Про затвердження Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"

Наказ МОНмолодьспорт № 553 від 07.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 553 від 07 травня 2012 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за № 820/21132

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"

Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою пошуку, підтримки талановитих учнів і популяризації природничих знань наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" (далі - Конкурс), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) сприяти участі учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у Конкурсі.

3. Визначити базовою організацією з проведення Конкурсу Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти педагогічним колективам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів в організації та проведенні Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр      Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
07.05.2012 № 553

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за № 820/21132

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації та пропедевтики природничо-математичних знань серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • формування в учнів зацікавлення до фізики, астрономії, технічних наук;
 • розширення та поглиблення знань з фізики та астрономії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;
 • популяризація і поглиблення знань з фізики та астрономії, розвиток мотивації учнів до вивчення фізики, математики та астрономії;
 • вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;
 • формування цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу, вироблену сучасним природознавством;
 • активізація творчої діяльності вчителів;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Конкурсу.

II. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є учні (вихованці) 7 - 11 класів загальноосвітніх та учні професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - НЗ) України (далі - Учасники Конкурсу).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

III. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.2. Організаційний комітет:

 • визначає правила проведення та план організаційних заходів Конкурсу;
 • формує базу завдань Конкурсу та у разі необхідності організовує їх експертну оцінку;
 • розроблює інструктивні матеріали та листи з питань організації Конкурсу;
 • налагоджує зв'язки з координаторами Конкурсу;
 • організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;
 • проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;
 • опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань;
 • делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам;
 • налагоджує випуск щорічних інформаційних вісників "Левеня", інформаційних та науково-популярних природничих видань із матеріалами для підготовки до Конкурсу;
 • збирає Координаційну раду, до складу якої входять найбільш активні регіональні організатори, для обговорення підсумків Конкурсу та пропозицій щодо вдосконалення проведення Конкурсу в Україні.

3.3. Конкурс проводиться щороку навесні (березень - квітень).

Тематику завдань Конкурсу визначає Організаційний комітет відповідно до навчальних програм з фізики та астрономії, затверджених МОНмолодьспортом України.

Для участі у Конкурсі у встановлений Організаційним комітетом строк координатор подає заявку на участь за формою, визначеною Організаційним комітетом.

Не менше ніж за один календарний день до початку Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам проведення Конкурсу завдання для Учасників Конкурсу та інформаційні матеріали.

Завдання Конкурсу пропонуються Учасникам Конкурсу на вибір українською або російською мовами відповідно до надісланих заявок.

Обов'язковою умовою участі в Конкурсі НЗ є наявність у закладі координатора проведення Конкурсу.

Координатори Конкурсу реєструються Організаційним комітетом. Діяльність координатора може охоплювати декілька НЗ, усі НЗ міста, району, регіону.

Для участі в Конкурсі учні (вихованці) реєструється у координатора НЗ.

У НЗ Конкурс організовує та проводить координатор разом з учителями природничо-математичних предметів.

Заявку на участь у Конкурсі координатор в НЗ передає регіональним (міським, районним, обласним) координаторам, які надсилають її у визначений строк в Організаційний комітет.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Конкурс проводиться за завданнями, визначеними Організаційним комітетом.

Завдання формуються для певного класу навчання Учасників Конкурсу (з 7 по 11 клас).

Учасникам Конкурсу пропонується 30 тестових завдань, що згруповані за трьома рівнями складності. Кожний рівень містить 10 тестових завдань, що оцінюються відповідно до рівня складності у 3 бали, 4 бали та 5 балів.

До кожного завдання додається три - п'ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна.

На спеціальному бланку відповідей Учаснику Конкурсу необхідно вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

4.2. Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним Учасником Конкурсу. Максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу, - 150 балів. За неправильно надану відповідь або її відсутність знімається 25 % від кількості балів, визначеної за дане завдання відповідно до рівня складності.

4.3. Організаційний комітет Конкурсу приймає від координаторів пропозиції щодо формування пакета завдань на наступний рік. До формування бази завдань Конкурсу запрошуються вчителі та науковці.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Підготовчий етап:

 • Організаційний комітет надсилає у НЗ матеріали, в яких повідомляються дата проведення Конкурсу, інструкції для координаторів тощо; розміщує інформаційні матеріали на офіційному сайті Конкурсу (www:levenia.com.ua);
 • координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає учням у підготовці до Конкурсу, радить літературу для підготовки до Конкурсу.

5.2. Проведення Конкурсу в НЗ:

 • Конкурс проводиться протягом одного дня в усіх НЗ, учні (вихованці) яких беруть участь в Конкурсі, за однаковими завданнями для даного класу навчання Учасників Конкурсу;
 • координатори проведення Конкурсу в НЗ не пізніше ніж за календарний день до проведення Конкурсу отримують завдання в кількості відповідно до надісланої заявки;
 • координаторам Конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями вони відкривають в день проведення Конкурсу в присутності Учасників Конкурсу;
 • перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей;
 • кожний Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданнями та бланк відповідей, який він заповнює і після завершення Конкурсу повертає координатору;
 • усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно;
 • Учасникам Конкурсу дозволяється користуватися калькулятором;
 • Конкурс триває 75 хвилин;
 • після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для Учасників Конкурсу та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою НЗ в присутності кількох спостерігачів (Учасників Конкурсу, батьківського комітету) і надсилає до Організаційного комітету з поміткою "Конкурс "Левеня" або передає регіональному координатору для передачі до Організаційного комітету;
 • Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, наданими Організаційним комітетом.

5.3. Бланки відповідей Учасників Конкурсу зберігаються Організаційним комітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України та на офіційному сайті Конкурсу.

6.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на методичних об'єднаннях учителів фізики та астрономії.

6.3. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів фізики та астрономії. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів фізики та астрономії навчальні заклади та організатори Конкурсу можуть відзначатися грамотами та подяками.

VII. Апеляція та громадський контроль

7.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.

7.3. Апеляція подається впродовж строку, визначеного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу.

7.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції у строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.

7.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу, що подавали апеляцію, та надаються до Організаційного комітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття рішення.

7.6. Координатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Конкурсу надсилаються до Організаційного комітету.

VIII. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

8.1. Результати Конкурсу відображають відносний освітній рівень Учасників Конкурсу за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожний Учасник Конкурсу отримує сертифікат Конкурсу, який у разі необхідності може бути завірений дирекцією НЗ, на базі якого проводився Конкурс.

8.3. Сертифікати відзначення Учасників Конкурсу розподіляються за сумарною кількість набраних балів Учасником Конкурсу таким чином:

 • сертифікат "ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ" отримують 12,5 % Учасників Конкурсу по кожному класу;
 • сертифікат "ДОБРИЙ РЕЗУЛЬТАТ" отримують 37,5 % Учасників Конкурсу по кожному класу;
 • сертифікат "УЧАСНИК КОНКУРСУ" отримують всі решта 50 % Учасників Конкурсу по кожному класу.

8.4. Результати Конкурсу разом із сертифікатами та інформаційними вісниками "Левеня" розсилаються в НЗ проведення Конкурсу.

8.5. Урочиста церемонія відзначення найкращих Учасників Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

8.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О. В. Єресько

Освіта.ua
07.05.2012

МОН детализирует информацию о контингенте учеников МОН проведет сбор индивидуальных данных учеников для распределения субвенции на 2023 год
МОН утвержден перечень учебной литературы для школ Министерством образования составлены перечни учебной литературы и учебных программ
Украинские подростки примут участие в исследовании PISA-2022 В октябре Украина примет участие в международном исследовании качества образования
На обустройство школьных укрытий выделят 1,5 млрд грн Субвенцию направят на обустройство специальных сооружений или укрытий по новым стандартам
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев