Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Наказ МОН № 778 від 26.08.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 778 від 26 серпня 2008 року

Про затвердження Типових навчальних
планів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів (ІІ ступінь)
для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання" та від 05.07.2004 № 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", у зв'язку із введенням у загальноосвітніх навчальних закладах вивчення нових предметів наказую:

1. Затвердити Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1-22).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з підрозділами Академії педагогічних наук України забезпечити своєчасну підготовку та видання комплектів навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити  необхідні умови щодо реалізації Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 14.05.2007 р. № 380 "Про затвердження тимчасових Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

5. Типові навчальні плани опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах "Освіта України", "Освіта", розмістити на сайті міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 26.08. 2008 р. № 778

Типові навчальні плани
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)  для  дітей, які потребують корекції  фізичного та (або)  розумового розвитку

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", від 23.04.2003 № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", наказів Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи" та від 07.05.2007 № 357 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України р. "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".

Перехід на нові навчальні плани основної школи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим  зором, розумово відсталих, з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку розпочався з 2007/2008 навчального року поступово, з 5-го класу.

У 2008/2009 навчальному році, окрім 5-х класів, за новими навчальними планами працюватимуть 6 класи зазначених вище спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

Інші класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році працюватимуть за навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2004 р. № 842 з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2005 р. № 489.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів основної  школи для дітей глухих (додатки 1, 2, 3), зі зниженим слухом (додатки 5, 6, 7), сліпих та зі зниженим зором (додатки 8, 9, 10), розумово відсталих (додатки 12, 13), з тяжкими порушеннями мовлення (додатки 14, 15, 16), порушеннями опорно-рухового апарату (додатки 17, 18), із затримкою психічного розвитку (додатки 20, 21, 22).

Для дітей з складними вадами розвитку (сліпі, зі зниженим зором з розумовою відсталістю, глухі, зі зниженим слухом з розумовою відсталістю,  порушеннями опорно-рухового апарату з розумовою відсталістю) передбачено окремі Типові навчальні плани з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів (додатки 4, 11, 19).

Типові навчальні плани основної і старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову (у тому числі й  корекційно-розвиткові заняття), сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Повноцінність базової і повної загальної середньої освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідного бюджету.

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Години з фізичної культури та корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу за п'ятиденним навчальним тижнем.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за необхідності дозволяється збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених "Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу" (ДСанПіН 5.5.2. 008-01).

Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується у школах ІІ та ІІІ ступенів через навчальні предмети та курси:

  • для сліпих дітей та зі зниженим зором:

"Соціально-побутове орієнтування", "Розвиток мовлення", "Корекція вад розвитку", "Орієнтування у просторі", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура";

  • для глухих дітей:

"Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови", "Ритміка";

  • для дітей зі зниженим слухом:

"Розвиток слухового сприймання  та формування вимови";

  • для розумово відсталих дітей:

"Розвиток мовлення", "Соціально-побутове орієнтування";

  • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

"Розвиток мовлення", "Розвиток зв'язного мовлення", "Лікувальна фізкультура", "Логоритміка";

  • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

"Корекція вад розвитку", "Лікувальна фізкультура";

  • для дітей із затримкою психічного розвитку:

"Корекція розвитку", "Розвиток мовлення".

У 5-6 класах вивчається етика - новий навчальний предмет про загальнолюдські моральні цінності, культурну спільність людей, толерантність у взаєминах між людьми.

У 5-6 класах також значно розширено пропедевтичний інтегрований курс "Природознавство", який передбачає формування в учнів пізнавального інтересу до предметів природничого циклу та створення уявлення про цілісність світу.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей зі зниженим слухом у сітці годин навчального плану виділено години для вивчення іноземної мови, яке здійснюватиметься поступово.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та для дітей зі зниженим слухом у 5-7 класах на вивчення іноземної мови рекомендується додатково використовувати години варіативної частини навчального плану.

У спеціальних школах (школах-інтернатах) для глухих дітей може вивчатися іноземна мова за бажанням учнів і батьків та наявності відповідних педагогічних кадрів за рахунок додаткових годин на освітні галузі.

У 5-10 класах запроваджено вивчення курсу "Основи здоров'я" - предмета, що інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності і має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя.

У 5-10 класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів уперше неперервно вивчатимуться предмети, що реалізують освітню галузь "Естетична культура", зокрема, предмет "Художня культура".

В основній школі розпочинається вивчення "Інформатики" - навчального предмета, покликаного сформувати в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, функціонування засобів інформаційних та комунікативних технологій, основні компоненти програмного забезпечення; виробити в школярів уміння та навички користувача інформаційних засобів. Вивчення інформатики продовжуватиметься у старшій школі.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) на трудове навчання у 7-9 класах виділяється по 4 години за рахунок годин варіативної частини.

Гранична наповнюваність класів, виховних груп та груп при вивченні окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Інші питання організації навчального процесу у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відображені в Пояснювальних записках до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 02.11.2004 № 842), Типових навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів (накази МОН України від 25.04.2001 № 342 та від 07.05.2007 № 357).

Загрузить: typovi_navch_plan_20.rar (58.33 Кб.)


26.08.2008

Мы должны создать условия для свободной работы учителей, – министр МОН при министре Оксене Лесовом будет акцентировать свое внимание на изменении культуры в школе
Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Школам предлагают разрабатывать собственные образовательные программы Каждое заведение общего среднего образования может разработать собственную образовательную программу
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев