров’я визначає працівників, відповідальних за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, який згідно зі своїми посадовими обов’язками:

 • координує питання охоплення загальною середньою освітою учнів та організовує відвідування ними навчальних занять;
 • надає та забезпечує утримання в належному стані приміщення для проведення навчальних занять (класної кімнати) та перебування педагогічних працівників, зокрема забезпечує необхідними меблями та організовує проведення необхідних ремонтних робіт і прибирання, а також організовує надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників тощо;
 • інформує працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу про особливості режиму роботи закладу охорони здоров’я та контролює додержання ними режиму закладу охорони здоров’я;
 • забезпечує безпечні та нешкідливі умови для учнів та працівників закладу освіти під час їх перебування на території закладу охорони здоров’я;
 • попередньо інформує, не менше, ніж за 3 дні, закладу освіти про вибуття учня з метою підготовки довідки про його успішність та стан засвоєння учнем освітньої програми.

Питання надання приміщення для класної кімнати та для перебування педагогічних працівників, розподілу учнів між класними кімнатами вирішується комісією з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій закладу охорони здоров’я.

10. Для організації освітнього процесу у наступному навчальному році заклад охорони здоров’я, як правило, не пізніше 31 травня поточного року надає закладу освіти інформаційну довідку, підписану керівником закладу охорони здоров’я, про кількість учнів (за віковими категоріями), які впродовж поточного навчального року перебували на стаціонарному лікуванні у цьому закладі охорони здоров’я.

На підставі інформаційної довідки, наданої закладом охорони здоров’я, керівник закладу освіти видає накази про створення класів, визначає педагогічних працівників, які будуть забезпечувати освітній процес, класних керівників, затверджує навчальні плани класів, що попередньо мають бути схвалені педагогічною радою закладу освіти.

Гранична наповнюваність класів становить не менше 5 та не більше 12 осіб.

У разі якщо кількість осіб менше ніж 5 організація освітнього процесу здійснюється за груповою формою навчання.

11. Для організації освітнього процесу один з батьків (інших законних представників), подають до закладу освіти заяву в порядку, визначеному пунктом 1 цього Положення.

Учень розпочинає навчання після дозволу лікуючого лікаря, який робить відповідну відмітку в історії хвороби дитини.

За бажанням батьків (інших законних представників) до заяви може додаватися копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, якщо дитина знаходиться на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

12. Навчальний план класу розробляється відповідно до освітньої програми та навчальних планів закладу освіти для відповідного класу (класів) з використанням диференційованого підходу, що забезпечує вивчення всіх предметів (дисциплін) інваріантного складника освітньої програми.

13. Тижневе навчальне навантаження становить для:

 • 1-4 класів - 12 навчальних годин на кожен клас;
 • 5 класів - 16 навчальних годин на кожен клас;
 • 6-8 класів - 18 навчальних годин на кожен клас;
 • 9-12 класів - 20 навчальних годин на кожен клас.

Щоденне навантаження на учня не може перевищувати 3 навчальні години на день для початкової освіти та 4,5 навчальні години для базової середньої та профільної середньої освіти.

14. Для учнів, які здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою, розробляється індивідуальний навчальний план відповідно до можливостей дитини з урахуванням рекомендацій лікаря щодо навчального навантаження учня, який затверджується керівником закладу освіти.

15. Освітній процес у закладі охорони здоров’я здійснюється відповідно до структури навчального року закладу освіти.

Розклад навчальних занять класів затверджується керівником (завідувачем філією) закладу освіти за погодженням з керівником закладу охорони здоров’я або визначеним ним відповідальним працівником закладу охорони здоров’я. Час проведення навчальних занять визначається з урахуванням режиму закладу охорони здоров’я.

Тривалість навчальних занять у класі визначається відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», але може бути зменшена або поділена на частини з урахуванням стану здоров’я учнів та рекомендацій лікуючих лікарів.

16. Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання результатів навчання учнів навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304.

Державна підсумкова атестація учнів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

17. Для обліку навчальних годин та досягнень учнів вчителями заповнюється класний журнал.

18. Після завершення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров’я учневі видається довідка, що містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень. Довідка підписується керівником закладу освіти.

У випадку завершення здобуття певного рівня освіти учню видається документ про загальну середню освіту відповідно до законодавства.

19. Оплата праці педагогічних працівників, які, забезпечують здобуття загальної середньої освіти учнями, здійснюється за рахунок освітньої субвенції та/або коштів місцевих бюджетів, виходячи з установленого їм педагогічного навантаження залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, розкладу навчальних занять, встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, а також конкретних умов, що склалися у закладі освіти, за наказом керівника закладу освіти.

20. Педагогічним працівникам, які працюють з класами, доплати за класне керівництво та інші доплати здійснюються відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56. Засновник закладу освіти може здійснювати інші додаткові виплати до тарифної ставки за рахунок коштів відповідного бюджету.

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України                                    А. О. Осмоловський

В.о. директора медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров’я України                         А. О. Гаврилюк

Освіта.ua
13.11.2018

Местные бюджеты обеспечены средствами для зарплат педагогов Правительство обеспечивает бюджеты необходимым ресурсом для выплаты заработной платы учителям
Украинским школьникам будут рассказывать о рашизме В учебные программы теперь будут включены понятия «русскій мір», «рашизм»
Большинство родителей и учителей за онлайн обучение Мнения родителей и учителей относительно форм обучения разные и зависят от региона проживания
В Киеве отказались от русского языка в школах Образовательными программами школ города не предполагается преподавание предметов на русском
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев