Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення

Наказ МОН № 937 від 27.08.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 937 від 27 серпня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за № 997/32449

Про затвердження форми звітності
щодо чисельності та складу педагогічних
працівників закладів загальної середньої
освіти та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України «Про інформацію», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 83-РВК «Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 83-РВК «Звіт про чисельність, склад та кількість ставок педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти».

2. У наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766 «Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1208/21520 (із змінами), підпункти 1.5, 1.6 пункту 1 виключити.

3. Форму звітності та інструкцію щодо її заповнення, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2018/2019 навчального року.

4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в цілому по території, власності і підпорядкуванню.

6. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) щороку забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

7. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника міністра Ковтунця В.В.

Міністр                 Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України                   І. Є. Вернер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 серпня 2018 року № 937

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за № 997/32449

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 83-РВК «Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

І. Загальні положення

1. Форма звітності № 83-РВК «Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» (далі - звіт) поширюється на всі заклади загальної середньої освіти (далі - заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування, відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписує керівник або його заступник.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресатів.

ІІ. Порядок та термін подання звіту

1. Звіт щороку складається закладами загальної середньої освіти станом на 05 вересня та подається не пізніше 10 жовтня місцевому органу управління освітою.

2. Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад подають зведений звіт по району (місту), у тому числі дані про міжшкільні навчально-виробничі комбінати, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 22 жовтня.

3. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до відділення інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України не пізніше 12 листопада.

ІІІ. Порядок складання звіту

1. В адресній частині звіту зазначається тип закладу.

2. Зведений звіт відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад складають на основі первинних звітів закладів загальної середньої освіти.

3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій на основі зведених звітів по району (місту, об’єднаній територіальній громаді).

IV. Заповнення розділу I «Склад педагогічних працівників»

1. До рядків 01-17 розділу І вносяться дані про всіх учителів, вихователів, педагогів-організаторів та інших педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладах.

2. Спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри заповнюють лише рядки 14, 15 розділу I.

3. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого чинним законодавством віку, до звіту не вносяться.

4. У рядку 01 зазначаються дані про учителів 1-4-х класів. Якщо учителі викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах, до рядка 01 дані про них не вносяться, а наводяться за рядком 03 розділу I.

5. У рядку 02 наводяться дані про вчителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з мовою навчання, крім української, та мову (крім української) в закладах (класах) з українською мовою навчання, а також іноземну мову лише у 1-4-х класах.

6. Сума даних рядків 02, 03 граф 3, 8, 9, 11 має бути меншою за дані, наведені у графі 1 розділу II за відповідними рядками (за рахунок директорів, які викладають предмети).

7. До рядка 04 вносяться дані про директорів загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня з кількістю 50 і більше учнів, а також директорів шкіл-садків.

8. Дані про вчителів закладів загальної середньої освіти I ступеня, які отримують доплату за керівництво закладом з кількістю до 50 учнів, наводять лише за рядком 01.

9. Дані про заступників директорів, які отримують 0,5 ставки заступника директора і повну ставку вчителя, наводять за рядками 01-03.

10. Дані про всіх вихователів, які викладають предмети в закладі (незалежно від кількості годин викладацької роботи), зараховуються до кількості вчителів за відповідними рядками.

11. До рядка 13 вносяться дані лише про штатних вихователів, які не викладають предмети в закладі.

12. До рядка 14 вносяться дані про педагогів-організаторів, у тому числі й тих, які викладають предмети і вже враховані в кількості вчителів за відповідними рядками.

13. До рядка 15 вноситься інформація про педагогічних працівників у спеціальних школах (школах-інтернатах), спеціальних та інклюзивних класах, організованих у денних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, та навчально-реабілітаційних центрах, до рядка 16 - тих з них, хто має спеціальну дефектологічну освіту (повну вищу або базову вищу).

14. За рядками 18, 19 наводяться дані щодо зовнішніх сумісників.

15. За графами 3-11 кількість педагогічних працівників розподіляється за освітою.

16. У графі 12 наводяться дані про кількість всіх пенсіонерів незалежно від виду пенсій, які вони отримують.

17. У графах 1-16 дані щодо осіб наводяться цілими числами.

18. У графах 17, 18 дані щодо ставок наводяться з одним десятковим знаком.

V. Заповнення розділу II «Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (у тому числі директорів закладів та їх заступників)»

1. Спеціальні школи (школи-інтернати) і навчально-реабілітаційні центри розділ ІІ не заповнюють.

2. Дані цього розділу наводяться цілими числами, за винятком рядка 10 щодо ставок, які наводяться з одним десятковим знаком.

3. До цього розділу вносяться дані про вчителів, які викладають окремі предмети, а також директорів (заступників директорів), які ведуть викладання окремих предметів, з їх одночасним розподілом за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

4. Дані про вчителів, які викладають два і більше предметів, необхідно навести з того предмета, де вони мають більшу кількість годин, а якщо навантаження однакове,- з того предмета, з якого одержано спеціальну освіту.

5. За рядком 11 наводяться дані щодо зовнішніх сумісників.

6. При заповненні графи 22 щодо трудового навчання слід мати на увазі, що до цієї графи вносяться дані про вчителів трудового навчання, а також керівників навчально-виробничих комбінатів та інший педагогічний персонал навчально-виробничих комбінатів.

7. До рядка 21 вносяться дані про штатних бібліотечних працівників (у тому числі завідуючих бібліотеками) незалежно від того, на повній чи неповній ставці вони працюють в закладі (у тому числі бібліотекарів, які викладають предмети у закладі). До цього рядка не вносяться дані про вчителів, які одержують доплату за зберігання та видачу книг.

В.о. директора
департаменту економіки
та фінансування                           О. Л. Ткаченко

Освіта.ua
27.08.2018

В Киеве отказались от русского языка в школах Образовательными программами школ города не предполагается преподавание предметов на русском
В МОН объяснили, как воспитывать учеников школ во время войны МОН предоставило педагогам рекомендации по организации воспитательного процесса в новом учебном году
В МОН раскритиковали «социологию» образовательного омбудсмена В МОН утверждают, что опрос родителей относительно формы обучения не является репрезентативным
Большинство родителей выбирает дистанционное обучение, – опрос Более 60% украинских родителей выбирают для своего ребенка дистанционную форму обучения с 1 сентября
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев