Про впровадження програми "Школи-новатори"

Наказ МОНмолодьспорт №58 від 24.01.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№58 від 24 січня 2012 року

Про впровадження програми "Школи-новатори"

На виконання п. 1 та п. 3 розділу V "Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів" Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та ТОВ "Майкрософт Україна" від 20 травня 2008 року, з метою сприяння інноваційній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, наказую:

1. Затвердити Програму інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" на період до 2015 року, (далі – Програма), що додається.

2. Утворити координаційну раду Програми у складі згідно з додатком.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити адміністративну та інформаційну підтримку Програми.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення Програми.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти:

5.1. Провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню Програми у загальноосвітніх навчальних закладах.

5.2. До 31 січня 2012 року визначити 50 загальноосвітніх навчальних закладів з кожного регіону для участі у Програмі.

5.3. Щорічно до 15 червня подавати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) звіт щодо виконання завдань і заходів з виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
24.01.2012 №58

ПРОГРАМА
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" на період до 2015 року

Загальна частина

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід України, як і багатьох інших країн світу, до інформаційного суспільства, що вимагає суттєвих змін у системі освіти. Тому одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти є розроблення та впровадження інноваційно-інформаційних навчальних ресурсів, які модернізують зміст, структуру, форми, методи, засоби навчання та виховання. Доступність та якість освіти можливі завдяки прискореному входженню в освітній простір, який ґрунтується на сучасних світових освітніх тенденціях і навчальних технологіях.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і цифрових засобів телекомунікацій відкриває великі можливості для отримання більш якісної освіти, зумовлює необхідність постійного підвищення ефективності їх використання не тільки у навчальному процесі, а й в управлінській діяльності, забезпечує своєчасне оновлення змісту освіти та підвищення якості підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

В умовах широкої модернізації сучасної освіти важливим чинником цього процесу є інноваційна діяльність кожного навчального закладу, пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів. Надзвичайно важливим є долучення загальноосвітніх навчальних закладів України до світового інноваційного процесу. Це дозволить кожній школі ознайомитися зі світовим передовим досвідом, сприятиме виробленню власної стратегії розвитку.

Як один із шляхів побудови ефективної моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу державної, комунальної та приватної форм власності пропонується програма інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" (далі – Програма).

Нормативною базою для організації та виконання Програми є:

 • Закони України: "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про  інноваційну діяльність", "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки";
 • Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002;
 • положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №964;
 • Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №494;
 • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки та компанією "Майкрософт Україна" від 20 травня 2008 р.

Ініціатором впровадження Програми є компанія "Майкрософт Україна" за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Організаційне та науково-методичне забезпечення здійснюватиме Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

Учасниками Програми є:

 • адміністрація та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • координатори від регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Для реалізації Програми компанія "Майкрософт Україна" безкоштовно надає Інтернет-платформу освітньої мережі Microsoft "Партнерство в навчанні", а також он-лайн-ресурси для проведення дослідження рівня інновацій у викладанні і навчанні та для проходження навчального курсу за Програмою.

Мета Програми

Метою Програми є створення власної моделі інноваційного розвитку школи, що дозволить підвищити рівень інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України та оптимізувати процес навчання з урахуванням сучасних світових тенденцій і перспектив розвитку інформаційного суспільства, сформувати уміння і навички, необхідні учням для життя у 21 столітті, створити необхідні передумови для підвищення ефективності та якості освіти.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

 • організації та проведення он-лайн-навчання керівників шкіл та вчителів для підвищення їх рівня кваліфікації;
 • налагодження ефективної взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та регіональних координаторів від закладів післядипломної педагогічної освіти з метою обміну досвідом;
 • впровадження світових інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення рівня інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів;
 • виявлення динаміки рівня інноваційного розвитку школи шляхом проведення констатуючого, поточного та підсумкового оцінювання;
 • створення мережевої професійної он-лайн-спільноти "Школи-новатори" в Інтернеті.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку до цієї Програми.

Реалізація Програми

Програма виконується шляхом реалізації її завдань і заходів, наведених у додатку до Програми.

Основні принципи реалізації Програми:

1. Добровільність. Кожен суб’єкт добровільно висловлює намір взяти участь у Програмі та стає її учасником після укладання відповідної угоди з організаторами.

2. Колективне використання ресурсів. Навчальні матеріали розміщено для колективного користування на сайті http://pil.org.ua, через який учасники Програми отримують доступ до бази даних одразу ж після реєстрації на сайті. Кожен учасник Програми визначає, які ресурси він надає для спільного використання або отримує від інших учасників.

3. Індивідуальність цілей учасників. Кожен учасник Програми може розробити та реалізувати власну програму досліджень. Організатори гарантують вільне надання усіх первинних (додатково не оброблених) експериментальних даних зацікавленим учасникам для їх подальшого наукового опрацювання.

4. Авторське право. Організатори та всі учасники зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права. Усі права на об'єкти інтелектуальної власності, надані та розроблені під час проекту, належать їх авторам.

5. Відкритість. Інформація про учасників та їхню творчу діяльність публікується на освітній мережі «Партнерство в навчанні» в он-лайн-спільноті "Школи-новатори" (крім персональних приватних даних та індивідуальних результатів навчання).

6. Анонімність. Результати констатуючого, поточного та підсумкового оцінювання рівня інноваційного розвитку школи зберігаються з дотриманням умов конфіденційності та не підлягають розголошенню.

Управління Програмою здійснює координаційна рада із залученням консультантів. Склад координаційної ради (додаток до наказу) може змінюватися, до неї можуть залучатися найбільш активні учасники Програми (за згодою). Координаційна рада проводить 3-4 засідання протягом року за визначеною поточною тематикою та приймає узгоджені рішення.

Інформація щодо діяльності координаційної ради висвітлюється на освітній он-лайн-мережі "Партнерство в навчанні" у спільноті "Школи-новатори".

Регіональні координатори надають консультативну підтримку учасникам Програми, готують рецензії на виконані практичні завдання учасників з інших регіонів та щорічно подають департаменту загальної середньої та дошкільної освіти звіт щодо виконання завдань і заходів Програми.

Навчальні матеріали розміщено на сайті http://pil.org.ua у спільноті "Школи-новатори".

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • поліпшити якість шкільної освіти, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку;
 • створити у кожному педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу, який бере участь у Програмі, власну модель інноваційного розвитку (в перший рік реалізації Програми передбачається участь 1300 загальноосвітніх навчальних закладів);
 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Інформація про реалізацію Програми надаватиметься через засоби масової інформації та інші джерела.

Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та фінансових коштів ТОВ "Майкрософт Україна". Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

Науковий керівник       Т.О. Пушкарьова

Освіта.ua
24.01.2012

МОН планирует реформировать школьное историческое образование МОН представлены концептуальные основы реформирования школьного исторического образования
США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев