Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів електронних підручників для закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН № 790 від 17.07.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 790 від 17 липня 2018 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за № 925/32377

Про затвердження Положення
про конкурсний відбір проектів
електронних підручників
для закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статей 4-7, 12, 71 та 75 Закону України «Про освіту», підпунктів 5, 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір проектів електронних підручників для закладів загальної середньої освіти, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                     Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
В.о. міністра охорони здоров’я України                          У. Супрун

Т.в.о. президента Національної академії наук України                      А. Г. Наумовець

Т.в.о. президента Національної академії
педагогічних наук України                                           В.І. Луговий

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України                             В. Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 липня 2018 року № 790

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за № 925/32377

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір проектів електронних підручників
для закладів загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 4-7, 12, 71, 75 Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права», статей 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору проектів електронних підручників (далі - Конкурс) для закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) з навчальних програм окремих предметів згідно з переліком, який затверджується наказом МОН про проведення Конкурсу.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про запобігання корупції», Положенні про електронний підручник, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.

4. Конкурс проводиться окремо для кожної назви підручника.

5. Конкурс проводиться згідно з наказом МОН на засадах відкритості, прозорості, гласності.

Інформація щодо проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ІМЗО).

6. У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають виключні майнові права на використання твору (далі - учасники Конкурсу).

7. Один автор (авторський колектив) може подати на Конкурс не більше одного проекту електронного підручника (далі - е-підручник) з однієї назви, у тому числі у співавторстві з іншими особами.

8. З метою забезпечення проведення Конкурсу створюють такі комісії:

 • комісія з прийому конкурсних матеріалів конкурсного відбору проектів електронних підручників (далі - Комісія ПКМ);
 • конкурсна комісія конкурсного відбору проектів електронних підручників (далі - Конкурсна комісія);
 • апеляційна комісія конкурсного відбору проектів електронних підручників (далі - Апеляційна комісія).

Результати роботи кожної комісії оформлюються протоколом, який підписують голова, секретар та всі члени цієї комісії, присутні на засіданні. Голова та секретар підписують усі сторінки протоколу.

Засідання кожної комісії є правомочним, якщо у ньому брали участь не менше 2/3 її складу.

Рішення кожної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого складу Комісії.

Організація роботи комісій покладається на голів та секретарів цих комісій.

9. Склад Комісії ПКМ у кількості трьох осіб з числа працівників ІМЗО, які не залучені до роботи Конкурсної комісії, Апеляційної комісії та не є учасниками Конкурсу або особами, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів (далі - конфлікт інтересів), затверджується наказом МОН до оголошення Конкурсу.

10. Склад Конкурсної комісії у кількості не менше п’яти осіб (непарна кількість), затверджується наказом МОН до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів.

Голову Конкурсної комісії обирають з числа членів комісії на першому її засіданні.

Секретарем Конкурсної комісії без права голосу є працівник ІМЗО.

Членами Конкурсної комісії можуть бути науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, наукові працівники Національної академії педагогічних наук України, педагогічні працівники, представники асоціацій та спілок учителів із відповідного предмета вивчення, представники громадських організацій (за їх згодою), які не є учасниками Конкурсу, членами Комісії ПКМ, Апеляційної комісії та особами, які мають конфлікт інтересів.

Інформація про склад Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО після завершення її роботи.

11. Склад Апеляційної комісії у кількості не менше п’яти осіб (непарна кількість) затверджується наказом МОН до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів.

Голову Апеляційної комісії обирають на першому її засіданні.

Секретарем Апеляційної комісії без права голосу є працівник ІМЗО.

Членами Апеляційної комісії не можуть бути працівники МОН, учасники Конкурсу, члени Комісії ПКМ, Конкурсної комісії та особи, які мають конфлікт інтересів.

Інформація про склад Апеляційної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО після завершення її роботи.

12. Комісії здійснюють роботу у строки, визначені наказом МОН про проведення Конкурсу.

ІІ. Підготовка та оголошення Конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом МОН, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО.

Оголошення має містити інформацію про мету Конкурсу, строки його проведення, перелік окремих предметів та назв е-підручників, з яких оголошується Конкурс, умови подання комплектів конкурсних матеріалів та апеляцій, номери контактних телефонів, факсів, номер телефону «гарячої лінії», електронні адреси МОН.

2. МОН та ІМЗО для організованого проведення Конкурсу забезпечують:

 • формування переліку окремих предметів та назв е-підручників, з яких оголошується Конкурс;
 • формування пропозицій щодо складу Конкурсної та Апеляційної комісій;
 • розроблення та оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО інструктивно-методичних матеріалів щодо здійснення вибору ЗЗСО е-підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору.

3. Для проведення Конкурсу ІМЗО забезпечує:

 • формування складу Комісії ПКМ;
 • належні умови роботи Комісії ПКМ, Конкурсної та Апеляційної комісій;
 • оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО наказів МОН щодо організації Конкурсу, інформації про кількість е-підручників, поданих на Конкурс із кожної назви, зразків оформлення комплектів конкурсних матеріалів, узагальнених результатів вибору е-підручників, протоколів засідань Конкурсної та Апеляційної комісій, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

ІІІ. Вимоги до оформлення е-підручників

1. Назва е-підручника має відповідати назві предмета, з якого оголошено Конкурс, подаватися українською мовою та забезпечувати розкриття змісту предмета за навчальний рік.

2. В е-підручнику мають бути зазначені вихідні дані розпорядчого документа МОН, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

3. Інші вимоги мають відповідати Положенню про електронний підручник, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.

ІV. Порядок подання е-підручників на Конкурс

1. Для участі у Конкурсі учасник Конкурсу подає до ІМЗО комплект конкурсних матеріалів:

 • лист-клопотання із зазначенням вихідних даних розпорядчого документа МОН, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
 • е-підручник на електронному носії;
 • посилання на е-підручник (за наявності);
 • відомості про фізичну особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, електронна адреса, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), номери контактних телефонів), яка має виключне майнове право на використання твору;
 • відомості про юридичну особу (повне найменування, місцезнаходження, контактні телефони, електронна адреса, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника(ів)), а також копію договору про передачу виключного майнового права на використання твору.

Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО за десять календарних днів до початку подання комплектів конкурсних матеріалів.

3. Комплекти конкурсних матеріалів, зазначених у пункті 1 цього розділу, надсилаються до ІМЗО кур’єрською поштою в закритому відправником пакунку (папці) без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень, крім назви е-підручника, реєструються у день їх надходження.

Уся інформація має міститися в окремому закритому конверті. На конверті не має бути жодних поміток.

4. Комісія ПКМ перевіряє комплекти конкурсних матеріалів на цілісність та відповідність вимогам цього Положення протягом трьох робочих днів із дня надходження.

5. У разі якщо надане посилання на е-підручник неможливо відкрити Комісія ПКМ в той самий день електронною поштою повідомляє учасника Конкурсу про зазначений факт. Учасник Конкурсу не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлене посилання на е-підручник.

6. Не допускаються до участі у Конкурсі комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли до ІМЗО з порушенням вимог, зазначених у пункті 6 розділу І, розділі ІІІ та пункті 1 цього розділу і повертаються учасникам Конкурсу протягом трьох робочих днів з дати їх надходження із зазначенням причин повернення у письмовій формі (електронною поштою).

Учасник конкурсу має право протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення подати відповідні документи до Комісії ІМЗО.

7. Інформація про кількість поданих на Конкурс е-підручників з кожної назви оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО упродовж одного робочого дня із дня закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів.

V. Порядок проведення відбору е-підручників

1. Посилання на е-підручники, подані на Конкурс, розміщуються на веб-сайті ІМЗО у строк, визначений наказом МОН про проведення Конкурсу.

2. Педагогічні працівники ЗЗСО ознайомлюються з е-підручниками у строк, визначений наказом МОН про проведення Конкурсу.

3. Вибрані е-підручники схвалюються рішенням педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують педагогічні працівники, які здійснили безпосередній вибір е-підручників. Протокол педагогічної ради протягом двох робочих днів оприлюднюється на веб-сайті ЗЗСО.

4. Будь-яка зміна вибору е-підручників ЗЗСО не допускається. Кожен факт зміни вибору розглядається на колегії МОН під час вирішення питання про затвердження переліку е-підручників, право на використання яких фінансуватиметься за кошти державного бюджету.

Остаточне рішення про включення або невключення кожного з таких е-підручників до списку, право на використання яких фінансуватиметься за кошти державного бюджету, приймає колегія МОН.

5. Кожен педагогічний працівник ЗЗСО має право повідомити телефоном на «гарячу лінію» МОН чи письмово на поштову адресу МОН або ІМЗО про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору е-підручників чи про факт зміни волевиявлення педагогічних працівників ЗЗСО, в якому він працює.

6. ЗЗСО заповнюють спеціальну форму вибору у строк, визначений наказом МОН про проведення Конкурсу, і відповідно до інструктивно-методичних матеріалів щодо здійснення вибору ЗЗСО е-підручників з кожної назви.

Кожен ЗЗСО у строк, визначений наказом МОН про проведення Конкурсу, передає результати вибору в паперовому та електронному вигляді до ІМЗО.

7. Узагальнені попередні результати вибору, які надійшли від ЗЗСО, ІМЗО передає голові Конкурсної комісії у день початку її роботи, про що складається відповідний акт приймання-передавання, який підписують директор ІМЗО та голова Конкурсної комісії.

8. Конкурсна комісія:

 • аналізує узагальнені попередні результати вибору е-підручників із кожної назви, що оформлені ЗЗСО;
 • надає пропозиції щодо формування попереднього переліку е-підручників, право використання яких фінансуватиметься за кошти державного бюджету.

9. Узагальнені попередні результати вибору е-підручників із кожної назви, що оформлені ЗЗСО, разом із протоколом засідання Конкурсної комісії в день завершення її роботи передаються її головою до ІМЗО, про що складається відповідний акт приймання-передавання, який підписують голова Конкурсної комісії та директор ІМЗО.

10. Оголошення попередніх висновків Конкурсної комісії здійснюється головою або членом Конкурсної комісії наступного дня після прийняття нею рішення і проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, представників ЗЗСО, громадськості, засобів масової інформації.

Протокол засідання Конкурсної комісії того самого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО.

11. Узагальнені попередні результати вибору ЗЗСО е-підручників із кожної назви оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО протягом двох робочих днів після завершення роботи Конкурсної комісії.

12. Учасники Конкурсу мають право подати апеляції не пізніше п’яти робочих днів із дня оголошення попередніх висновків Конкурсної комісії.

13. Апеляції учасників розглядає Апеляційна комісія наступного робочого дня після завершення строку подання апеляцій.

14. Апеляційна комісія протягом одного робочого дня розглядає апеляції учасників Конкурсу щодо порушення порядку проведення Конкурсу та інформує ІМЗО про свою позицію щодо обґрунтованості апеляцій.

15. Рішення Апеляційної комісії, викладене у протоколі, доводиться листами до відома учасників Конкурсу, які подавали апеляції, та подається до ІМЗО протягом двох робочих днів після завершення її роботи для врахування під час підготовки матеріалів для розгляду колегією МОН та прийняття відповідного рішення про остаточні результати Конкурсу.

16. У разі встановлення Апеляційною комісією порушення порядку проведення Конкурсу колегія МОН приймає рішення про невизнання попередніх результатів Конкурсу.

У такому разі МОН повторно проводить Конкурс із назв е-підручників, щодо яких встановлено порушення порядку проведення Конкурсу.

17. Рішення Апеляційної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО протягом одного робочого дня з дня його ухвалення.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

1. За результатами роботи Конкурсної та Апеляційної комісій МОН спільно з ІМЗО готує матеріали для розгляду на колегії МОН.

2. Перелік е-підручників для ЗЗСО, право використання яких фінансуватиметься за кошти державного бюджету, розглядає колегія МОН згідно з доповідною запискою, підготовленою структурним підрозділом МОН, що відповідає за реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти, та ІМЗО за пропозицією Конкурсної комісії та висновками Апеляційної комісії.

До зазначеного переліку з кожної назви включається е-підручник, який за остаточними результатами Конкурсу отримав найкращий результат вибору.

3. Остаточні результати Конкурсу розглядає колегія МОН у строк не більше ніж тридцять календарних днів після подання відповідних матеріалів.

Рішення колегії МОН є підставою для прийняття наказу МОН про затвердження переліку електронних підручників для закладів загальної середньої освіти, право використання яких фінансуватиметься за кошти державного бюджету.

Наказ оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО у триденний строк після його підписання.

4. Усі документи щодо Конкурсу зберігаються в ІМЗО протягом п’яти років після завершення Конкурсу.

VII. Фінансування Конкурсу

Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОН за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, передбачених МОН на зазначені цілі, а також коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти                                             А. О. Осмоловський

Освіта.ua
17.07.2018

Школы будут переходить на ведение электронной документации В МОН определили требования к ведению школьной документации в электронной форме
Выпускники школ пройдут ДПА в форме ЗНО Государственная итоговая аттестация в форме ЗНО будет проведена по 4 учебным предметам
В Госбюджет вернут субвенцию на НУШ В Государственный бюджет на 2023 год будет возвращена субвенция на НУШ
Почти 2 млн школьников учатся дистанционно В МОН отмечают, что все больше учеников возвращается к очной и смешанной формам обучения
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев