Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу – "Класний керівник року" у 2012 році

Наказ МОНмолодьспорт № 289 від 28.02.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 289 від 28 лютого 2013 року

Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу -
"Класний керівник року" у 2012 році

Відповідно до пункту 7.4. Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 27/20340 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 698 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року" у 2012 році, на підставі рішення журі Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року" наказую:

1. Затвердити підсумки Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року" у 2012 році (далі - Конкурс), що додаються.

2. Провести 26-27 березня 2013 року Форум класних керівників.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити участь переможців та учасників Конкурсу у Форумі класних керівників.

4. Результати проведення Конкурсу оприлюднити в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі "Позакласний час" та на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.uа).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства освіти і науки
 молоді та спорту
28.02.2013року № 289

Аналітична довідка
про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року" у 2012 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1459 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - "Класний керівник року", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 27/20340 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 № 698 "Про проведення  Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року у 2012 році" та з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога XXІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України "Про загальну середню освіту" і Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Одним із завдань Конкурсу є виявлення якісно нових форм і методів, технологій організації виховної роботи, авторських педагогічних виховних програм, систем, моделей, обмін інформацією про сучасні науково-методичні та практичні досягнення, висвітлення результатів експериментальної діяльності в закладах освіти, участі в реалізації міжнародних та регіональних проектах (програмах) з проблем виховання. Конкурс - це сучасна альтернативна форма підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності та педагогічної майстерності класного керівника. На адресу ОІППО були направлені методичні рекомендації з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року" у 2012 році (лист від 24.09.2012 року № 14.1./10- 2662).

Згідно з Положенням, конкурс проводився у чотири тури за номінаціями: "Класні керівники 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів", "Вихователі шкіл - інтернатів".

На заключний етап до всеукраїнського конкурсного журі надійшло 97 робіт (серед яких: 44 роботи представили класні керівники загальноосвітніх шкіл як міських, так і сільських; 46 робіт представили класні керівники гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів; 7 робіт – вихователі шкіл - інтернатів).

Варто зазначити, що проведення Конкурсу дало поштовх для діяльності педагогів-новаторів, які  спрямовують свою практичну роботу на реалізацію суспільної функції виховання, забезпечують умови розвитку гармонійної, соціально активної особистості, яка здатна бути яскраво індивідуальною в мінливому соціумі. Це завдання можливо виконати лише за умов організації такого освітнього середовища, яке облаштовується на основі демократизації життєдіяльності навчального закладу, гуманізації відносин учнів і педагогів.

Таким чином, констатуємо соціальну установку суб’єктів освітнього процесу як носіїв громадянської свідомості в організації сучасного виховного середовища.

Учасники конкурсу показали високий професіоналізм, розкриваючи принципи, методи, форми і прийоми особистісно орієнтованої технологізації виховного процесу.

Членами журі були проаналізовані конкурсні матеріали за критеріями, які визначені Положенням.

Аналіз конкурсних матеріалів засвідчив, що головною метою своєї діяльності педагогічні колективи вважають виховання духовно і морально, інтелектуально і фізично розвиненої особистості учня з гармонійним поєднанням загальнолюдських та національних цінностей, здатної до соціального самовизначення, самореалізації, людини нової формації, що акумулює в собі найкращі гуманістичні якості.

У конкурсних матеріалах творчі колективи навчальних закладів демонструють власні моделі виховних систем та їх науково-методичне обґрунтування, сучасні інноваційні виховні  педагогічні технології, авторські програми з проблем виховання (Донецька, Волинська, Миколаївська області, м. Київ).

Представлений досвід роботи  з різноманітних форм реалізації виховної функції освіти, а саме: впровадження ідей і принципів педагогіки життєтворчості, інноваційних виховних педагогічних технологій  свідчить  про активний, творчий пошук класних керівників, і в цілому педагогічних колективів навчальних закладів.

Члени конкурсного журі відмічають професійну компетентність класного керівника, який продемонстрував знання базових педагогічних понять: виховання, цілі виховання, зміст, методи, форми, засоби виховання; знання виховних систем і теорій; володіння базовими виховними уміннями: проектувальними, комунікативними, дослідницькими, прагнення класних керівників до активного пошуку ефективних методик, нетрадиційних форм виховної роботи, змістовного наповнення виховного процесу; винайдення оригінальних шляхів реалізації напрацьованих матеріалів, їх впровадження у практичну діяльність сучасного вчителя.

Представлені на конкурс виховні системи базуються на основних принципах виховання, а саме: національної спрямованості, цілісності, суб'єкт -суб'єктної взаємодії, особистісної орієнтації,технологізації.

Подані моделі виховної системи класного колективу навчального закладу базуються на впровадженні особистісно зорієнтованих, проектних, інформаційних, розвивальних виховних технологій, психолого - педагогічного супроводу, педагогічної взаємодії з органами учнівського самоврядування, батьківською громадськістю.

Обираючи нові форми і методи роботи, педагоги спираються на наукові ідеї психолого-педагогічної науки, на кращий досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів Ш. О. Амонашвілі, І. Д. Беха, Л. С. Виготського, Т. Д. Дем’янюк, О.М. Докукіної, О. А. Захаренка, О.В. Киричука, Г.С. Костюка, Я. А. Коменського, В. М. Оржеховської, В.О. Сухомлинського, О. В. Сухомлинської та інших.

Характерним є творчий пошук та застосування у виховній роботі інтерактивних сучасних і актуальних методів, методів аналізу, синтезу, прогнозування, які використовуються при проведенні SWOT- аналізу класу, системно-цільового аналізу, організації та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів. З метою визначення мотивації поведінки учнів класні керівники використовують дослідницькі та пошукові методи, проводять тестування, анкетування, спостереження, метод експертних оцінок. Класні керівники, вихователі добре володіють психолого-діагностичним  інструментарієм. У тісній співпраці з психологічною службою навчального закладу вивчають особистість учня відповідно віковим особливостям, проводять моніторинги рівня вихованості за напрямами виховної діяльності, соціометричні дослідження розвитку класного колективу, міжособистісних взаємин у класі, діагностику індивідуально-психологічних властивостей особистості; вивчення уявлень учнів про власний життєвий шлях. За матеріалами конкурсних робіт доцільно відмітити те, що навчальні заклади постійно проводять моніторинг стану фізичного здоров'я учнів досліджують сформованість ціннісних пріоритетів учнів, вад особистісного розвитку, особливостей адаптаційного процесу, особистісно-значущих якостей батьків, учнів та вчителів - предметників, готовності до нововведень; проводять заняття просвітницько-оздоровчого спрямування, тренінги особистісного зростання, роботу корекційних груп, індивідуальну психологічну корекцію виявлених вад; систематично вивчають громадську думку з актуальних питань шкільного життя; організовують навчально-виховний процес із урахуванням індивідуальних потреб учнів.

У практиці роботи класних керівників - учасників конкурсу прослідковуються такі пріоритетні напрями виховання як духовно-моральний, родинно-сімейний, національно-патріотичний, громадянський, формування здорового способу життя та акмелогічні технології, проектні, методи моделювання, інтерактивні тренінги.

На сучасному етапі особливої актуальності набуло завдання збереження і зміцнення здоров’я учнів, учителів та батьків на основі забезпечення умов і механізмів реалізації педагогічної ідеї щодо сприяння здоров’ю; здійснення навчання і виховання в інтересах особи і суспільства, створення сприятливих умов для всебічного розвитку окремої особистості.

Позитивним у конкурсних роботах є те, що навчальні заклади співпрацюють з науково-дослідними та медичними установами, що дозволяє створити науково-обґрунтовані програми і плани роботи, провести моніторингові дослідження стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. Особливе місце у діяльності класних керівників – переможців обласних етапів посідає ідея – формування особистості XXІ століття, яка володіє навичками самопізнання, відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність та індивідуальність, творча та ініціативна, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті. Актуальною є ідея, яка розкрита в роботах - формування компетентної й конкурентоспроможної особистості, яка володіє комп’ютерними технологіями, уміє самостійно знаходити потрібну інформацію у великому просторі інформаційних джерел, аналізувати її, співпрацювати з однокласниками, учителями, презентувати свою точку зору за допомогою різних технологічних інструментів, що постійно змінюються, яка здатна забезпечити стійке підвищення власного життя й суспільства в цілому.

Сьогодні Україна переживає один з непростих історичних періодів. І найбільша небезпека, що підстерігає наше суспільство, не в проблемах розвитку економіки, а в руйнуванні особистості. На даному етапі матеріальні цінності домінують над духовними, тому в молоді спотворені уявлення про доброту, милосердя, великодушність, справедливість, громадянство й патріотизм. Молодь відрізняє емоційна, вольова й духовна незрілість. Широкий розмах набула орієнтація  на атрибути масової, в основному західної культури за рахунок зниження істинних духовних, культурних, національних цінностей, характерних для українського народу.

Актуальність проблеми духовно-морального виховання пов'язана з тим, що в сучасному світі людина оточена безліччю різноманітних джерел сильної дії на неї як позитивного, так і негативного характеру. Це, у першу чергу, засоби масової комунікації й інформації, які щодня обрушуються на незміцнілий інтелект і почуття молодої людини, на її сферу моральності, що формується.

Який шлях обере юна особистість - таким і буде її майбутнє, наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Сьогодення вимагає від освітньої галузі пошуку шляхів виховання особистості, якій властиві морально-духовні цінності, готовність утверджувати їх своїми вчинками, справами та конкретною діяльністю. Освіта країни визначає своїм завданням виховання особистості, здатної реалізувати себе в соціумі на засадах морально-духовних принципів і норм. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, професіонала; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Класний керівник повинен вести дитину через осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї країни до осягнення загальнолюдських цінностей через розвиток почуття громадянськості до відчуття планетарної співпричетності.

Виховання ефективне тоді, коли наставник і вихованець разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають умінь та навичок у процесі формування стосунків, тому одним із важливих чинників створення сприятливого виховного простору є робота учнівського самоврядування, яке відіграє важливу роль у повсякденному житті дитячого колективу. Розвитку самоврядування приділяється велика увага, що допомагає становленню колективу, мікрогруп та кожної особистості.

Для цього класними керівниками, кураторами, вихователями шкіл - інтернатів проводиться цілеспрямована робота з батьками. Важливим чинником особистісно орієнтованого виховання є тісна взаємодія вчительського та батьківського колективів. Розроблені та впроваджується авторські програми по роботі з батьківською спільнотою, зокрема заслуговує на увагу і підтримку програма "Щаслива родина - щаслива дитина" (Київська область), завдяки якій формується продуктивна, цілеспрямована взаємодія, доброзичливість і повага, підвищується рівень культури спілкування дітей і батьків, розповсюджується кращий досвід сімейного виховання. Батьки класу є активними співучасниками великого творчого процесу виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості дитини. Заходи по роботі з батьками увійшли до авторської збірки виховних справ "Виховуємо разом". Організовуючи роботу з батьками конкурсанти використовують як традиційні форми з новими підходами, так і інноваційні, зокрема, бесіди, психологічні тренінги, батьківські посиденьки, організація консультативних пунктів з проблем родинно-сімейного виховання,  аукціони ідей родинної педагогіки, спільна участь у пошуковій та творчій діяльності, походах, екскурсіях тощо.

Про високий професійний і творчий рівень конкурсантів свідчать представлені публікації в фахових виданнях з різних проблем виховної діяльності, практичні доробки, в яких розкривається формування та прищеплення молодому поколінню загальнолюдських цінностей, вміння співчувати, прагнення творити добро, почуття особистої відповідальності, за тих, хто потребує допомоги, є пріоритетним та досить важливим напрямом виховання підростаючого покоління (Одеська область).

Інноваційна діяльність - це життєва необхідність для перспективи розвитку особистості, зокрема для навчальних закладів інтернатного типу, використання оригінальних форм ІКТ при організації навчально-виховного процесу педагогами - вихователями (Кіровоградська, Харківська області).

Слід відмітити прагнення педагогічних колективів до творчого пошуку нетрадиційних форм і методів роботи; винайдення інноваційних шляхів реалізації напрацьованих матеріалів, впровадження їх у практичну діяльність. Класні керівники регіональних навчальних закладів розробляють концепції, моделі і авторські програми, впроваджують наднові педагогічні технології, методики. Доцільно відмітити у конкурсних роботах подані моделі учнівського самоврядування.

Всеукраїнське журі конкурсу відмічає недоліки у деяких матеріалах, представлених учасниками. Це, найперше, неструктурованість систем виховання, поданих конкурсантами; вимагає чіткості й конкретності проектування виховних задач, визначення компонентів виховних систем та змісту виховної роботи, здебільшого не вказують літературу, яку використовують у своїх роботах. Описуючи власний досвід, автори, як правило не вказують на те нове що привнесено ними особисто у конкретну виховну систему та не зазначають результати власної інноваційної діяльності ( Івано-Франківська,  Луганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області).

Щодо організації Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник -2012" журі відзначило зацікавленість і вагому участь управлінь освіти і науки Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, Київської міської державної адміністрації,обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Конкурс продемонстрував відповідальність органів управління освітою у вирішенні завдань виховання дітей і молоді.

За висновками журі конкурсу: школа виходить сьогодні на новий етап і знаходиться у пошуках наднових ефективних підходів, методик, інноваційних педагогічних технологій, створення комфортних умов перебування дитини у навчальному закладі, виховання особистості, яка б гармонійно поєднувала у собі зростання духовного, фізичного, інтелектуального, емоційно-вольового потенціалу молодої особистості, яка могла адаптуватись у сучасному мінливому суспільстві та усвідомлювати себе часткою українського народу, своєї країни.

Підготували:

Кириленко С.В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи,

Кіян О.І.,старший науковий співробітник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Освіта.ua
28.02.2013

МОН: школы сами решат, когда завершить учебный год Школы должны уделить обучению детей не менее 175 дней в течение года
Остатки субвенции направят на дезинфекторы и пищеблоки Правительство разрешило использовать остатки субвенций для организации безопасного образовательного процесса
Профсоюз выступает за восстановление прав учителей-пенсионеров Профсоюз поддерживает законопроект о восстановлении трудовых прав педагогов-пенсионеров
В Украине изучат работу заведений по подготовке учителей Началось проведение исследования поставщиков услуг по подготовке педагогических работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев