Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 - 2004/2005 навчальні роки

Наказ МОН № 342 від 25.04.01 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 342 від 25 квітня 2001 року

Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів на 2001/2002 - 2004/2005 навчальні роки

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" (ст. 15 пп. 2, 3; ст. 16), постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002-2004/2005 навчальні роки (перехідні варіанти - додатки 1-9, пояснювальна записка).

2. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з Науково-методичним центром середньої освіти і відповідними підрозділами АПН України забезпечити своєчасну підготовку навчальних програм.

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати підготовку робочих навчальних планів на основі Типових варіантів та забезпечити необхідні умови щодо їх реалізації в новому навчальному році.

Встановити, що обсяги навчального навантаження використовуються в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів 1 видатків навчальних закладів.

4. Опублікувати Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002-2004/2005 навчальні рови в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки.

Міністр            В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 25.04.2001 р. № 342

Типові навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів

Пояснювальна записка

Загальні засади. Перехідні типові навчальні плани враховують основні вимоги законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 і передбачають поступовий перехід, починаючи з 2001/2002 навчального року, на нову структуру й оновлений зміст загальної середньої освіти.

Вони значною мірою зберігають наступність традицій вітчизняної школи і водночас повніше враховують сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту.

Перехідні типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів за 5-денним навчальним тижнем. У спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням навчальних предметів, гімназіях, ліцеях, колегіумах, школах з виробничим (професійним) навчанням, інтернатних закладах, навчально-виробничих комбінатах може запроваджуватись 6-денний робочий тиждень.

Відповідно до мов навчання в системі загальної середньої освіти України передбачено по два типи перехідних навчальних планів для кожного ступеня навчання: для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 1, 3, 5)

і закладів з навчанням мовами національних меншин (додатки 2, 4, 6).

Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" і постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" з 2001/2002 навчального року вводяться нова сітка годин і нові навчальні програми у перших класах 4-річної початкової школи, припиняється набір учнів до 1-х класів 3-річної початкової школи (додатки 1, 2). Інші класи початкової школи послідовно переходять на нові навчальні плани і програми в наступні три роки. Основна і старша школи в перехідний період і далі працюватимуть за 11-річною структурою, але за оновленими навчальними програмами.

Додатки 5, 6 передбачають передумови для профільного навчання у старшій школі.

Крім зазначених вище варіантів, розроблено спеціальний типовий план-схему для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів та інших спеціалізованих шкіл (додаток 7). За цим планом також може формуватися мережа різнопрофільних класів у старшій школі.

Оскільки основне завдання шкільної освіти - широка загальноосвітня підготовка учнів, а не їх вузька спеціалізація, у старшій школі виділено 4 основні напрями диференціації навчання:

загальноосвітній, гуманітарний, природничо-математичний і технологічний (додатки 5, 6). За необхідності в робочих навчальних планах вони можуть конкретизуватись у профілі: філологічний, фізико-математичний, суспільно-гуманітарний, природничий, художньо-естетичний, спортивний тощо. Ці та інші профілі можуть формуватися також за навчальним планом-схемою (додаток 7).

За окремими типовими навчальними планами (додатки 8, 9) організовується навчальний процес у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах з очною та заочною формами навчання.

Загальноосвітні навчальні заклади на основі типових навчальних планів складають робочі навчальні плани на кожен навчальний рік, які затверджує відповідний орган управління освітою.

Експериментальні та індивідуальні варіанти навчальних планів погоджуються з Міністерством освіти і науки України й затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

При складанні робочих навчальних планів спеціалізованих шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів, крім перехідних типових, можуть використовуватись також аналогічні варіанти навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти протягом 1993-1999 рр. (Інформаційний збірник МО України, 1993 р. № 9-10, 1998 р. № 10, 1999 р. № 17, 2000 р. N 9). При цьому потрібно дотримуватись гранично допустимого навчального навантаження учнів, а також загальної покласної кількості годин, які не повинні перевищувати меж, встановлених перехідними типовими навчальними планами.

Перехідні типові навчальні плани охоплюють інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування

і форм власності, та варіативну частину, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Зміст варіативної складової конкретизує самостійно навчальний заклад з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального

плану.

Структура навчального року. 2001/2002 навчальний рік починається 1 вересня святом - День знань і закінчується, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, в 1-4 класах - 31 травня, 5-8 класах - 18 червня, 9-11(12) класах - 21 червня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: I семестр - з 1 вересня до 27 грудня, II семестр - з 14 січня до 31 травня.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно: осінні з 29 жовтня до 4 листопада, зимові з 28 грудня до 13 січня, весняні з 27 до 31 березня.

Для учнів початкових класів з 27 до 31 травня організовуються навчальні екскурсії на природу, на виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця (тривалістю не більш як три години на день),

З 1 до 12 червня протягом 10 днів проводиться навчальна практика: для учнів 5-6 класів по 3 години на день, 7-8 класів - по 4 години, 10 класів - по 5; а після її завершення з 13 до 18 червня здійснюється підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів цих класів.

У випускних 9 і 11 (12) класах з 3 до 21 червня проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. № 588.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міносвіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97. У загальноосвітніх навчальних закладах з професійним навчанням та навчально-виробничих комбінатах навчально-виробнича практика проводиться згідно з програмами профільних дисциплін. У вечірніх (змінних) школах навчальна практика вводиться лише для непрацюючої учнівської молоді.

Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитись під час навчального року, а в окремих випадках - у літній період. Зокрема, при 6-денному режимі занять основні види та форми навчальної практики можуть вводитися у зміст навчальних програм і реалізовуватися протягом навчального року.

З урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов за погодженням із відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм (у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 175 робочих днів, II-III ступенів - 190).

Порядок вивчення окремих предметів. Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Особлива увага має приділятися вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однієї з іноземних мов, комп'ютерної грамотності.

Основними варіантами навчальних планів передбачено вивчення іноземної мови з 5 класу. Проте за рішенням ради навчального закладу і за наявності відповідного кадрового та навчально-методичного забезпечення її вивчення може розпочинатися з 2 чи навіть з 1 класів.

За вибором навчального закладу у початкових класах за наявності методичного забезпечення можуть вивчатись інтегровані курси "Я і Україна" або "Довкілля", чи "Ознайомлення з навколишнім" (1-2 кл.) та "Природознавство" (3-4 кл.), а в основній школі - "Рідний край" (5 кл.) або "Природознавство" (5 кл.), або "Довкілля" (5-6 кл.).

Обсяг і глибина вивчення курсу інформатики залежить від умов роботи закладу, оснащення сами "Основи економіки" та "Людина і суспільство" (або "Основи філософії"), які вводяться поступово, за наявності відповідного педагогічного та навчально-методичного забезпечення.

Курси з астрономії, креслення, основ безпеки життєдіяльності можуть вивчатись автономно або інтегровано з відповідними навчальними предметами. Це ж стосується і курсів літератури, особливо в старших класах природничо-математичного та технологічного напрямів (профілів). Якщо курси з креслення (8, 9 кл.), ОБЖ (10, 11 кл.) вивчаються як окремі предмети, то на ці цілі використовується час з варіативної складової (в обсягах, передбачених навчальними програмами).

За наявності відповідного навчально-методичного забезпечення і готовності вчителів може вивчатися також інтегрований курс "Природознавство" в гуманітарних класах старшої школи (замість предметів біології, фізики, астрономії, хімії).

Допризовна підготовка учнів-юнаків та медично-санітарна підготовка учениць здійснюється за вдосконаленими навчальними програмами у 10 і 11 класах (по 1 годині на тиждень). За наявності матеріально-технічного та кадрового забезпечення ці заняття можуть проводитися наприкінці навчального року в рахунок навчальної практики учнів, у т.ч. з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-патріотичних оздоровчих таборів тощо.

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах зміст трудової підготовки та навчально-виробничої практики узгоджується з програмами профільних навчальних предметів. Години трудового навчання (технологій) у старшій школі можуть використовуватися для введення профільних спецкурсів.

За необхідності години варіативної складової частково можуть використовуватися на збільшення обсягу часу предметів інваріантної складової. Зокрема, з урахуванням резерву варіативної складової в загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за 6-денним робочим тижнем, навчальні предмети можуть вивчатися в обсягах попередніх років.

Предмети та курси за вибором визначає дирекція школи в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також можливостей закладу щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення. Крім поглиблення предметів інваріантної складової, вони можуть охоплювати вивчення українознавства, мов національних меншин, ділової англійської мови, другої іноземної мови, хореографії, історії та культури рідного краю, основ екології, креслення, основ етики та естетики, валеології, вибору професії, основ підприємництва тощо.

Зазначений перелік таких предметів може доповнюватись педагогічним колективом, зокрема в гімназіях, ліцеях та інших спеціалізованих закладах з урахуванням їх профілю (логіка, риторика, латина, мистецтво, основи психології та педагогіки тощо).

Основними формами організації навчального процесу у вечірній (змінній) загальноосвітній школі із заочною формою навчання є групові консультації та заліки.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських загальноосвітніх навчальних закладах становить 8, сільських - 4 учні. За меншої кількості учнів можуть створюватися міжкласні та міжшкільні факультативи та курси за вибором учнів.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти України від 10.09.1997 р. № 341.

У сільських малокомплектних школах допускається поділ старших класів на профільні групи при вивченні предметів різних профілів (у межах передбаченого на це ліміту годин, у т.ч. з використанням часу варіативної складової).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Департамент розвитку дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти

Загрузить: MON_342_.doc (226.00 Кб.)


25.04.2001

Выбор учебников для 5 класса НУШ продлится до 29 мая С 24 по 29 мая школы должны осуществить выбор и передать его результаты в электронной форме
Документы выпускников школы будут хранить год после войны Невыданные документы выпускников об образовании школы будут хранить 1 год после завершения военного положения
Документы вместо выпускников смогут получить доверенные лица Доверенность должна быть удостоверена нотариально или руководителем учреждения или органа местного самоуправления
МОН поручило начать прием учеников в школы Министерство образования и науки поручило организовать прием заявлений о зачислении в школы
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев